ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1893 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชีด้านงบประมาณเงินสดในบริษัท นามิกิ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด = The Development of accounting information system on cash budgeting in Namiki Predision (Thailand) Co., Ltd. / ธนภร แสนภิบาล / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท นามิกิ พรีซีชั่น (ประเทศไทย)
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
งบประมาณเงินสด
482 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน = Development of geodraphic information system for epidemiological surveilance in Ban Luang district, Nan province / นภดล สุดสม / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- บ้านหลวง (น่าน)
ระบาดวิทยา -- บ้านหลวง (น่าน)
483 การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for unit costing of Chiang Mai University Graduates / เมธี สอาดล้วน / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการสารสนเทศ
ต้นทุนการผลิต
สารสนเทศ
484 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน = Development of management information system for inpatient diagnosis related groups at Wiangsa Hospital, Nan Province / ชมพูนุท มหายศนันท์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โรงพยาบาล
485 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = Development of management information system for electronic office at Wiangsa Public Health Office, Nan province ;Development of management information system for electronic office at Wiangsa Public Health Office, Nan province / ชุมพล สุทธิ / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
486 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จำกัด = Development of management information system for Zoom Technology Company Limited / วรินทิพย์ วิริยะนราทิพย์ / 2551 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บริษัท ซูม เทคโนโลยี จำกัด
487 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการค่าสาธารณูปโภค คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for public utilities billing management of Faculty of Medicine, Chiang Mai University / สันทัด ทวีสินสุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
ว/ภน 658.4038 ส115ก
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ
สารสนเทศ
การจัดการ
สาธารณูปโภค
ระบบสารสนเทศ -- การจัดการ
488 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for computer and network maintenance of the education and information technology section, Faculty of Engineering, Chiang Mai University / ปริญญา สัมพันธ์สวาท / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
489 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินสดย่อยของธนาคารออมสินสาขาเวียงป่าเป้า = Development of information system for petty cash management of government Savings Bank, Wiengppao Branch / ชิราธร ไชยทองพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
การจัดการเงินสด
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
490 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทมูารตะ อิเล้กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Development of an information system for Human Resource Management in the Factory of Murata Electronics (Thailand),ltd. / ศันสนีย์ ทิพย์ประเสริฐ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม้ 2551 /Full Text
Subject
บริษัทมูราตะ อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริหารงานบุคคล
โรงงาน -- การจัดการ
491 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านเทรเชอร์ประดับยนต์ จังหวัดน่าน = Development of management information system for the Treasure automobile accessories shop, in Nan Province / อังคณา ไชยคำวัง / 2551 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศ -- การจัดการ
สารสนเทศ
การจัดการ
492 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับแผนกจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a management information system for Department office management of Fareastern University, Chiang Mai Province / กฤษณ์ จันทรประยูร / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น -- เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
493 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทชาฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด = Development of management information system for information technology eguipments of Schaffner EMC Co., Ltd. / ชาญณรงค์ คงถิ่น / 2551 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
494 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเช่ารถแท็กซี่ ของอู่แท็กซี่เหรียญทอง 99 = Development of information system for taxi rent of Rhean Thong 99 Taxi Garage / อานนท์ อัครเวสสะพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ
รถแท็กซี่
495 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ = Development of information system for maintenance operation of information technology hardwares and softwares at the Imperial Mae Ping Hotel Chiang Mai / สยาม จุลสัตย์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
คอมพิวเตอร -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- เชียงใหม่
สารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ -- การจัดการ
ฮาร์ดแวร์
496 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของโรงพยาบาลแมาลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of information system for intranet human resource management at Mae La Noi Hospital, Mae Hong Son province / พรเทพ วัชโรธร / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย -- การบริหารงานบุคคล
อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาล -- แม่ฮ่องสอน
497 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของสำนักงานประปาเขต 10 การประปาส่วนภูมิภาค = Development of intranet information system for human resource management of the Waterwork Office Region 10, Provincial Waterworks authority / จิตราวดี จันทร์แสง / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานประปาเขต 10
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารงานบุคคล
อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
498 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรพยาบาล จังหวัดน่าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Development of management information system of nursing personnel data in Nan province via internet / อำไพ สุดสม / 2551 /Full Text
Subject

499 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการจำแนกการปฏิบัติการพยาบาลสากล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of information system to support the International Classification for Nursing Practice at Nursing Division, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สำราญ พุ่มวัชระ / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การพยาบาล
สารสนเทศทางการพยาบาล
500 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการรายงานผลประเมินกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 5 = Development of geographical information system in reporting the evaluation of the production savings fund group of Community Development Technical Assistance Center, Region 5 / อัญชลี ดวงดี / 2551 /Full Text
Subject
ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒฯาชุมชน เขตที่ 5
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95