ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1421 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = Effect of self-management program on quality of life among heart failure patients / ศิริวรรณ ตั้งวิจิตรสกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1422 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อการลดความเครียดในการดุแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย = Effect of the psychiatric family caregiving program on reducing stress among caregivers of patients with schizophrenia at Thungsalium Hospital, Sukhothai Province / สุวารี คำปวนสาย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1423 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ = Effect of the psychiatric family caregiving program on medication adherence among persons with schizophrenia in Phetchabun Hospital / พจนันท์ กาศสกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1424 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of the psychiatric family caregiving program on caregiving skills among caregivers of patients with schizophrenia at Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / จีระพรรณ สุริยงค์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1425 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ป่วยโรคจิเภท ในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย = Effect of the psychiatric family caregiving program on caregiving burden among caregivers of patients with schizophrenia in Srisatchanatai Hospital, Sukhothai Province / สุพิศ กุลชัย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1426 ผลของโปรแกรมการเดินออกกำลังกายที่บ้านต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัด = Effect of home-based walking exercise program on fatigue in Breast Cancer patients receiving adjuvant chemotherapy / ศศิธร ศรีสุขศิริพันธ์ / มหาวิทยาลัยเชียงให่ 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1427 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลต่อการลดความเครียดในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก = Effect of the caregiving preparedness program on reducing stress among caregivers of children with delayed developmental at Buddhachinaraj Hospital, Phitsanuloke Province / เดือนเพ็ญ โยเฮือง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1428 ผลของโปรแกรมการฝึกตามแนวการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ต่อความเข้มแข็งในการมองโลกและการควบคุมตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Effects of rational emotive behavior training program on the sense of coherence and self-control of Mathayom 3 Students / นวรัตน์ รังษิยาภา / 2550 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อารมณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
การควบคุมตนเอง
1429 ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าของคนพิการ = Effect of problem solving skills training program on depression among disabled persons / พัชรี วัฒนาเมธี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1430 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อความวิตกกังวลในผู้ติดเชื้อเอชไอวีในศูนย์รวมใจโรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ = Effect of the positive self-talk training program on Anxiety among persons with HIV at Roumjai Center, Takfa Hospital, Nakhon Sawan Province / ทัฬหกาณฑ์ พิมพ์วงศ์ทอง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1431 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าในเยาวชนผุ้รอดชีวิตจากภัยพิบัติจังหวัดอุตรดิตถ์ = Effect of positive self-talk training program on depression among youths of disasters survivors, Uttaradit Province / หทัยรัตน์ คูเกษมกิจ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1432 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้ถุงมือต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป = Effects of gloves usage promotional program on knowledge and practices among nurses in a General Hospital ศรีสุดา อีศวพลังกูล / ศรีสุดา อัศวพลังกูล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1433 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดการความปวดเฉียบพลันในทารกแรกเกิด = Effects of evidence-based promotional program on nurses knowledge and acute pain management in neonates / รุ่งทิพย์ คงแดง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1434 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้และการปฏิบติของพยาบาลต่อการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิซะลลินในหอผู้ป่วยหนัก = Effect of knowledge and practice promotional program among nurses on methicilling-resistant staphylococcus aureus transmission control in an intensive care unit / ขวัญตา กล้าการนา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1435 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on food consumption behavior among the elderly with diabetes melllitus / พรนภา ไชยอาสา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1436 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on eatin behavior among the elderly with coronary artery disease / พิกุล ตินามาส / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1437 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจวาย = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with heart failure / พรทิพย์ ราชภัณฑ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1438 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม = Effect of self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with Knee osteoarthritis / บังเอิญ แพรุ้งสกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1439 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน = Effect of the self efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with diabetes mellitus / พิมผกา ปัญโญใหญ่ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1440 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with coronary artery didease / จิรพร แอชตัน / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Aging
Coronary disease
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ
หลอดเลือดหัวใจ -- โรค


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86