ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1581 ยุทธศาสตร์เพื่อการดำรงอยู่ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Survival strategies of Private Kindergarten School in Mueang Chiang Mai District / พัชราภรณ์ สุทธินันท์ไชย / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเอกชน -- เชียงใหม่
1582 ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมด้านการศึกษาของมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียน ในเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2416-2484 = Cultural strategies in education by Presbyterian missionaies in Chiang Mai city, 1873-1941 ; Cultural strategies in education by Presbyterian missionaies in Chiang Mai city, 1873-1941 / พวรรณตรี แซ่อัง / 2550 /Full Text
Subject
มิชชั่นนารี -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประวัติศาสตร์
1583 แยมลำไยจากลำไยแช่แข็งโดยเทคโนโลยีความดันสูง = Jam from frozen longan by ultra-high pressure technology / พิชญา วิลาด / 2550 /Full Text
Subject
แยมลำไย
ลำไยแช่แข็ง
ความดัน
1584 รอยสัก: การสร้างอัตลักษณ์ที่ปรากฎบนเรือนร่างของตน = Tattoo: Establishment of identity as self-identifying on the body / พจมาน นิตย์ใหม่ / 2550 /Full Text
Subject
การสัก
อัตลักษณ์
1585 ระบบการจัดการงานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย = Office supplies management system for faculty of science and techonology, Chiang Mai / ศรีนวล ฟองมณี / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พัสดุ
1586 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อรายงานต้นทุนและการผลิตในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ = Database management system for costing and production reports in electronics part assembly industry ;Datavase management system for costing and production reports in electronics part assembly industry / อรุณี ฟูวงศ์สิทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -- ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
การจัดการฐานข้อมูล
1587 ระบบการจัดการสถานีวิทยุแบบออนไลน์ = Online radio station management system ;Online radio station management system / ชัยวัฒน์ นันทศรี / 2550 /Full Text
Subject
สถานีวิทยุแบบออนไลน์
วิทยุ -- เครื่องส่งและการส่ง
สถานีวิทยุ
1588 ระบบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Student loans system of Payap University on internet network / อารยา ด้วงทรง / 2550 /Full Text
Subject
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
อินเตอร์เน็ต
1589 ระบบงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Blood bank sectionsystem for Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital ;Blood bank sectionsystem for Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วรางกูร พิสุทธยางกูร / 2550 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- โรงพยาบาล
การจัดการฐานข้อมูล
คลังเลือด -- การบริหาร
1590 ระบบจัดการงานธนบัตรออนไลน์สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ = Online banknote management system for bank of Thailand, the Northern region ;Online banknote management system for bank of Thailand, the Northern region / สรวิชญ์ ธรศุภเดชา / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคเหนือ
ธนบัตร
1591 ระบบจัดการน้ำในสแต็กของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Water management system in stack of proton exchange membrane fuel cell / พรพิมล เพ็ชรวัฒนา / 2550 /Full Text
Subject
เซลล์เชื้อเพลิง
เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
1592 ระบบจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 = Electronics instruction management system of Lamphun Educational Service Area 1 / ฤกษ์เฉลิม ณ วันจันทร์ / 2550 /Full Text
Subject
เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
อินเตอร์เน็ต
1593 ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม = Course schedule management system using genetic algorthm / ณัฐกฤตา ศักดิ์เรืองฤทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
ตารางสอน
พันธุกรรม
1594 ระบบช่วยการตัดสินใจสำหรับการจัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวง = A Decision support system for budget allocation in Highway Maintenance / ธวัชสินธุ์ ศรีสุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กรมทางหลวง -- งบประมาณ
1595 ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนวารสารสำหรับวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น = Serials registration database system for far eastem college / สัญฌา พันธุ์แพง / 2550 /Full Text
Subject
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
วารสาร -- ฐานข้อมูล
1596 ระบบตรวจสอบใบหน้าตรงด้วยแบบจำลองใบหน้าเชิงเรขาคณิต = Frontal-face detection system using geometrical face model ;Frontal-face detection system using geometrical face model / เอนกวงศ์ ยอดดำเนิน / บัณฑฺตวิทยาลัย 2550 /Full Text
Subject
การรู้จำภาพ
การประมวลผลภาพ
ใบหน้า -- แบบจำลอง
1597 ระบบติดตามตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตน้ำนมในฟาร์มโคนม = Computer-based monitoring system for milk production in dairy farms ;Computer-based monitoring system for milk production in dairy farms / ไพฑูรย์ โพธิสิทธิศักดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
ผลผลิตน้ำนม -- การเฝ้าติดตาม
ฟาร์มโคนม -- การบริหาร
โคนม -- การเฝ้าติดตาม
1598 ระบบประเมินการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ = Online teaching assessment system of Chiang Mai Rajabhat University on mobile phone / พรวนา กิติศรี / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การสอน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
1599 ระบบประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Education evaluation and approval system of Chiang Mai Rajabhat University / ศิริกรณ์ กุดแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การศึกษา
1600 ระบบโปรแกรมงานทะเบียนและวัดประเมินผลของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ = Registration and evaluation program for Regina Coeli College, Chiang Mai / อาวุธ กิจพิทักษ์ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
งานทะเบียนและวัดประเมินผล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86