ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1461 ผลของระดับโปรตีน พลังงานในอาหารและเพศที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรพื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมือง = Effects of protein, metabolizable energy levels and sex on productive performance of native and crossbred pigs / ภัทรผกา ใจปินตา / 2550 /Full Text
Subject
สุกร -- การเจริญเติบโต
สุกร -- อาหาร
อาหารสัตว์
โปรตีน
1462 ผลของระดับอินทรียวัตถุและอัตราปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมต่ดการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด = Effect of organic matter levels and chemical fertilizer rates suitable for seed production of vegetable soybean / จิราวัฒน์ ปัญญาเทียม / 2550 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลือง -- ปุ๋ย
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
1463 ผลของรำข้าวต่อการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก = Effects of rice bran on organic material decomposition in compost production process / ศิริลักษณ์ ใจบุญทา / 2550 /Full Text
Subject
รำข้าว
ปุ๋ยหมัก
1464 ผลของรำข้าวเหนียวก่ำ (Oryza sativa L.) ต่อการผลิตแอนติบอดีและการดูดซึมธาตุเหล็กในลูกสุกรหลังหย่านม = Effects of purple glutinous rice bran (Oryza sativa L.) on antibody production and iron absorption in weaned piglets / กรรณิการ์ พวงเจริญ / 2550 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
รำข้าว -- การใช้เป็นอาหารสัตว์
สุกร -- การเจริญเติบโต
อาหารเสริม
แอนติบอดีย์
1465 ผลของรำข้าวเหนียวก่ำ (Oryza sativa L.) ต่อการพัฒนาวิลไลในลำไส้เล็ก ระดับไขมันในเลือดและสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหลังหย่านม = Effects of purple glutinous rice bran (Oryza sativa L.) on the development of small intestinal villi, blood lipid profile and productive performance in weaned piglets / กาญจนา ทองทา / 2550 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
รำข้าวเหนียว
ลูกสุกร -- การเลี้ยง
1466 ผลของรูปแบบทรงต้นและโพแทสเซียมคลอเรตต่อคุณภาพและผลผลิตลำไย = Effects of training pattern and potassium chlorate on quality and yield of longan / วรางคณา จักรสาร / 2550 /Full Text
Subject
โพแทสเซียมคลอไรด์
ลำไย
1467 ผลของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของน้ำนมข้าวโพด = Effect of raw material and processing on quality of corn milk / ศยามล งามละมัย / 2550 /Full Text
Subject
น้ำนมข้าวโพด
เครื่องดื่มธัญพืช
ผลิตภัณฑ์ข้าวโพด
1468 ผลของวิธีการทำแห้งและการเก็บรักษาต่อสมบัติของแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์มดิบ = Effects of drying methods and storage on properties of carotenoids from crude Palm oil / ชยานนท์ ธีระเจตกูล / 2550 /Full Text
Subject
แคโรทีน -- การอบแห้ง
น้ำมันปาล์ม
แคโรทีน -- การเก็บและรักษา
1469 ผลของวิธีการสกัดและสารก่อให้เกิดโฟมต่อคุณภาพของเครื่องดื่มผงชงละลายจากกระชายดำผสมสับปะรด = Effect of extraction methods and foaming agents on quality of mixed black krachy-pineapple instant beverage / ชณิชา จินาการ / 2550 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มผง
กระชายดำ
เครื่องดื่มสมุนไพร
1470 ผลของศิลปบำบัดต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ = Effect of art therapy on the self-esteem of sexually abused adikescebts / นิดารัตน์ ชูวิเชียร / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1471 ผลของสภวะการอบแห้ง ส่วนผสม และสายพันธุ์ต่อคุณภาพของละมุดแผ่น = Effects of drying conditions, ingredents and varieties on qualities of Sapodilla leathers / กิตติคุณ ตอพล / 2550 /Full Text
Subject
ละมุดแผ่น
ผลไม้ -- การแปรรูป
ละมุด -- การอบแห้ง
