ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1561 พื้นที่ทางการเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการความขัดแย้งทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำย่อยแม่ศึก ในตำบลปางหินฝน ตำบลแม่ศึกและตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Political space of Tambon Administrative organizations in water resource conflict management : A Case study of Mae Suek Sub-watershed in Tambon Pang Hin Fon, Tambon Mae Suek and Tambon Chang Khoeng, Amphoe Mae Chaem, Changwat Chiang Mai / ชาญยุทธ เทพา / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลุ่มน้ำย่อยแม่ศึก (เชียงใหม่)
1562 เพศภาวะและการพัฒนาในสังคมชนบทลาว : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาฝายน้ำตาน = Gender and development in Lao rural society : a case study of the Nam Tan Development Project / ภูมิวิไล ศิริพลเดช / 2550 /Full Text
Subject
เพศ
ชนบท
โครงการพัฒนาฝายน้ำตาน
1563 ภาพยนตร์สารคดีนำเสนอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของชุมชนประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม = Documentary film focusing on physical changes of Wiang Kum Kam historical site / เพิ่มพูน นันทขว้าง / 2550 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์สารคดี
เวียงกุมกาม (เชียงใหม่)
1564 ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / เบญจวรรณ จงมหาศาลชัย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1565 ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / วิมล อ่อนเส็ง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1566 ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาาลชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ / มณฑา ภู่ห้อย / มหาวิทยาลย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1567 ภาระหนี้สินของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Debt burden of customers of the Bank for Agriculture and Agricultural Coopertives, Mae Taeng Branch, Chiang Mai Province / ไพรัช วัชระสวัสดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารและการธนาคาร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
หนี้
1568 ภาวะซึมเศร้าและบริบทชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลหนองคาย = Depression and context of life of diabetes mellitus patients in diabetes mellitus clinic, Nong Khai hospital / ประอรทิพย์ สุทธิสาร / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล -- วิจัย
1569 ภาวะผู้นำของผู้บริการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ = Leadership of schools administrators affiliated to Chiang Mai Municipality / สุนทร ยามศิริ / 2550 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
ภาวะผู้นำ
1570 ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Leadership of rungsee vittaya school administrator, Fang District, Chiang mai Province / กรกช วัฒน์วิริยะ / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
ผู้นำ
ผู้บริหารโรงเรียน -- ฝาง (เชียงใหม่)
1571 ภาวะสุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลอุตรดิดถ์ = Health status of personnels working on infectious waste managements in Uttaradit Hospital / จรูญ ชิดนายี / 2550 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิดถ์
บุคลากรโรงพยาบาล -- สุขภาพ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
1572 ภาวะสุขภาพจิตของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดน่าน = Mental health status of prisoners at Nan prison ; Mental health status of prisoners at Nan prison / จิราภรณ์ สวนพุฒ / 2550 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษา
สุขภาพจิต
นักโทษ -- น่าน
1573 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของชนเผ่าขมุวัยแรงงาน ในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Health status and risk behaviors among Khamu labourers in Chiang Khong district, Chiang Rai province / ชนสรณ์ ใจอินผล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Dissertation, academic -- public health
เชียงของ (เชียงราย) -- ภาวะสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ -- เผ่าขมุ -- เชียงของ (เชียงราย)
1574 ภูมิปัญญาของชุมชนเกี่ยวกับข้อกำหนดและดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของสวนชาเมี่ยงผสมใต้ป่าดิบเขา บริเวณลุ่มแม่น้ำตอนหลวง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Community indigenous knowledge concerning criteria and indicators of sustainability of multistrata tea gardens in hill evergreen forest at Mae Ton Luang Watershed, Thep Sadet Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / เฉลิมพล แสนพรมมา / 2550 /Full Text
Subject
ชาเมี่ยง
ลุ่มน้ำแม่ตอนหลวง
1575 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติในป่าเมี่ยง : กรณีศึกษา บ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Local knowledge on conservation and utilization of natural food biodiversity in tea gardens : a case study of Pan Ma-O Village, Mae Na Subdistrict, Chiang Dao Dstroct, Chiang Mai Province / เฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล / 2550 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงดาว (เชียงใหม่). ตำบลแม่นะ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เชียงดาว (เชียงใหม่). ตำบลแม่นะ
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- เชียงดาว (เชียงใหม่). ตำบลแม่นะ
ป่าเมี่ยง
1576 ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานทอผ้า กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน = Local wisdom in occupational health and safety management in weaving work of Ban Don Luang Woman Weaver Group, Lamphun Province / สุริยา สนธิ / 2550 /Full Text
Subject
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดอนหลวง
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัยในการทำงาน
การทอผ้า -- ลำพูน
1577 ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลด้านจิตใจของผู้ป่วยเอดส์ = Lanna local wisdom in psychological care among AIDS patients / อำพันธ์ เรียงเสนาะ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1578 ภูมิหลังและจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมด้านหลักธรรมาภิบาล = Administrators' background and psychological construct related to the acceptance of good governance innovation / มสิตา มะอักษร / 2550 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน
1579 มุมมองของชุมชนต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ = The community perspective about Baan Wiang Haeng child care development center, Wiang Haeng District, Chiangmai province to be health child care center / โสธิดา สาระพันธ์ / 2550 /Full Text
Subject
Child care center -- Chiangmai -- research
Day care center -- Chiangmai -- research
1580 มุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อการหมุนเวียนบุคลากรภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษา ในจังหวัดชัยนาท = Perspectives of medical personnel toward personnel flow under the universal coverage health insurance system : case study of Chai Nat province / วัฒนา จันทร์เปรม / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
บุคลากรทางการแพทย์ -- บริการทางการแพทย์
กำลังคนทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ -- ไทย -- วิจัย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86