ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1401 ผลของการให้ความรู้และข้อมูลย้อนกลับต่อปฏิบัติเทคนิคปลอดเชื้อของบุคลากรพยาบาลห้องผ่าตัด = Effects of knowledge and feedback providing on practices of aseptic techniques among operating room nursing personnel / สดับพร เกษชนก / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1402 ผลของการออกกำลังกายโดยการเดินและวิ่งในน้ำลึกของวัยรุ่นอายุ 15-22 ปี = Effects of exercise by deep water walking and running in 15-22 years old teenagers / ไกรทอง ชมภูพื้น / 2550 /Full Text
Subject
การออกกำลังกายในน้ำ
การเดิน
การวิ่ง
1403 ผลของการออกกำลังกายแบบไท่ จี๋ ชี่กงต่อความจำในผู้สูงอายุ = Effect of Tai Chi Qigong exercise on memory among the elderly / สุภาวดี ทองนอก / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1404 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในน้ำอุ่น 8 สัปดาห์ต่อสมรรถภาพทางกายของผู้หญิง วัย 45-60 ปี = Effect of 8-week aerobic exercise in warm water on physical fitness of 45-60 years old females / สำราญ สีสิทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
การออกกำลังกายในน้ำ
การออกกำลังกายแบบแอโรบิกส์
1405 ผลของการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้บริโภค : กรณีศึกษาสบู่ก้อนผลิตโดย บริษัทอัคคีสุริยัน จำกัด = The effect of graphic design on packaging toward consumer perception of brand image : A case study of Ukkeesuriyon of soap ; The effect of graphic design on packaging toward consumer perception of brand image : A case study of Ukkeesuriyon of soap / สิริวัชญ์ อารัธเพรีย / 2550 /Full Text
Subject

1406 ผลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดไทเทเนต เลดอินเดียมไนโอเบต-เลดไทเทเนต และเลดซิงค์ไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต = Effects of uniaxial stress on dielectric properties of ceramcs in lead magnesium niobate-lead titanate, lead indium niobate-lead titanate, and lead zinc niobate-lead zirconate titanate systems / นฤทธิ์ ตรีอำนรรค / 2550 /Full Text
Subject
ความเค้น
วัสดุเซรามิก
ไดอิเล็กทริก
1407 ผลของความดันสูงยิ่งและการผนึกกันอากาศต่อการเก็บรักษาระยะสั้นของ น้ำพริกหนุ่มที่ผลิตจากพริกพันธุ์จักรพรรดิ์ = Effects of Ultra-High pressure and hermetical seal on short-storage shelf life of Nam Prik Num from Chilli cv. Chakrapad / สุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ / 2550 /Full Text
Subject
น้ำพริกหนุ่ม -- การเก็บและรักษา
ความดัน
อากาศ
พริก -- พันธุ์จักรพรรดิ์
1408 ผลของความต้านทานดินของฐานเสาส่งที่ทำให้เกิดการวาบไฟตามผิวตีกลับของลูกถ้วยจากแรงดันเกินฟ้าผ่า = Effect of transmission tower footing resistance on back flashover of insulator due to lighting overvoltage / ไพรัตน์ ยาดี / 2550 /Full Text
Subject
ความต้านทานไฟฟ้า
ลูกถ้วยไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าเกิน
ฉนวนไฟฟ้า
1409 ผลของความสูงพื้นที่และสายพันธุ์ต่อกิจกรรมในการต้านอนุมูลอิสระของตะไคร้ต้น = Effects of altitude and variety on antioxidant activity of litsea cubeba pers / ปิยาภัทร ไตรสนธิ / 2550 /Full Text
Subject
ตะไคร้
อนุมูลอิสระ
1410 ผลของซิลิกาจากเถ้าแกลบต่อความทนแรงอัดของพอร์ซเลน = Effects of silica from rice husk ash on the compressive strength of porcelain / ธนิสสรา พินิจมนตรี / 2550 /Full Text
Subject
ความดัน
ซิลิกา
สารประกอบซิลิกอน
ขี้เถ้าแกลบ
1411 ผลของดนตรีบำบัดต่อความเครียด อาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนในผู้ป่วยสตรีมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ที่ได้รับเคมีบำบัด = Effects of music therapy on stress, nausea, retching, and vomiting among women with gynecologic cancer receiving chemotherapy / รักชนก ภักดิ์โพธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1412 ผลของตัวแบบสัญลักษณ์ต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี = Effect of symbolic modeling on medication adherence among persons with major depressive disorders, Nongchang Hospital, Uthai Thani Province / พาขวัญ บุญประสาร / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1413 ผลของตัวแบบสัญลักษณ์และตัวแบบจริงต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ = Effect of symbolic and live models on alcohol drinking behaviors among adolescents in Phetchabun Province / นิศากร โพธิมาศ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1414 ผลของทิศทางและจำนวนของการยึดสกรูต่อการกระจายของความเค้นในกระดูกต้นขาของคนและแผ่นดาม = Effects of direction and number of the screw fixation on stress distribution in human femur and attached plate / ธวัชชัย อุ่นใจจม / 2550 /Full Text
Subject
การกระจายความเค้น
สกรู
ความเครียดและความเค้น
กระดูกหัก
1415 ผลของไนโตรเจน และฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสลูกผสม = Effect of nitrogen and phosphorus on growth and development of phalaenopsis hybrid / พชร สมานิตย์ / 2550 /Full Text
Subject
ฟาเลนนอปซิส
กล้วยไข่
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
1416 ผลของประเภทยานพาหนะที่มีต่อซีโอดีและการสะสมฝุ่นถนนขนาดต่างๆ แบบแห้งบนไหล่ถนนลาดยาง = Effects of vehicle types on COD and accumulation of various size road dusts under dry condition on bituminous road shoulder เจษฎา จางนิชเลิศ; Effects of vehicle types on COD and accumulation of various size road dusts under dry condition on bituminous road shoulder / เจษฎา จางวนิชเลิศ / 2550 /Full Text
Subject
ฝุ่น
มลพิษทางอากาศ
ถนน -- คันทาง
1417 ผลของโปรแกรมกลุ่มพัฒนาตนที่มีต่อความวิตกกังวลทางสังคมและความเชื่ออำนาจในตน: กรณีศึกษา ศูนย์ทางเลือกการเรียนรู้สู่การพัฒนาและป้องกันชีวิตเด็กบ้านนานา = Effects of growth group program on social anxiety and internal locus of control : A case study of the alternative education development and prevention for childlife Baan Nana ;Effects of growth group program on social anxiety and internal locus of control : A case study of the alternative education development and prevention for childlife Baan Nana / อาภาภรณ์ สว่างเต็ม / 2550 /Full Text
Subject
วิตกกังวล
ความเชื่อมั่นในตนเอง
1418 ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่น = Effect of self-regulation program on self-efficacy toward aggresive behavior control among adolescents / รัตนา ตาบัง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1419 ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการดื่มของผู้ติดสุราในโรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง / ปนัดดา ธีระเชื้อ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1420 ผลของโปรแกรมการจัดการความเจ็บปวดต่อความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการควบคุมการให้ยาระงับปวดด้วยตนเอง หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effect of pain management program on pain of patients receiving patient controlled analgesia in orthopedic wards, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ลัดดา วงษ์พันธ์กมล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86