ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1681 ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting consumers buying decision on digital cameras in Mueang Chiang Mai District / กฤตพน ไชยอินทร์ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1682 สัญลักษณ์บนเหรียญกระษาปณ์และเหรียญที่ระลึกของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ด.ศ. 1855-1954) = Symbol on coins and medals of Thailand and the Lao People's Democratic Republic (1855-1954 A.D.) / ชวลิต ว่องวารีทิพย์ / 2550 /Full Text
Subject
เหรียญกษาปณ์ -- ไทย
เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล -- ไทย
เหรียญกษาปณ์ -- ลาว
เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล -- ลาว
1683 สัณฐานวิทยาของเรณูพันธุ์ไม้วงศ์หญ้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Pollen morphology of poaceae in Chiang Mai University / มงคล หนูสา / 2550 /Full Text
Subject
หญ้า -- ละอองเกสร
หญ้า -- สัณฐานวิทยา
1684 สัณฐานวิทยาของละอองเรณูพันธุ์ไม้วงศ์ Gramineae และวงศ์ Cyperaceae บางชนิด บริเวณเชิงดอยสุเทพ เขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Pollen morphology of some Gramineae and Cyperaceae in Chiang Mai University at the foot of Dui Suthep Mountain จักรทิพย์ สงห์ไพร / จักรทิพย์ สิงห์ไพร / 2550 /Full Text
Subject
หญ้า -- ละอองเกสร
ละอองเกสร -- สัณฐานวิทยา
พฤกษศาสตร์ -- สัณฐานวิทยา
1685 สัณฐานวิทยาและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะม่วงเขียวมรกตสายต้นคัด = Morphology and genetic relationship of selected clones of mango cv.Kiew Morakot / ทาริกา สุทธสม / 2550 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์เขียวมรกต
1686 สัณฐานวิทยาและระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่มีผลต่อศักยภาพการผลิตพืชของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง = Soil morphology and fertility status affecting crop production potential in Development Centers of The Royal Project / นิลภัทร คงพ่วง / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ความสมบูรณ์ของดิน
การปลูกพืช -- ไทย (ภาคเหนือ)
ดิน
1687 สาเหตุการตัดสินใจเลือกคนพื้นราบเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Reasons for voting for lowland candidate as the president of Tambon Administrative organization a case study of Pgak'nyau Voter in Omkoi District, Chiang Mai Province / วรวัจน์ บุญญผลานันท์ / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้นำ
1688 สำเนียงถิ่นของนกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus) = Dialects of white-crested laughingthrush (Garrulax leucolophus) / สุวิมล ชินกังสดาร / 2550 /Full Text
Subject
นกกะรางหัวหงอก
เสียงร้องของสัตว์
การสื่อสารของสัตว์
1689 สื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการพยาบาลที่ไม่คุกคามต่อร่างกาย = Stress signal of premature infants while receiving non-invasive care / ทิพย์สุดา เส็งพานิช / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1690 ห้องสมุดดิจิทัลอนุกรมวิธานพืชวงศ์หญ้าในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย = Digital library for taxonomy of gramineae in lowland area of central Thailand / ธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ / 2550 /Full Text
Subject
ห้องสมุดดิจิตอล
หญ้า
1691 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยว่านสาวหลง = Chemical constituents and biological activities of the essential oil from wansaolong / จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล / 2550 /Full Text
Subject
Ammomum uliginosum Koen
Essences and essential oils
Wansaolong
1692 อัตมโนทัศน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Self-concept of undergraduate students, Faculty of Architecture, Chiang Mai University / ณัฐิกานต์ คำหมื่น / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -- นักศึกษา
การรับรู้ตนเอง
การพัฒนาตนเอง
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1693 อาชีพทอผ้า กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงสะกอของหมู่บ้านพะมอลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Weaving occupation : A case study of Karen Sakor weaving groups in Pamolor village, Mae Sariang district, Mae Hong Son province / นิติพร ลาดปาละ / 2550 /Full Text
Subject
อาชีพ
กะเหรี่ยงสะกอ
การทอผ้า -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
1694 อายุการตัดที่เหมาะสมและการเพิ่มคุณภาพหญ้ารูซี่สดเพื่อเลี้ยงโครีดนม = Proper cutting age and nutritive improvement of fresh Ruzi grass for feeding lactating cow ; Proper cutting age and nutritive improvement of fresh Ruzi grass for feeding lactating cow / ธนมณ บูรณภวังค์ / 2550 /Full Text
Subject
หญ้ารูซี่
โคนม -- อาหาร
พืชอาหารสัตว์
1695 อำนาจ ความร่วมมือ และความขัดแย้งระหว่างผู้นำชุมชนและเจ้าอาวาส : กรณีศึกษาอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Power corperation and conflict between community leaders and abbots : a case study of Mae Rim District, Chiang Mai Province / พระมงคลชัย สมศรี / 2550 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
เจ้าอาวาส
1696 อำนาจการทำนายของทัศนคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อความตั้งใจไปรับการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับนักจิตวิทยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Predictability of attitude and group reference conformity toward Intention of seeking mental health counseling from psychologists of Chiang Mai University's students. ; Predictability of attitude and group reference conformity toward Intention of seeking mental health counseling from psychologists of Chiang Mai University's students / กรัยพัฒน์ บุญเรือง / 2550 /Full Text
Subject
ทัศนคติ
สุขภาพจิต
นักจิตวิทยา
การทำนาย
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1697 อำนาจในการพยากรณ์ของความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทัศนคติ และความเครียด ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานช่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ภาคบริการภูมิภาคที่ 3 = The Predictability of safety knowledge, attitude and stress to occupational safety behaviors of TOT Public Company Limited Technical employees Regional Service 3 / อังคณา ซาวคำ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) -- พนักงาน
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ความเครียดในการทำงาน
1698 อิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และบรรยากาศองค์การต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = The influence of human resource management and organizational climate on job performance among the Northern Region Industrial Estate Employees ;The influence of human resource management and organizational climate on job performance among the Northern Region Industrial Estate Employees / ชนันนัทธ์ จันทร์รินทร์ / 2550 /Full Text
Subject
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ทรัพยากรมนุษย์ -- ลำพูน
1699 อิทธิพลของคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อนิสัยการอ่านของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effects of personal characteristics on reading habit of students in faculty of business administration, Chiang mai University / กาญจนา ทันอินทร์อาจ / 2550 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการอ่าน -- เชียงใหม่
การอ่าน
ความสนใจในการอ่าน
การทดสอบคุณลักษณะบุคคล
1700 อิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในประเทศ = The influence of economic and social factors of tourists from Chiang Mai Province on domestic tourism / ธนภัค อมตอาชาชัย / 2550 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86