ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1661 สภาพและปัญหาการทำงานร่วมกันของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษา บริษัท ส.ประภาคาร จำกัด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = State and Co-Operation problems between Thai and Foreign labours : a case study of S. Prapakarn Co., Ltd. in Mae Sariang district, Mae Hong Son province ;State and Co-Operation problems between Thai and Foreign labours : a case study of S. Prapakarn Co., Ltd. in Mae Sariang district, Mae Hong Son province / ชนิดา พิทักษ์โสภณ / 2550 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว
แรงงาน -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
1662 สภาวะการอบ ระยะความสุกที่เหมาะสมในการผลิต และอายุการเก็บรักษาผลหม่อนกึ่งแห้งพันธุ์เชียงใหม่ (Morus alba var. Chiang Mai) = Drying condition, optimal ripening stage in the production for semi-dried mulberry (Morus alba var. Chiang Mai) and its shelf life / ลัดดาวัลย์ ปาปิน / 2550 /Full Text
Subject
หม่อน -- การอบแห้ง
หม่อน -- การเก็บและรักษา
การสุก
1663 สภาวะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = State of being a learning organization of basic education institutions, Chiang mai Educational Service Area 1 / เกษม คำน้อย / 2550 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- เชียงใหม่
1664 สภาวะทางสุขภาพของครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษา ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี = Health conditions of teachers in 3 Southern Border Provinces : a case study of Tambon Bana, Amphoe Mueang Pattani, Changwat Pattani / นฤดม รัตนสุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
ครู -- แง่สุขภาพ -- ไทย (ภาคใต้)
1665 สภาวะฟันผุ อนามัยช่องปาก และพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากโดยมารดาของเด็กอายุ 2-3 ปี อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Caries status, oral hygiene and oral health care behavior by mother of children aged 2-3 years, Ban Hong District, Lamphun Province / ทิพธิรา คำแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
ฟันพุในเด็ก -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- การดูแล -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
อนามัยช่องปาก
1666 สมบัติของวิตามินอีที่สกัดจากดิสทิลเลตของน้ำมันรำข้าวโดยใช้เฮกเซนที่อุณหภูมิต่ำ = Properties of vitamin E extracted from distillate of rice bran oil by hexane at low temperature ธิดารัตน์ หน่อสุงรรณ / ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
วิตามินอี
น้ำมันรำ
1667 สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมแบบ 0-3 เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ = Electrical and mechanical properties of 0-3 lead zirconate titanate-portland cement composites / นิตยา ใจทนง / 2550 /Full Text
Subject
เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต
เพียโซอิเล็กทริกเซรามิกส์
สารเพียโซอิเล็กทริก
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
1668 สมบัติทางแสงและสเปกโตรสโคปีของอัญมณีหลังฉายด้วยแสงเลเซอร์ = Optical and Spectroscopic Properties of Gem after laser Beam Irradiation / หทัยทิพย์ โรจน์ศุภรัตน์ / 2550 /Full Text
Subject
อัญมณี -- สมบัติทางแสง
การวิเคราะห์สเปกตรัม
1669 สมรรถนะของพยาบาลหลังคลอดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Postpartum nurses'competencies, Uttaradit Hospital / จงถนอม สุ่มเกิด / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1670 สมรรถนะของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Perioperative nurses' competencies, Uttaradit Hospital / สุภาพร พานิชสิติ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1671 สมรรถนะของพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Accident and emergency nurses'competencies, Uttaradit Hospital / พรธิดา แสงทอง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1672 สมรรถนะของระบบกาลักน้ำในการเหนี่ยวนำกระแสอากาศ = Performance of water siphon system in inducing air stream / พงค์กฤษณ์ วงค์สุวรรณ์ / 2550 /Full Text
Subject
การไหลของอากาศ
การไหลของน้ำ
1673 สมรรถนะพยาบาลศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Orthopaedic competencies, Uttaradit Hospital / สุจิตรา ผ่องผดุง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1674 สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Leadership competency among professional nurse, Srisangwornsukhothai Hospital / อมรรัตน์ บุญคมรัตน์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1675 สมรรถนะแรงยกของโรเตอร์ภาคตัดปีกแบบมีแคมเบอร์ในสภาวะออโตไจโรใช้เพลาร่วมแกนส่งกำลังหมุนสวนทางโดยใช้ทฤษฎีเบลดอิลีเมนท์ = Lift force performance of co-Axial contra rotating shaft transmission totors with cambered airfoil in autogyro mode using blade element theory / นิกราน หอมดวง / 2550 /Full Text
Subject
โรเตอร์ -- การออกแบบและการสร้าง
1676 สมรรถนะหลักของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดน่าน = Core competencies of chief administrators of the Tambon administrative organizations in Nan Province / รัชฎา ณ น่าน / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- น่าน
1677 สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่ / วารินทร์ โชติปฏิเวชกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1678 สมรรถนะแห่งตนต่อการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน = Self-efficacy on hyperiensive surveillance of village health volunteers at NaMMuen District, Nan Province / จงลักษณ์ งี้มนันใจ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1679 สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงในคนงานโรงงานผลิตน้ำตาลทราย = Hearing capacity and noise hazard preventive behaviors among workers in sugar refinery factory / สุภาพร ธารเปี่ยม / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1680 สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองระยะเจริญเติบโตภายใต้การจัดการในพื้นที่ชนบท = Production performance of native chicken during growing period under the management in rural area / เบญจวรรณ ศิริศรีสวัสดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
ไก่พื้นเมือง -- การผลิต
ไก่พื้นเมือง -- การเจริญเติบโต
ไก่พื้นเมือง -- การเลี้ยง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86