ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1541 พฤติกรรมของผู้ประกอบการร้านกาแฟสด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว = Buying behavior of coffee shop entrepreneues towards roasted coffee beans in Mueang district Chiang Mai province ;Buying behavior of coffee shop entrepreneues towards roasted coffee beans in Mueang district Chiang Mai province / พงศ์พันธุ์ อุดมธนภัทร / 2550 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
1542 พฤติกรรมของผู้พักอาศัยในการใช้บริการงานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ บ้านจัดสรร ในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer behavior towards using landscape maintenance services by housing development residents in Hang Dong district, Chiang Mai Province / วันนิวัติ วงศ์จันทร์ / 2550 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- หางดง (เชียงใหม่)
ภูมิทัศน์
1543 พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการกับสาขาธนาคารพาณิชย์ ในห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Behavior of costomers in using services in-mall commercial bank branches, Chiang Mai Province / จุรีย์มาศ บุญสูง / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่
1544 พฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการ ผ่านเว็บไซต์พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Customers buying behavior towards products and services on electronic commerce in Chiangmai province ;Customers buying behavior towards products and services on electronic commerce in Chiangmai province / ทัณฑิมา เชื้อเขียว / 2550 /Full Text
Subject
บรรณานุกรม: แผ่น 168
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1545 พฤติกรรมในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่= The Behavior of life insurance buying of the siam commercial bank customers in Mueang District, Chiang Mai Province / พัทธนันท์ ภูจำปา / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์
1546 พฤติกรรมในการเลือกร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The consumer's behavior in drugstore selectioin in Mueang district, Chiang Mai province ;The consumer's behavior in drugstore selectioin in Mueang district, Chiang Mai province / ธิดารัตน์ บาระมีชัย / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านขายยา
1547 พฤติกรรมผู้นำและลักษณะทีมระหว่างทีมที่มีระดับประสิทธิผลของทีมแตกต่างกัน : กรณีศึกษา บริษัทจัดหาแรงงานและบริการซ่อมบำรุงโรงงาน = A Comparison of leader behaviors and team characteristics among teams with different levels of team effectiveness : A Case study of a manpower supply and Plant Service Maintenance Company / ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ / 2550 /Full Text
Subject
ผู้นำ
การทำงานเป็นทีม
บริษัทจัดหาแรงงานและบริการซ่อมบำรุงโรงงาน
1548 พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อนมข้าวโพดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior on purchasing selection of corn milk in Mueang district, Chiang Mai province / สุรีย์พร แสงจำปา / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นมข้าวโพด
1549 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเครื่องประดับเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers behavior towards purchasing artificial ornaments in Mueang district, Chiang Mai province ;Consumers behavior towards purchasing artificial ornaments in Mueang district, Chiang Mai province / วาสินี เอี่ยมสวัสดิกุล / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องประดับเทียม
1550 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Health promotion behaviors among primary school students, Mae Tha District, Lamphun Province / วันทนีย์ เครือฟู / 2550 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- ลำพูน
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
สาธารณสุขศาสตร์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
พฤติกรรมสุขภาพ
1551 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Health promoting behaviors of factory workers at Northem Region Industrial Estate / พิรุฬห์ ศิริทองคำ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1552 พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Health behavior of people at risk for diabates and hypertension in Mueang district, Chiang Rai province / อุไรวรรณ ชัยมินทร์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1553 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้และควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ในโรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Health behaviors among controlled and uncontrolled hypertensive patients at Maetang Hoapital, Chiang Mai Province c / สุปราณี วงค์ปาลี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1554 พฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของคนวัยทำงาน ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี = Health behavior and nutritional status of work-force age in Cherng Glad subdistrict, Bang Rachan district, Sing Buri province / สุภัค เพ็ชร์นิล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
สุขภาพ, พฤติกรรม -- ไทย -- สิงห์บุรี -- วิจัย
โภชนาการ -- ไทย -- สิงห์บุรี -- วิจัย
1555 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง = Accident-risk behaviors and related factors among seafood canning workers / ชุติมา พันละม้าย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1556 พลวัตของชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านสันเหนือ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Dynamics of community's drug control : A Case study of San Nuea Village, Nam Bo Luang Sub-district, Sun Pa Tong District, Chiang Mai Province / ไชยมงคล จันทร์ตา / 2550 /Full Text
Subject
ยาเสพ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่). ตำบลน้ำบ่อหลวง
1557 พัฒนาการการปรับตัวทางการเมืองของกลุ่มอำนาจท้องถิ่นภายหลังการผนวกดินแดนของสยาม (พ.ศ.2442-2547) : กรณีศึกษาตระกูล ณ เชียงใหม่ = Development of political adjustment of local power groups after the Thai Kingdom's annexation policy (B.E.2442-2547) : a case study of the Na Chiang Mai family / เบญจวรรณ บุญโทแสง / 2550 /Full Text
Subject
นามสกุล -- ณ เชียงใหม่
การเมือง
กลุ่มอำนาจท้องถิ่น
1558 พัฒนาการของการจัดการสวนป่า : กรณีศึกษาสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง = Development of forest plantation management : a case study of Thung Kwian Plantation, Changwat Lampang ;Development of forest plantation management : a case study of Thung Kwian Plantation, Changwat Lampang / จตุพล เรียงจนะพาธี / 2550 /Full Text
Subject
การปลูกสวนพืชป่า -- ลำปาง
ป่าไม้และการป่าไม้
ภูมิศาสตร์
1559 พัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ = Development of rice milling industry in Nakhon Sawan province ;Development of rice milling industry in Nakhon Sawan province / ปิยวดี นิลสนธิ / 2550 /Full Text
Subject
โรงสีข้าว
ภูมิศาสตร์
1560 พื้นที่ดอกไม้ = Space of flowers / ปานตา คงพันธุ์ / 2550 /Full Text
Subject
ดอกไม้


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86