ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 24 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การใช้การเล่านิทานเพื่อเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Use of story telling to increase mathematics skills in children with mental retardation / สุรี แซ่บู / 2550 /Full Text
Subject
การเล่านิทาน
คณิตศาสตร์
ปัญญาอ่อน
2 การใช้เกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Use of games to develop mathematics achievement of students with learning disabilities / เพ็ญพร เสระทอง / 2550 /Full Text
Subject
เกม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
3 การใช้ชุดการสอนการคูณพื้นฐานที่ใช้กิจกรรมศิลปะเป็นฐานสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนน่านปัญญานุกูล = Using basic multiplication teaching package basing on art activities for syudent with mental retardation / ธนวรรธน์ ศิริเลิศ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
การศึกษาพิเศษ -- น่าน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ความบกพร่องทางสติปัญญา
4 การใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Use of mathematics instructional package to develop mathematical readiness of a student with mental retardation ;Use of mathematics instructional package to develop mathematical readiness of a student with mental retardation / อัจฉรา พิมพะสอน / 2550 /Full Text
Subject
ชุดการสอน
คณิตศาสตร์
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
5 การใช้แบบฝึกสะกดคำภาษาไทยด้วยภาษามือและการสะกดอักษรนิ้วมือสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร = Using thai spelling exercises with sing language and finger spelling for Prathom Suksa 3 student with hearing impairment, Sotsuksa Anusarn Sunthorn school / ศิริวรรณ ปาลี / 2550 /Full Text
Subject
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ภาษามือ
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
6 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Use of internet to develop reading skill of a Mathayom Suksa 2 student with mental retardation / ปราณี วงค์ชัย / 2550 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
7 การปรับพฤติกรรมการตีผู้อื่นของเด็กออทิสติกโดยใช้หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์ = Behavior modifications of hitting others in a child with autism using applied behavioral analysis / เพ็ญศรี ศรีมา / 2550 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก
8 การพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน = Developing of problem solving thinking process for students with hearing impairments / ยุพิณ สุกันธา / 2550 /Full Text
Subject
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
การแก้ปัญหา
9 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โดยใช้กิจกรรมศิลปะ = Development of creative thinking using art activities for children with educable mental retardation ; Development of creative thinking using art activities for children with educable mental retardation / วาสนา บัวงาม / 2550 /Full Text
Subject
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
ความคิดสร้างสรรค์
ศิลปะ
10 การพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยระบบแลกเปลี่ยนรูปภาพเพื่อการสื่อสาร = Development of communication skills of the student with mental retardation using the picture exchange communication system / จงจิต ไชยวงค์ / 2550 /Full Text
Subject
การสื่อสาร
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
ภาพ
11 การพัฒนาทักษะการอ่านคำโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Development of word reading skill through the concentrated language encounter approach for an educable mentally retarded student, Choomchon Baan Chang Keung school, Mae Chaem district, Chiang mai province / เอื้อมพร ยั่งยืน / 2550 /Full Text
Subject
การสอน
ภาษาไทย -- การอ่าน
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
12 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางอ้า = Development of thai reading comprehension skill through computer-assisted lessons of prathom suksa 5 student with learning disabilities, Ban Pang-ah school / สมรักษ์ ทิวงศ์ษา / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
13 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับคาบเส้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Development of spelling exercises for a prathom suksa 3 student with borderline intellectual functioning / กัญญา ยี่ดวง / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน -- แบบฝึกหัด
นักเรียนประถมศึกษา
ความบกพร่องทางสติปัญญา
14 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ปกครองในการทำการบ้านคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Parent's collaboration in doing mathematics homework of a child with learning sisabilities, Choomchon Bandoitao school, Doi Tao district, Chiang Mai province / วิไลลักษณ์ ยะมัง / 2550 /Full Text
Subject
เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
คณิตศาสตร์
15 การสร้างแบบฝึกการอ่านด้วยภาพเพื่อพัฒนาความคงทนในการจำคำสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับพอเรียนได้ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of reading with pictures exercises to develop word retention in an educable mentally retarded student, Bann Huey Pai school, Chai Prakan district, Chiang mai province / เขมิกา หอปลาด / 2550 /Full Text
Subject
ภาพ -- การอ่าน
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
16 การสร้างแบบฝึกทักษะการคูณโดยใช้การวิเคราะห์งาน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน = Construction of multiplication exercises based on task analysis for students with learning disabilities at Suksasongkroh Mae Hong Son School / อัมพา ปัญญาคำ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
การคูณ
เด็กพิเศษ
17 การสร้างโปรแกรมทักษะการเขียนแบบผสมผสานสำหรับนักเรียนสมองพิการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ = Construction of integrated writing skill program for Prathom Suksa 4 students with cerebral palsy, Srisangwal Chiang Mai School / ธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
เด็กพิการทางสมอง -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
18 การสร้างหนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำ : กรณีศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ช้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Construction of a big book to develop word-reading skill : a case study of an educable mentally retarded prathom suksa 2 student, Wat Suandok school, Mueang Chiang mai district / สุภิต มูลเมือง / 2550 /Full Text
Subject
เด็กที่มีปัญหาในการเรียน -- เชียงใหม่
การอ่าน
19 การสร้างหนังสือิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หนูอยากให้คนอื่นได้รับรู้ เพื่อพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง = Construction of electronic book entitled I need everyone to know to develop self-esteem of students with hearing impairments, Chit Aree Welfare School, Lampang province ; Construction of electronic book entitled I need everyone to know to develop self-esteem of students with hearing impairments, Chit Aree Welfare School, Lampang province / กฤษฎา มณีเชษฐา / 2550 /Full Text
Subject
ความนับถือตนเอง
คนหูหนวก -- ลำปาง
20 ผลการใช้นิทานเป็นตัวแบบเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนสมองพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ = Effect of using tales as models to decrease aggressive behavior of a student with cerebral palsy at Srisangwal Chiang Mai School / รจนา รินคำ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
นิทาน
การเล่านิทาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กพิการทางสมอง
เด็กพิเศษ -- พฤติกรรม
ความก้าวร้าวในเด็ก


Page : 1 2