ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1601 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการจัดความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายแบบเรเดียล ที่มีผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก = Expert system for protective devices coordination in radial distribution network with small power producers / กำพล ตุ้ยเต็มวงค์ / 2550 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
1602 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวิเคราะห์หาขนาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน = Expert system for sizing analysis of split type air conditioner / พงษ์ภัค ศุภอักโข / 2550 /Full Text
Subject
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
เครื่องปรับอากาศ
1603 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์ของร้านดอกไม้วรัญญา จังหวัดเชียงใหม่ = Electronic commerce system for supporting artificial flower sale of Waranya florist shop, Chiang Mai Province / ชุติมา เอื้อประชานนท์ / 2550 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ร้านดอกไม้ -- เชียงใหม่
ดอกไม้ประดิษฐ์ -- การจำหน่าย
1604 ระบบรายงานผลแบบอัตโนมัติสำหรับการทดสอบสภาพสายโทรศัพท์ = Automatic reporting system for subscriber line testing ;Automatic reporting system for subscriber line testing / ศักดิ์ชาย วรรณทอง / 2550 /Full Text
Subject
โปรแกรมการสื่อสาร
สายโทรศัพท์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ชุมสายโทรศัพท์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
1605 ระบบวิเคราะห์และพยากรณ์ผลผลิตสุกรด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล = Analysis and prediction system of swine production with data mining techniques / สุทธินันท์ สังข์ทอง / 2550 /Full Text
Subject
การค้นหาฐานข้อมูล
สุกร -- การผลิต
การประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์
1606 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการกำหนดค่าเลี้ยประกันรถยนต์กรมธรรม์ภาคสมัครใจ = Decision support system for definning voluntary car insurance policy rate / เกมกุลิน นิธิชลสุข / 2550 /Full Text
Subject
ประกันรถยนต์
กรมธรรม์
1607 ระบบสารสนเทศงานบุคลากรสถาบันราชภัฏลำปาง = Personel information system for Rajabhat Institute Lampang ;Personel information system for Rajabhat Institute Lampang / วีรศักดิ์ ฟองเงิน / 2550 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏลำปาง -- การบริหาร
การบริหารงานบุคคล -- การประมวลผลข้อมูล
คอมพิวเตอร์กับการบริหารงานบุคคล
1608 ระบบสารสนเทศด้านบุคลากรสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ = Personnel information system for McCormick Faculty of Nursing, Payap University / ทรงยศ จันทร์อินทร์ / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
สารสนเทศ
บุคลากรทางการศึกษา
1609 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์มโคเนื้อ = Information system for beef cattle farm management ;Information system for beef cattle farm management / นฤมล เตปิน / 2550 /Full Text
Subject
ฟาร์มโคเนื้อ -- การประมวลผลข้อมูล
การจัดการฟาร์ม -- การประมวลผลข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- เกษตรกรรม
1610 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส่วนงานฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = Information system for the management of academic division, Faculty of Science and Technology, The Far Eastern University, Chiang Mai province / พรรณิศา ดาวประดับ / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
สารสนเทศ
1611 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารครุภัณฑ์โรงพยาบาลลำปาง = Information system for assets administration of Lampang Hospital ;Information system for assets administration of Lampang Hospital / ชัยณรงค์ ภักศิลป์ / 2550 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
โรงพยาบาล -- การบริหาร
โรงพยาบาล -- การใช้เครื่องจักรกล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1612 ระบบสารสนเทศห้องชันสูตรโรค โรงพยาบาลพิชัย = Information system for laboratory, Pichai Hospital ;Information system for laboratory, Pichai Hospital / สุวิน บุญเสือ / 2550 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิชัย -- ห้องชันสูตรโรค
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- โรงพยาบาล
การจัดการฐานข้อมูล
1613 ระเบียบวิธีกาเลอร์คินอันตะเชิงเส้นโดยการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้นสำหรับการแก้สมการคลื่นยาวปรกติ = Linear finite element galerkin method with linear interpolation for solving regularised long wave equation / พนา ศิรประภา / 2550 /Full Text
Subject
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
1614 ระยะความแก่ วิธีการทำแห้งและวิธีการสกัดที่เหมาะสม ในการผลิตสารสกัดคาแรนทินจากมะระจีน = Maturity period, drying and extraction methods suitable for charantin production from Chinese Bitter Gourd / ต่อพร สัตบุษ / 2550 /Full Text
Subject
มะระจีน -- การอบแห้ง
คาแรนทีน
1615 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Model of appropriate waste management for Doi Saket District, Chiang Mai Province / สุรศักดิ์ โอสถิตย์พร / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ขยะ -- เชียงใหม่
1616 รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในร้านกาแฟ บนถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers' lifestyles in coffee shops on Nimmanhamin Road, Chiang Mai province / เกียรติศักดิ์ วรรณศรี / 2550 /Full Text
Subject
ร้านกาแฟ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ถนนนิมมานเหมินท์
1617 รูปแบบการดำเนินชีวิตของวัยย่างเข้าสู่วัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Tweens Lifestyle in Mueang District Chiang Mai Province / ชโลธร สีสด / 2550 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- การดำเนินชีวิต
การดำเนินชีวิต
1618 รูปแบบการบริโภคของครัวเรือนในเขตเมืองและชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ = Patterns of household consumption between urban and rural area in Chiang Mai Province / เรียงพล เรียงจนะพาธี / 2550 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
ครัวเรือน -- เชียงใหม่
1619 รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ: กรณีศึกษา ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด = Training models of potential development for air traffic controllers: case study of Chiang Mai air traffic control centre, aeronautical radio of Thailand, Ltd. / นิตยา โพธาวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
การฝึก
จราจร
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
1620 รูปแบบการออมภาคครัวเรือนในเขตเมืองและชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ = Patterns of household saving in urban and rural area in Chiang Mai Province / ภูวสิทธิ์ สินไชยกิจ / 2550 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
ครัวเรือน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86