ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1521 พฤติกรรมการเลือกใช้เงินกู้นอกระบบของผู้กู้ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Borrower's behaviors towards the selection of unregulate loans in Sanpatong District, Chiang Mai Province วาสนา สินเปี่ยง / วาสนา สินเปียง / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
เงินกู้
การกู้ยืม -- พฤติกรรม
1522 พฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรร ในจังหวัดเชียงใหม่ = Purchasing behavior for houses in housing estates in Chiang Mai Province / รุ้งลาวัลย์ คำปัน / 2550 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โครงการหมู่บ้านจัดสรร
1523 พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลหางดง จังหวัดชียงใหม่ = Family communication behaviors and alcohol drinking behaviors of persons with alcohol dependence, Hangdong Hospital, Chiang Mai Province / อัจฉรารพี จำปา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1524 พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พ.ศ. 2550 อำเภอเมืองลำพูน = Votin behavior of the Tambon Banpan Mayer Election of 2007 in Mueang Lamphun District / อรพินธ์ ธนะหมี / 2550 /Full Text
Subject
นายกเทศมนตรี -- การเลือกตั้ง -- ลำพูน
นายกเทศมนตรี -- ลำพูน. ตำบลบ้านแป้น
1525 พฤติกรรมการออมลูกค้ารายใหญ่ ของธนาคารพานิชย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Key customers savings behavior of commercial banks in Bangkok metropolitan / สัมฤทธิ์ อัมพรทิวาทิพย์ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์
การประหยัดและการออม
1526 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ = The Behavior of Thai tourists in visiting Chiang Mai Zoo / สุเนตรา วงษ์พันธุ์ / 2550 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
1527 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการที่พักแรมในจังหวัดเชียงใหม่ = The Behavior of tourists in choosing accommodation in Chiang Mai Province / รัตนาภรณ์ ถาวร / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
ที่พัก -- เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
1528 พฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดการเงินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Behavior of investors in financial market in Mueang District, Chiang Mai Province / อุษา จุมปามัญ / 2550 /Full Text
Subject
การเงิน -- เชียงใหม่
การลงทุน -- เชียงใหม่
1529 พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเลือกใช้บริการผับและภัตตาคารในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of Chiang Mai University students in selecting pubs and restaurants in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อนุชิต ชัยมงคล / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ผับ -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
1530 พฤติกรรมของประชาชนในการเลือกใช้บริการสถานบริการออกกำลังกายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior of people in selecting fitness centers in Mueang Chiang Mai District / วิสาข์ สุขเกษม / 2550 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย -- เชียงใหม่
1531 พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยในการใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of Thai consumers in selecting health spa services in Chiang Mai Province / สมศักดิ์ แก้วสอน / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธุรกิจสปา
ชาวไทย
1532 พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการใช้บริการภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers'behavior towards using Japanese food restaurants Services in Mueang District, Chiang Mai Province / หทัยชนก โนชัย / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านอาหารญี่ปุ่น
1533 พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วดอยคำในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's purchasing behavior towards Doi Kham Coffee product in Mueang district, Chiang Mai province / มณฑลี สุรพันธ์พิชิต / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
กาแฟคั่ว
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1534 พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อข้าวกล้องในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior on selecting to purehase brown rice in Mueang Chiang Mai district / ณรงศักดิ์ ศุพิรัตน์วนิช / 2550 /Full Text
Subject
ข้าวกล้อง
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค
1535 พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อนมแพะ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers' buying behavior towards goat milk in Mueang District, Chiang Mai Province / อาภากร ณ ผั้น / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นมแพะ
1536 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการสาขาของบริษัท เคาร์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior towards using payment system of counter service limited company in Mueang district Chiang Mai province สาธุ เรืองโรนจ์;Consumer behavior towards using payment system of counter service limited company in Mueang district Chiang Mai province / สาธุ เรืองโรจน์ / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การชำระเงิน -- เชียงใหม่
1537 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ปรุงรสในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in purchasing seasoning products in Mueang district, Chiang Mai province ; Consumer behavior in purchasing seasoning products in Mueang district, Chiang Mai province / พิชญดา หางหงษ์ / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องปรุงรส
1538 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลไม้สดตัดแต่งในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in dicision making to purchase cut fruits in modern trades in Chiang Mai Province / อาทิตย์ อุทธวัง / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผลไม้
ร้านค้าปลีก
1539 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผักสดตัดแต่งในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior on buying decision for Fresh cut vegetable in modern trade stores in Chiang Mai province ; Consumer behavior on buying decision for Fresh cut vegetable in modern trade stores in Chiang Mai province / จีราภรณ์ ทาอุโมงค์ / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านค้าปลีก
1540 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อขนมไทย ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customers behavior on purchasing Thai Sweets in Mueang Chiang Mai district / จตุพร พงค์พานิช / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ขนม -- ไทย
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86