ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1621 รูปแบบความผูกพันและลักษณะบุคลิกภาพของเยาวชนที่กระทำผิดกฏหมาย และมาจากครอบครัวแตกแยก = Attachment Patterns and the Personality of the broken home juvenile offenders / เสาวลักษณ์ ลือวัฒนานนท์ / 2550 /Full Text
Subject
เยาวชน -- พฤติกรรม
บุคลิกภาพ
เยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา
ครอบครัว
1622 รูปแบบทางพื้นที่ของการผลิตกุหลาบเชิงการค้าในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก = Spatial patterns of commercial rose production in Phop Phra district, Tak province ;Spatial patterns of commercial rose production in Phop Phra district, Tak province / สิริรัตน์ ศรีเจริญ / 2550 /Full Text
Subject
กุหลาบ -- การปลูก -- พบพระ (ตาก)
ภูมิศาสตร์
1623 รูปแบบพฤติกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลของผู้บังคับบัญชาที่มีความฉลาดทางอารมณ์และปัจัยส่วนบุคคลต่างกัน = Styles of interpersonal conflict-solving behavior among supervisors with different emotional intelligence and personal factors ; Styles of interpersonal conflict-solving behavior among supervisors with different emotional intelligence and personal factors / วาสนา เสียงล้ำ / 2550 /Full Text
Subject
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
ความฉลาดทางอารมณ์
ผู้บังคับบัญชา
ปัจเจกภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
1624 เรื่องเพศนอกการแต่งงาน: การต่อรองด้านเพศวิถีของผู้หญิงไทยชนชั้นกลาง = Sex outside marriage: sexual contestation of Thai middle-class women / ปลินดา ระมิงค์วงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
สตรี -- ไทย -- พฤติกรรมทางเพศ
เพศ -- แง่สังคม
1625 เรื่องเล่าจากหมู่บ้าน = A village's tales ;A village's tales / กนิษฐา พวงศรี / 2550 /Full Text
Subject
ภาพพิมพ์
ผี
ความเชื่อ
1626 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบล จังหวัดเชียงใหม่ = Working motivation of officials in sub-district municipality in Chiang Mai Province / สุภพ กันธิมา / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบล
การจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
1627 แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและการปรับตัวสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน = Motivation in English language learning and resilience of students with hearing impairments ปริยาวรรณ พัฒนกุล / ปรียาวรรณ พัฒนกุล / 2550 /Full Text
Subject
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ภาษาอังกฤษ
แรงจูงใจ
1628 ลักษณะของข่วงเฮือนที่ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในชุมชนบ้านเด่นใน เชียงใหม่ = Characteristics of kuang hueans supporting social activities in Ban Den Community, Chiang Mai / ปัตย์ ศรีอรุณ / 2550 /Full Text
Subject
ชุมชนบ้านเด่นใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคม
1629 ลักษณะของเชื้อรา Colletotrichum spp. ที่ทนทานต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิมในผลไม้ = Characterization of colletotrichum spp. resistant to a fungicide carbendazim in fruit / สุธาสินี ชัยชนะ / 2550 /Full Text
Subject
เชื้อรา
ผลไม้
1630 ลักษณะของน้ำชะละลายจากขยะรื้อทำลายจากสิ่งปลูกสร้าง = Leachate characteristics of demolition waste from building construction / ณัฐพล แสงสุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
น้ำชะขยะ
ขยะ
น้ำเสีย -- การบำบัด
1631 ลักษณะและการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินบางชนิด = Characteristics, growth and development of some terrestrial orchids ;Characteristics, growth and development of some terrestrial orchids / วัชราภรณ์ ชนะเคน / 2550 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ดิน -- การเจริญเติบโต
ธาตุอาหารพืช
1632 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของลำดับเบสซ้ำต่อเนื่องช่วงสั้นและยาวของไซยาโนแบคทีเรียน้ำพุร้อน = DNA fingerprints of short and long tandemly repeat repetitive sequences of hot spring cyanobacteria ;DNA fingerprints of short and long tandemly repeat repetitive sequences of hot spring cyanobacteria / ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ / ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2550 /Full Text
Subject
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ไซยาโนแบคทีเรีย
แบคทีเรีย
1633 วัฒนธรรมทางการเมืองของครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The Political culture of private school teachers in Mueang District, Chiang Mai Province / วัฒนา ขัติวงษ์ / 2550 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่
ครู -- กิจกรรมทางการเมือง
1634 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ = The Democratic culture of Military Circle 33rd Officer of Chiang Mai Province / สุทัศน์ รัตนประชารมย์ / 2550 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมทางการเมือง -- เชียงใหม่
ประชาธิปไตย
ทหารบก -- เชียงใหม่.
1635 วัฒนธรรมอาหารของครอบครัวญี่ปุ่น = Food culture of Japanese Families / พัชรา สายวิเชียร / 2550 /Full Text
Subject
ครอบครัว -- ญี่ปุ่น
อาหารญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น -- ความเป็นอยู่และประเพณี
1636 วัฒนธรรมอาหารของชาวม้ง : อดีตและปัจจุบัน = Hmong's food culture : past and present ;Hmong's food culture : past and present / วิไล เลาย่าง / 2550 /Full Text
Subject
อาหาร
ม้ง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
1637 วัสดุผสมคอร์เดียไรต์-มัลไลต์สำหรับใช้เป็นวัสดุต้านทาน การเปลี่ยนแปลงความร้อนฉับพลัน = Cordierite-Mullite composite for use as a thermal shock-resistant material / ภัทรมน เกียรติศักดิ์โสภณ / 2550 /Full Text
Subject
วัสดุทนไฟ
วัสดุทนความร้อน
วัสดุเซรามิก
1638 วาทกรรมวิเคราะห์กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนชาวไทยภูเขา = Discourse analysis of national flag assembly activities of hilltribes students สุธานินี มงคลดี / สุธาสินี มงคลดี / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- วจนะวิเคราะห์
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ชาวเขา -- การศึกษา
1639 วิเคราะห์ผลดีผลเสียจากการแปรรูปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะในเขตเทศบาลนครลำปาง = An Analysis of the pros and cons of privatization of provincial electricity authority according to government policy: a case study of Lampang Municipality / สายัณห์ ฟูเต็มวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลนครลำปาง
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1640 วิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมเพื่อกายภาวนา ในโรงเรียนวิถีพุทธ = An Analysis of the buddhist principle as applied in the learning program and extracurricurricular activities for moral development in buddhist schools พระประยูรอุปสอด (กิตฺติโณ) / พระประยูร อุปสอด (กิตฺติคุโต) / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษาทางพุทธศาสนา
พุทธธรรม (วรรณกรรมพุทธศาสนา)
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน
ศาสนา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86