ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การใช้ไลเคนเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อการติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศในจังหวัดลำพูนปี พ.ศ.2547 = Use of lichens as bioindicator for air pollution monitoring in Lamphun province in 2004 ;Use of lichens as bioindicator for air pollution monitoring in Lamphun province in 2004 / สุธีรา พฤกษากร / 2550 /Full Text
Subject
ไลเคน
มลพิษทางอากาศ -- ลำพูน
มลพิษทางอากาศ -- การวัด
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
162 การใช้วิธีการทางฟัซซี่ในการเลือกเส้นทางการขนส่งจากตอนเหนือของประเทศไทยไปยังตอนใต้ของประเทศจีน = A fuzzy approach for routing selection of shipments from the northern region of Thailand to the southern region of china ;A fuzzy approach for routing selection of shipments from the northern region of Thailand to the southern region of china / ศันสนีย์ ตรีอารยะพงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
การตัดสินใจแบบฟัสซี
การเลือกเส้นทาง -- จีน
คณิตศาสตร์แบบฟัสซี
สินค้า -- การขนส่ง
163 การใช้วิธีสตอรี่ไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Use of storyline method to promote English speaking ability and self-confidence of developing level students / ชมพูนุท อ้นจันทร์ / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ความเชื่อมั่นในตนเอง
164 การใช้สารต้านอนุมูลอิสระจากรำข้าวเหนียวก่ำ(Oryza sativa L.) เพื่อยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน และเพิ่มสมรรถภาพการผลิตลูกสุกรหลังหย่านม = The use of antioxidants from puple glutinous rice bran (Oryza.savita L.) for oxidative inhibition and increasing production performance in weaned piglets ;The use of antioxidants from puple glutinous rice bran (Oryza.savita L.) for oxidative inhibition and increasing production performance in weaned piglets / วิไลวรรณ แทนธานี / 2550 /Full Text
Subject
แอนติออกซิแดนท์
สารยับยั้ง
รำข้าว
สุกร -- การผลิต
165 การใช้สื่อสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Applying authentic materials to develop critical reading and writing abilities in English of Mathayom Suksa 4 Students / วันเพ็ญ สุขเกษม / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
166 การใช้เสียงเพลงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย = Using musical sounds to enhance emotional quotients of perschool children ;Using musical sounds to enhance emotional quotients of perschool children / อารยา ผลธัญญา / 2550 /Full Text
Subject
เพลง
ความฉลาดทางอารมณ์
167 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ = Use of good govermance principle in management of administration committee, Lanna Polytechnical College, Chiang Mai ยุทธนา ชุดทองม้วน / พระยุทธนา ชุดทองม้วน / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่
ธรรมรัฐ
การศึกษา -- การบริหาร
168 การใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต = Use of community resources for providing biology learning activities on the topic biodiversity / จีรวัสส์ เรือนพันธ์ / 2550 /Full Text
Subject
สิ่งมีชีวิต
ชีววิทยา
169 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Use of internet to develop reading skill of a Mathayom Suksa 2 student with mental retardation / ปราณี วงค์ชัย / 2550 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
170 การซื้อขายไม้ดอกไม้ประดับในตลาดคำเที่ยงจังหวัดเชียงใหม่ = Buying and selling of ornamental plants at Kamtieng market, Chiang Mai province ;Buying and selling of ornamental plants at Kamtieng market, Chiang Mai province / ศราพก จินามา / 2550 /Full Text
Subject
ไม้ดอก -- การค้า
ไม้ประดับ -- การค้า
ตลาดคำเที่ยง
171 การดำเนินงานของตลาดบ้านถวาย ในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The Operations of Ban Tawai in Hang Dong District, Chiang Mai Province / สุดธิดา สุดใจบุญ / 2550 /Full Text
Subject
การบริหาร
ตลาด -- หางดง (เชียงใหม่)
ตลาดบ้านถวาย -- การบริหาร
172 การดำเนินงานของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ = The Operation of health spa business in Chiang Mai Province / รามาริน บุญสม / 2550 /Full Text
Subject
การจัดการ
ธุรกิจสปา -- เชียงใหม่
173 การดำเนินงานตามนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาธุรกิจกระดาษสาในจังหวัดเชียงใหม่ = Implementation of One-Tanbon-One-Product policy : A case study of sa paper business in Chiang Mai Province / สุพจน์ กองเงิน / 2550 /Full Text
Subject
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กระดาษสา
174 การดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง = Information technology performance of Assumption College Lampang / กิตติศักดิ์ เจริญศรี / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
175 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่สองของโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดลำปาง = Internal quality assurance performance as a basis for the second external evaluation of Ponglaungwittaya Ratchamongklapised school, Lampang province ;Internal quality assurance performance as a basis for the second external evaluation of Ponglaungwittaya Ratchamongklapised school, Lampang province / ชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล / 2550 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- ลำปาง
176 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวชิราลัย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Student care taking system performance of Vachiralai School, Saraphi District, Chiang Mai Province / ราตรี ตนเล็ก / 2550 /Full Text
Subject
นักเรียน -- สารภี (เชียงใหม่)
นักเรียน -- การดูแล
177 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว = Student care taking system performance of Suksasongkror Chiag Dao School / นิกร ทองทิพย์ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
นักเรียน -- การดูแล
178 การดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา = Information system performance of Dokkhamtai Wittayakom School, Phayao Province / สุชีรา จินดาวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
สารสนเทศ -- พะเยา
179 การดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือข่ายสามัคคี อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Information system performance of Schools in Samukee network, Mae Chaem District , Chiang Mai Province / เทพฤทธิ์ วรรณมะกอก / 2550 /Full Text
Subject
สารสนเทศ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
180 การดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Information system performance of Schools in Omkoi Educational Quality Development Network, Chiang Mai Province / นันทนา บริรักษ์ / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียน
สารสนเทศศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86