ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1381 ผลของการนำระบบขนส่งและรถร่วมธนาธรมาใช้ในธุรกิจขนส่ง ของ บริษัท เชียงใหม่ธนาธร จำกัด = Result of bringing Thanathon cooperatied truck and transportation system to transportation business of Chiangmai Thanathon company limited / อุมาทิพย์ ตั้งมานะกิจ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัท เชียงใหม่ธนาธร จำกัด
การขนส่งทางบก
1382 ผลของการบำบัดตามโปรแกรมการผสานหลักทางพระพุทธศาสนากับเทคนิคการเรียนรู้ทางจิตวิทยาต่อความตั้งใจในการเลิกสุราของผู้ป่วยเสพติดสุรา = Effects of treatment using the combined program of buddhist principles and psychological learning techniques on abstinent determination in alcohol dependent patients / รุ่งทิวา ใจจา / 2550 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา
จิตวิทยา
สุรา
1383 ผลของการบำบัดแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Effect of the group erality therapy on self-esteem among persons with alcohol dependence, Maetha Hospital / สมพิตร ทรายสมุทร / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1384 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ตามแนวของ Trotzer ที่มีต่อการตระหนักรู้ในตนเอง และความหวังเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of trotzer model group counseling on self-awareness and hope among youths in the juvenile training center, region 7, Chiang Mai province วิสิกาล ญาณสาร / วสิกาล ญาณสาร / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
เยาวชน
1385 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงในการลดความเครียดอันเกี่ยวเนื่องกับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Effects of group reality counseling on stress reauction of mathayom suksa 5 students due to admission to university / จรัสศรี จันทร์เต็ม / 2550 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
ความเครียด
สถาบันอุดมศึกษา -- การศึกษาต่อ
1386 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีของ Rogers ต่อความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = The Effects of group counseling based on rogers' theory on responsibilty and self-confidence of upper secondary school students / จิตตรี แตงริด / 2550 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความรับผิดชอบ
1387 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคลตามแนวคิดพิจารณาเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของมารดาเด็กพัฒนาการช้า = Effects of rational emotive behavior therapy technique in individual counseling on mothers' life quality of delayed developmental children / วงเดือน ทองช่วย / 2550 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
คุณภาพชีวิต
เด็กพัฒนาการช้า
1388 ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวจิตวิทยาเชิงพุทธต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบทางด้านการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น = Effects of group counseling based on buddhist psychology on studying responsibilities os secondary school students / สลริน เหมาะประสิทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
นักเรียนการให้คำปรึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา
1389 ผลของการเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีและประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีคนก่อนที่มีต่อการสร้างกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Effect of auditor change and opinion type of former auditor on Earnings management of Listed Companies in the stock exchange of Thailand / วีระพงษ์ กิติวงค์ / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานสอบบัญชี
การบัญชี
1390 ผลของการฝึกการเคลื่อนไหวแบบโลมาโดยใช้ตีนกบต่อความเร็วท่าฟรีสไตล์ระยะทาง 50 เมตร = The Training effect of underwater dolphin kick using fins on 50 meter front crawl stroke speed / ทิวานันท์ ส่งน้อย / 2550 /Full Text
Subject
การว่ายน้ำ
การว่ายน้ำ -- การฝึก
การฝึกกีฬา
1391 ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังโดยใช้ยางในรถจักรยานยนต์ = Outcome of strength training exercise on back muscle using inner tyre of motorcycle / ทศพล สุภาหาญ / 2550 /Full Text
Subject
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
ยางรถจักรยานยนต์
หลัง
1392 ผลของการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาเทควันโด = Outcome of agility training of Tae Kwon Do Players / สุทธิรักษ์ แสงต่าย / 2550 /Full Text
Subject
เทควันโด
เทควันโด -- การฝึก
1393 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกต่อการเพิ่มพลังกล้ามเนื้อขาและความสามารถในการยกน้ำหนักในท่าคลีนของนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนชายของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ = Effects of plyometric training of leg Muscle power and the ability in the clean position of junior weightlifter of Nakornsawan Sport School / สุริยา ดัชถุยาวัตร / 2550 /Full Text
Subject
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
การยกน้ำหนัก
1394 ผลของการพาสเจอไรซ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำนมข้าวโพด = Effect of pasteurization on quality changes of corn milk / วิภาพร สร้อยสม / 2550 /Full Text
Subject
น้ำนมข้าวโพด
การทำไร้เชื้อ
1395 ผลของการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน / ราตรี มณีขัติย์ / เชีบงใหม่ 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1396 ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย = Effects of participatory learning on attitude and helmet use behavior among high school students / อรอนงค์ นิลพัฒน์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1397 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ของมารดามารกแรกเกิดก่อนกำหนด = Effect of information and emotional support on uncertainty in illness of mothers with premature infants / จุฑารัตน์ จองแก / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1398 ผลของการให้การปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีของ Rogers ต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก = Effects of rogers' counseling theory on self-esteem and abilities to perform daily activities of hemiplegic patients / ภูตะวัน คทวณิช / 2550 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษา
ผู้ป่วย -- การให้คำปรึกษา
ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตวิทยา
1399 ผลของการให้ข้อมูลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ปกครองเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Effect of information provision on uncertainty in illness among parents of children with cancer / นุจนีย์ มณีรัตน์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1400 ผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยเรียน = Effect of information provision through a comic book on knowledge of infection prevention among school aged children / พรทิพย์ เทพบางจาก / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86