ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1641 วิถีชีวิตที่ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง = Lifestyles for promoting physical fitness of the elderly in Lampang province / เกสร มณีวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
สมรรถภาพทางกาย
ผู้สูงอายุ -- ลำปาง
1642 วิธีการกำหนดราคากาแฟคั่วสีน้ำตาลเข้มตราดอยคำ = Price setting method for dark brown roasted coffee Doi Kham brand / กมลวรรณ กลับศรี / 2550 /Full Text
Subject
กาแฟคั่ว -- ราคา
1643 วิธีที่มีประสิทธิภาพในการแยกเอทานอลออกจากน้ำผลไม้หมัก = Effective method for ethanol separation from fermented fruit juice / นฎาภัสส์ คุ้มกลาง / 2550 /Full Text
Subject
เอทานอล
น้ำผลไม้ -- การหมัก
เชื้อเพลิงทดแทน
1644 เว็บไซต์สำหรับระบบภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Website for Geo-informatics system of Forest Resource Management, Mae Hong Son Province / วีณา พรมพันธุ์ / 2550 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เว็บไซต์
ทรัพยากรป่าไม้ -- แม่ฮ่องสอน
1645 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ / วันเพ็ญ รักสัจจา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1646 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ = Time spent on tasks performance among nursing personnel of Inpatient Department, Sung Men Hospital, Phrae Province / กาญจนา มณีกาศ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1647 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลหน่วยงานวิสัญญี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / ศิริลักษณ์ วรรณละเอียด / บัณฑิติวิทยาลัย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1648 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / จิตรา มากมี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1649 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ = Time spent on tasks performance among professional nurses of outpatient unit, Nam Pat Hospital, Uttaradit Province / นัฐิมา เพียงตา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1650 เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพห้องตรวจอายุรกรรม งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Time spent on tasks performance among professional nurses of medical unit, Outpatient Department, Uttaradit Hospital / กัลยา อัคคะ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1651 ศักยภาพการซื้อขาย ไข่ไก่ สุกร และน้ำมันปาล์ม ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในประเทศไทย = Trading potential of eggs, hogs and palm oil in agricultural futures exchange of Thailand / กนกพงษ์ อรุณโรจน์ / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
สินค้าเกษตร
ผลิตผลเกษตร
1652 ศักยภาพการผลิตสปอร์อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในระบบไฮโดรโพนิค = Production potential of arbuscular mycorrhiza in hydroponic system / ศิวพร แสงภัทรเนตร / 2550 /Full Text
Subject
ไฮโดรโพนิค
สปอร์อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
1653 ศักยภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ = Capacity of personnel in Fort Somdet Phranaresuan Maharat Hospital developing to be a health promoting hospital based on learning organization concept / ภิญศิริ ทองสมจิตต์ / 2550 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สุขภาพ
บุคลากรทางการแพทย์
การบริหารองค์ความรู้
1654 ศักยภาพและข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุกในการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทา จังหวัดลำพูน = Potentials and limitations of Thapladuk tambol administrative organization in water resource management in Nam ta watershed, Lamphun province / ฐิติรัตน์ ลิอุโมงค์ / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การจัดการน้ำ
น้ำ
ลุ่มน้ำทา
1655 สถานภาพการจ้างแรงงานต่างด้าวภาคการผลิตเกษตรของอำเภอพบพระ จังหวัดตาก = Situation of alien labour employment in agricultural production, phop phra district, Tak province / โลมฤทัย วงษ์น้อย / 2550 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าวพม่า -- การจ้างงาน
แรงงานต่างด้าวพม่า -- ตาก
แรงงานในเกษตรกรรม
1656 สถานภาพการเลี้ยงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Situation of beef production under contract farming of farmers in Chiang Mai Province / จีรณัทย์ บุญป้อ / 2550 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1657 สภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = State of being a learning organization in faculty of humanities, Chiang mai university / สุภาภรณ์ มโนรส / 2550 /Full Text
Subject
การเรียนรู้องค์การ
การบริหารองค์ความรู้ -- การบริการ
1658 สภาพและความต้องการในการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนในช่วงชั้ที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Conditions and needs of computer learning provision for second grade level students in primary schools, Mae Tang district, Chiang Mai province / อรพิน ชวลิตหิรัณย์ / 2550 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
1659 สภาพและปัญหาการจัดแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ = States and problems in managing learning resources in learning Thai language of Yupparaj Wittayalai school, Mueang Chiang Mai district ; States and problems in managing learning resources in learning Thai language of Yupparaj Wittayalai school, Mueang Chiang Mai district / อรุณี สุวรรณทัต / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1660 สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนดาราวิทยาลัย = State and problems of using information technology for educational management of Dara Academy / สาวิกา จันทร์หอม / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
การศึกษา -- การบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86