1472 ผลของสภาพการบ่มและปริมาณของโบนซีเมนต์ในขณะที่ทำการยึดสลักเกลียวต่อความทนทานต่อการดึง = Effect of curing conditions and bone cement volum during screws fixation on pullout strength / ศุภชาติ กรุดทอง / 2550 /Full Text
Subject
สลักเกลียว
ซีเมนต์ทางการแพทย์
1473 ผลของส่วนผสมและสภาวะการผลิตโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชันต่อคุณภาพของขนมขบเคี้ยวเสริมงา = Effects of ingredients and extrusion conditions on quality of snack food fortified with Sesame / จตุพร ล้วนเนตรเงิน / 2550 /Full Text
Subject
อาหารแปรรูป
กระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป
กรรมวิธีการผลิต
อาหารว่าง
1474 ผลของสารเคลือบผิวต่อการสูญเสียน้ำหนักและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของหัวพันธุ์ปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่สีชมพูในระหว่างการเก็บรักษา = Effects of coating materials on weight loss and chemical changes of Patumma (curcuma alismatifolia gagnep. cv. Chiang Mai pink) rhizome during storage ปิยาภรณ์ จันจรมานิตย์; Effects of coating materials on weight loss and chemical changes of Patumma (curcuma alismatifolia gagnep. cv. Chiang Mai pink) rhizome during storage / ปิยภรณ์ จันจรมานิตย์ / 2550 /Full Text
Subject
ปทุมมา -- พันธุ์ -- การเก็บและรักษา
สารเคลือบผิว
ปทุมมา -- พันธุ์เชียงใหม่
1475 ผลของสารเคลือบผิวพอลิเอทิลีนและแคนเดลิลลาแวกซ์ไมโครอิมัลชันต่อผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งระหว่างการเก็บรักษา = Effects of polyethylene and candelilla wax microemulsion coatings in tangerine fruit cv. Sai Nam Pung during storage / วรวลัญช์ รุ่งเรืองศรี / 2550 /Full Text
Subject
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
ส้ม -- การเก็บและรักษา
สารเคลือบผิว
1476 ผลของสารเคลือบผิวและอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ = Effects of coating agents and temperature on shelf-life of Java Apple cv. Tup Tim Jan / ณภัทร บัวคลี่คลาย / 2550 /Full Text
Subject
สารเคลือบผิว
การเคลือบผิว
ชมพู่ -- การเก็บและรักษา
ชมพู่ -- พันธุ์ทับทิมจันท์ -- การเคลือบผิว
1477 ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรตและแสงต่อการพัฒนาของตาดอกและการเปลี่ยนแปลงกรดอินโดล-3-แอซีติกและเอทธีลีนในยอดและใบของลำไยพันธุ์ดอ = Effect of potassium chlorate and light on flower bud differentiation and changes in indole-3-acetic acid and ethylene in shoots and leaves of longan cv. 'Daw' / อุมาวดี ศรีเกษตรสรากุล / 2550 /Full Text
Subject
ลำไย -- ปุ๋ย
ลำไย -- ผลกระทบจากแสง
ปุ๋ยโปแตสเซียม
ลำไย -- พันธุ์ดอ
1478 ผลของสารสกัดด้วยน้ำของมะหาด Artocarpus lakoocha (Roxb.) และขี้เหล็ก Cassia siamea (Lamk.) ต่อพยาธิใบไม้ในลำไส้ Stellantchasmus falcatus ในหนูขาว (Rattus norvegicus) = Effect of artocarpus extracts of artocapus lakoocha (Roxb.) and cassia siamea (Lamk.) on the intestinal trematode, Stellantchasmus falcatus in albino rats (Rattus norvegicus) / ธนพล อยู่เย็น / 2550 /Full Text
Subject
มะหาด
ขี้เหล็ก
พยาธิใบไม้
1479 ผลของสูตรสารละลายออสโมติ อุณหภูมิในการทำออสโมซิส และวิธีการ อบแห้งต่อ คุณภาพของแครอทอบแห้ง = Effect of osmotic solution formulation, temperature during osmosis and drying technique of quality of dried Carrot / พรพรต พงษ์สมบูรณ์ / 2550 /Full Text
Subject
แครอท -- การอบแห้ง
1480 ผลของออกไซด์บางชนิดต่อสัมประสิทธิ์การขยายตัวโดยความร้อนของแก้วบอโรซิลิเกต = Effects of some oxides on thermal expansion coefficient of borosilicate glasses / มนัส ใจมะสิทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
แก้ว -- การหลอม
ออกไซด์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86