ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1441 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior and blood pressure among hypertensive elderly / สายฝน กันธมาลี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1442 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นเบาหวาน โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / ทิพย์ศุภางค์ สุวรรณศร / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1443 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of the group empowernent program on self-efficacy among caregivers in caring persons with schizophrenia who had recelved service at out-patient unit, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วริศรา ใจคำปัน / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1444 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยง โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of the group empowerment program on alcohol drinking behaviors among persons with hazardous drinking, Chomthong Hospital, Chiang Mai Province / เพ็ญนภา สุตาคำ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1445 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกุล่มต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง = Effect of the group empowernent program on caring capabiliteis among caregivers of persons with schizophrenia who had received service at out patient unit Muang Pan Hospital, Lampang Province / ธนาภรณ์ ใจมา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1446 ผลของโปรแกรมบำบัดด้วยแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ต่อความคิดอัตโนมัติด้านลบและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยยาเสพติด = Effects of rational emotional behavioral therapy oriented program on negative automatic thoughts and perceived self-efficacy of drug addicts / กัณณิกา สิทธิพงษ์ / 2550 /Full Text
Subject
การติดยาเสพติด
ความนับถือตนเอง
1447 ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นชายที่ใช้บริการในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ = Effect of the interpersonal communication skills training program on self-esteem of male adolescents, Chiang Mai Drug Dependence Treatment Center / อมรรัตน์ ชัยนนถี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1448 ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเสี่ยงในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of interpersonal communication skills training program on self-esteem of adolescents with hazardous drinking, Mae On District Chiang Mai Province / วิทูรทิพย์ หัตถะปนิตร / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1449 ผลของโปรแกรมฝึกพลัยโอเมตริกของกล้ามเนื้อขาที่มีผลต่อความเร็วในการเลี้ยงลูกบอลของนักกีฬาฟุตบอล = Effects of plyometric leg exercise program on speed during football control of soccer players / พิเชฐ สยมภูวนาถ / 2550 /Full Text
Subject
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
การฝึกกีฬา
นักกีฬาฟุตบอล -- เชียงใหม่
1450 ผลของโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ต่อความรู้สึกมีคุณค่าใจตนเองของเยาวชนในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหน่วยปฎิบัติการพิเศษตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย = Effect of rationa emotive behavior therapy program on selfesteem of adolescents in drug addicts rehabilitation Center Chiang Rai Police Action Force / พจนาถ กรึงไกร / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1451 ผลของโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดีต่อการมองโลกในแง่ดี และความเครียดของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of an optimism development program on optimism and stress of nurses in critical care unit at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วาสนา กันคำ / 2550 /Full Text
Subject
การมองโลกในแง่ดี
ความเครียด
พยาบาล -- เชียงใหม่
Mental Health
Stress
Nurses
1452 ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการเผชิญปัญหาตามแนวซาเทียร์โมเดล ในเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ = Effects of coping ability development based on the satir model on AIDS-affected youths / ณฐวัฒน์ ล่องทอง / 2550 /Full Text
Subject
การแก้ปัญหา
ความสามารถในตนเอง
โรคเอดส์
เยาวชน -- โรค
1453 ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือหัวใจโคโรนารี โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of the cardiac ehabilitation program on functional capacity among coronary artery disease patients in Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / จินตนา จรัญเต๋ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1454 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการป้องกันอาการหอบหืดในเด็ก = Effect of self-efficacy enhancement program on parents' behavior toward asthma prevention in children / พวงทิพย์ วัฒนะ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1455 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่เป็นโรคติดสุราในโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Effect of self-efficacy enhancement for drinking refusal program on alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence in Banhi Hospital, Lamphun Province / ศรีไพร โปธา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1456 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Effect of self-efficacy enhancement for drinking refusal program on alcohol drinking behaviors among aldolescents a Thunghuachang Distric, Lamphun Province / กาญจนา แก้วสุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1457 ผลของผลิตภัณฑ์แลคโตบาซิลลัสต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรแม่พันธุ์ = Effect of lactobacillus product on reproductive performance of sows / ฐิติมา ทรงคุณ / 2550 /Full Text
Subject
สุกร -- การขยายพันธุ์
แล็กโตบาซิลลัส
แบคทีเรีย
สุกร -- การสืบพันธุ์
1458 ผลของแพลเลเดียมต่อความสามารถโฟโตแคทาลิติกของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ ที่สังเคราะห์โดยเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส = Effects of Palladium on photocatalytic activity of Zinc Oxide Nanoparticles synthesized by Flame Spray Pyrolysis / ชวรัตน์ ศิริวงษ์ / 2550 /Full Text
Subject
แพลเลเดียม
อนุภาคนาโน
สังกะสีออกไซด์
1459 ผลของยิปซัมที่ได้จากการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อระบบการผลิตพืชที่มีข้าวเป็นหลัก = Effects of flue gas desulfurization gypsum on rice based cropping production system / จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
ยิปซัม
ข้าว -- ปุ๋ย
ข้าว -- การเจริญเติบโต
ถั่ว -- ปุ๋ย
ถั่ว -- การเจริญเติบโต
1460 ผลของโยเกิร์ตข้าวกล้องผสมน้ำผึ้งเติมเชื้อ Bifidobacterium lomgum ต่อการลดระดับคลอเลสเตอรอล การเพิ่มน้ำหนักตัวและปริมาณเชื้อแบคทีเรียของหนูที่เลี้ยงด้วยอาหารไขมันสูง = Effects of brown rice Yoghurt mixed with Bifidobacterium lomgum added honey on reducing cholesterol level, increasing body weight and intestinal bacteria content of rats fed on fat-enriched diet / สิทธิโชค ริตเพ็ชร / 2550 /Full Text
Subject
โยเกิร์ตข้าวกล้อง
คลอเลสเตอรอล
หนู -- การใช้เป็นสัตว์ทดลอง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86