ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1501 พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาในหอพัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Electric power using behaviors of students residing in Chiang Mai University Dormitories / อนันตชัย คำสายใย / 2550 /Full Text
Subject
พลังงานไฟฟ้า
หอพัก -- เชียงใหม่
1502 พฤติกรรมการใช้สารเคมีและปัญหาสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมไม้มะม่วง = Chemical using behaviors and health problems among mango wood handicraft workers / วัชรีวรรณ คำแสน / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1503 พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Undergraduate students behavior in the use of the internet at North-Chiangmai University, Chiang Mai province ;Undergraduate students behavior in the use of the internet at North-Chiangmai University, Chiang Mai province / โอฬากร เขียวประเสริฐ / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
1504 พฤติกรรมการซื้อของเล่นไม้ของลูกค้าบริษัทไทยวู้ดเด้นเกมส์ จำกัด = Customer'spurchasing behavior towards wooden toys of Thai Wooden Games Co., Ltd. ;Customer'spurchasing behavior towards wooden toys of Thai Wooden Games Co., Ltd. / วุฒิชัย ธรรมฐิติพงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทไทยวู้ดเด้นเกมส์
พฤติกรรมผู้บริโภค
ของเล่น
1505 พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Buying behavior of employees of The Northern region industrial estate, Lamphun province towards electrical appliance / จุฬาลักษณ์ แปงหน้อย / 2550 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
1506 พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Consumer behavior towards purchasing alcohol beverages in Mueang District, Samut Sakhon Province / วิรัตน์ หงษ์คู / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1507 พฤติกรรมการซื้อแคบหมูของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Comsumers' purchasing behavior towards crispy pork skin in Mueang District, Chiang Mai Province / นารถตยา ชมนารถ / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
แคบหมู
1508 พฤติกรรมการซื้อปลาทูนึ่งของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer buying behavior towards purchasing steamed mackerel in Mueang district, Chiang Mai province ;Consumer buying behavior towards purchasing steamed mackerel in Mueang district, Chiang Mai province / ธีรวัฒน์ เจริญเบญจวงษ์ / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ปลาทูนึ่ง
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1509 พฤติกรรมการซื้อลำไยของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers'buying behavior of dried longan in Mueang District, Chiang Mai Province / เอื้องพร สุรินธรรม / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ลำไยอบแห้ง
1510 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์: กรณีศึกษากลุ่มวัยรุ่นชาย = Alcohol drinking behavior: The Case study of male teenager group / สุริยัน อ้นทองทิม / 2550 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
วัยรุ่นชาย
1511 พฤติกรรมการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ และความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Alcohol drinking behaviors and opinions towards alcohol regulation among Chiang Mai University students / เสกสรรค์ วิทยปรีชากุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- ไทย -- เชียงใหม่ -- วิจัย
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- ไทย -- การป้องกันและควบคุม
1512 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Self-care behavior among hypertensive patients at hypertension clinic, Nakornping Hospital, Chiang mai Province / ยุทธพงษ์ พรหมเสนา / 2550 /Full Text
Subject
Hypertension -- Patients -- Chiang Mai
Self-care, Health -- Chiang Mai
Health behavior
1513 พฤติกรรมการท่องเที่ยวในภาคเหนือของนักท่องเที่ยวชาวไทย = Tourism behavior of Thai tourist in Northern Thailang / จรัสนันท์ สิทธิเจริญ / 2550 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว -- ไทย (ภาคเหนือ)
1514 พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี = Domestic travelling behavior of people in Nonthaburi province / นิราศ อะมีนี / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- นนทบุรี
การท่องเที่ยว
1515 พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Conflict management behaviors of the administrators of educational institution, Chiang Mai Educational Service Area 1 / วัชรพล มนตรีภักดี / 2550 /Full Text
Subject
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ความขัดแย้ง
ผู้บริหารโรงเรียน
1516 พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชนเผ่าปกาเกอะญอ บ้านแม่สายนาเลา ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Hazard protection behavior from using pesticides of Pga K'nyau farmers at Mae Sai Na Lao Village, Long Kod subdistrict, Phrao Distric, Chiang Mai Province / พิริพัฒน์ ธรรมแงะ / 2550 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช -- พิษวิทยา
สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม
เกษตรกร -- พร้าว (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยงสะกอ -- สุขภาพและอนามัย
1517 พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง = Motorcycle accidental prevention behaviors among students of Kokha Industrial and Community Education College, Lampang Province / นฤชา เนตรวิชัย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1518 พฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of learning person of Raja-Prachanukhro School Teachers, Chiang Mai Province / สุดสาคร จันทะล่าม / 2550 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
ครู -- พฤติกรรม
ครู -- เชียงใหม่
1519 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของเจเนอเรชั่นเอ๊กซ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Generation X's exposure behavior towards mass media in Mueang District, Chiang Mai Province / อรอนงค์ ทิพย์เสถียรกุล / 2550 /Full Text
Subject
สื่อมวลชน -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1520 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนของเจเนอเรชั่นเอ็มในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Generation M's exposure behavior towards mass media in Mueang district, Chiang Mai province / จิตรากร รัตนาภรณ์นุกุล / 2550 /Full Text
Subject
สื่อมวลชน -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86