ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การใช้ชุดการสอนการคูณพื้นฐานที่ใช้กิจกรรมศิลปะเป็นฐานสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนน่านปัญญานุกูล = Using basic multiplication teaching package basing on art activities for syudent with mental retardation / ธนวรรธน์ ศิริเลิศ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
การศึกษาพิเศษ -- น่าน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ความบกพร่องทางสติปัญญา
142 การใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Use of mathematics instructional package to develop mathematical readiness of a student with mental retardation ;Use of mathematics instructional package to develop mathematical readiness of a student with mental retardation / อัจฉรา พิมพะสอน / 2550 /Full Text
Subject
ชุดการสอน
คณิตศาสตร์
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
143 การใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นขิม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Use of performing skill package on kim for mathayom suksa 1 students / อมรา สุขบุญสังข์ / 2550 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา
ขิม
144 การใช้เทคนิคออสโมติกดีไฮเดรชันร่วมกับฟลูอิดไดเซซันในการทำแห้งเนื้อมะม่วงแก้ว = Combination of osmotic dehydration and fluidization techniques for dehydration of mango flesh cv. Kaew / ปวีณา อินทจักร์ / 2550 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การอบแห้ง
มะม่วง -- พันธุ์แก้ว -- การอบแห้ง
145 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ = The Application of information technology in the adminisration of Chiang Mai Local Goverernment / สุรพงษ์ พงศ์สิมภากรณ์ / 2550 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารรัฐกิจ
146 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 = Use of information and Communication Technology of Schools in the Lab School Project, Lamphun Educational Service Area 2 / ณัฐนนท์ ป้องวัน / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- ลำพูน
การสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
147 การใช้บริการทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Financial service of Maetha Agricultural Cooperatives's members in Mae Tha District, Lamphun Province / ศิริรัตน์ สุรินเปา / 2550 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรแม่ทา
สหกรณ์การเกษตร -- แม่ทา (ลำพูน)
การเงิน
148 การใช้แบบฝึกสะกดคำภาษาไทยด้วยภาษามือและการสะกดอักษรนิ้วมือสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร = Using thai spelling exercises with sing language and finger spelling for Prathom Suksa 3 student with hearing impairment, Sotsuksa Anusarn Sunthorn school / ศิริวรรณ ปาลี / 2550 /Full Text
Subject
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ภาษามือ
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
149 การใช้ผังความคิดเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Using mind map to develop number sense of Prathom Suksa 3 Students / พัชรี ปัญญามูลวงษา / 2550 /Full Text
Subject
การคิดและความคิด
นักเรียนประถมศึกษา
150 การใช้พืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงผลผลิตข้าว = Use of legumes as green manure for rice yield improvement / ชุติมา สุรีพิทักษ์ / 2550 /Full Text
Subject
ข้าว -- ปุ๋ย
ข้าว -- การเจริญเติบโต
ปุ๋ยพืชสด
พืชตระกูลถั่ว
151 การใช้เพ็คส์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของเด็กออทิสติก = Using PECS to promote English vocabulary knowledge and speaking ability of the student with autism / วิลาสินี แก้ววรา / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
เด็กออทิสติก
152 การใช้เพลงประกอบการเรียนรู้เรขาคณิต สำหรับเด็กออทิสติกในช่วยชั้นที่ 1 = Using songs to supplement geometry learning for autistic children in first grade level / พัชราภรณ์ อุดมโสภกิจ / 2550 /Full Text
Subject
เรขาคณิต
เด็กออทิสติก
เพลง
153 การใช้โฟร์แมทซิสเต็มเพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ = Application of 4 MAT system to promote conceptual / ปิ่นประภา โล่ห์จินดา / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ความคิดรวบยอด
154 การใช้มาตรฐานฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Applicational of standard farm regulation by small swine farmers in San Kamphaeng district, Chiang Mai province เรือนขวัญ จันทร์เทียมบุญ;Applicational of standard farm regulation by small swine farmers in San Kamphaeng district, Chiang Mai province / เรือนขวัญ จันทร์เทียนบุญ / 2550 /Full Text
Subject
ฟาร์มสุกร -- มาตรฐาน
ฟาร์มสุกร -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
สุกร -- การเลี้ยง
การจัดการฟาร์ม
155 การใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีคอมเพททิทีฟอิไลซาเพื่อวัดระดับโปรเจสเตอโรนในน้ำนมของโคนมที่เลี้ยงภายใต้ฤดูร้อนและหนาว = Use of monoclonal antibody competitive ELISA for determining milk progesterone of dairy cows rearing under hot and cold seasons / มัลลิกา กำภูศิริ / 2550 /Full Text
Subject
โคนม -- การผสมเทียม
โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
น้ำนม
156 การใช้ยูจีนอลในการเคลือบเมล็ดพันธุ์ผักกาดกวางตุ้ง (Brassica chinensis L.) = Usage of eugenol in coating of pakchoi (brassuca cgubebsus L.) seed for fungal inhibition / นุชนภา โคตะบิน / 2550 /Full Text
Subject
ยูจีนอล
ผักกาดกวางตุ้ง -- เมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ -- การเคลือบผิว
โรคเกิดจากเชื้อราในเครื่อง
157 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของธุรกิจซีแพคแฟรนไชส์ในเขตภาคเหนือ = The Use of management information systems of the CPAC franchise business in Northern Thailand / สุกัญญา ภูมิสง่า / 2550 /Full Text
Subject
ธุรกิจซีแพคแฟรนไชส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แฟรนไชส์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
158 การใช้รูปแบบการสอนแบบสตอรี่ไลน์ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง สังข์ทอง ที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ สำหนับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Using storyline method in teaching unit titled sang thong appearing on the mural in viharn Lai Kam, wat Pra Sing for mathayom suksa 5 students at sacred heart college Chiang Mai province ;Using storyline method in teaching unit titled sang thong appearing on the mural in viharn Lai Kam, wat Pra Sing for mathayom suksa 5 students at sacred heart college Chiang Mai province / วรรณวิไล เชื้อมหาวัน / 2550 /Full Text
Subject
สังข์ทอง
จิตรกรรมฝาผนัง
วิหาร -- เชียงใหม่
159 การใช้ละครนักเรียนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Using students created play to enhance morality of prathom suksa 5 students at Ban Phaeyandoichae school, Mae Tha district, Lamphum province / ดอกไม้ ปานพาน / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่
จริยธรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ทา (ลำพูน)
160 การใช้ลักษณะพื้นถิ่นบนอาคารตึกแถวในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่จากการรับรู้ของประชาชน = Application of vernacular characteristics on shophouses in Chiang Mai Historic District from residents' perceptions / ชดา ร่มไทรย์ / 2550 /Full Text
Subject
ตึกแถว -- เชียงใหม่
การรับรู้
เชียงใหม่ -- ประชากร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86