ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1701 อิทธิพลของสื่อต่อการเรียนรู้ทางการเมืองของเยาวชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Influence of media on political socialization of the youth in Mueang district, Chiang Mai Province / ปิยวัฒน์ คำมอญ / 2550 /Full Text
Subject
สื่อมวลชนกับเยาวชน -- เชียงใหม่
การเมือง
1702 อิทธิพลของสื่ออินเตอร์เน็ตต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ : กรณีศึกษา ศาลากลางจังหวัดพะเยา = The Influence of internet towards the political participation of goverment officers : a case study from Phayao City Hall / ภณธกร กุลสันต์ / 2550 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- พะเยา
พลเมืองไทย -- กิจกรรมทางการเมือง
อินเตอร์เน็ต
สื่อมวลชน -- อิทธิพล
1703 อิทธิพลของหนังสือการ์ตูนลามกญี่ปุ่นที่มีผลต่อทัศนะทางเพศของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัย = Influence of Japanese pornographic cartoons on sexuality perspectives of University male students / จินตนา อินต๊ะรังษี / 2550 /Full Text
Subject
การ์ตูน -- ญี่ปุ่น
นักศึกษา
เพศ
1704 อิทธิพลทางการเมืองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Political influence on operating of police officer in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / รุ่งเพ็ชร เฟื่องมณี / 2550 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
1705 อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดึงท่อช่วยหายใจออกด้วยตนเองของผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริรัตน์ เหมือนขวัญ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- nursing
1706 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Barriers to evidence-based nursing practice as perceived by professional nurses in medical units, Chiang Rai regional hospital / จิราพร กองสุเรือง / มหาวิทยาลัย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1707 เอนไซม์เอนโดนิวคลีเอสไทป์ II จากแบคทีเรียทนร้อนที่ได้จากดินบริเวณน้ำพุร้อนในจังหวัดเชียงราย และแม่ฮ่องสอน = Enzyme endonuclease type II from thermotolerant soil bacteria obtained from hot springs in Chiang Rai and Mae Hong Son Provinces / วุฒิชัย นาชัยเวียง / 2550 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
เอนไซม์
เอนโดนิวคลีเอสไทป์ II
ดิน -- เชียงราย
ดิน -- แม่ฮ่องสอน
1708 โอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในชุมชนแออัดในเขตเมืองเชียงใหม่ = Education opportunities of adolescents in urban slum of Mueang Chiang mai / อรวิภา จรัสแสงสุริยา / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เชียงใหม่
เยาวชน -- เชียงใหม่
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86