ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Using group activity to enhance the self-efficacy of child attendants in preschool children development center, Mae Ram Sub-District administrative organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province / สมัชญา สมเพาะ / 2550 /Full Text
Subject
ความเชื่อมั่น
ความสามารถ
ผู้ดูแลเด็ก -- แม่ริม (เชียงใหม่)
122 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย = Using group activities to enhance adversity quotients of mathayom suksa 4 students at Regina Coeli College / อสมา มาตยาบุญ / 2550 /Full Text
Subject
การแก้ปัญหา
อุปสรรค
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
123 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อฝึกออกเสียงคำที่มีตัวสะกดสำหรับนักเรียนปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Using linguistic activities in training pronunciation of final sounds for PgaK' nyau students at Baan Khun Mae Nai school, Mae Chaem district, Chiang Mai province / รุ้งลาวัลย์ กุมภวา / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การออกเสียง
ปกาเกอะญอ
124 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ของผู้เรียน = Using learning activity in a nature-based classroom to promote learners'knowledge management / รสมาริน ญาณบุญ / 2550 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรู้
125 การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงสร้างสรรค์ ความรู้คำศัพท์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Use of storytelling activity to promote creative English writing ability, vocabulary knowledge and creative thinking of developing level students / รุ่งรวี ปัญญาแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
การเล่านิทาน
126 การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษและจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Use of story-telling activities to promote english listening-speaking abilities and morality of pra6thom suksa 5 students / แสงจันทร์ ปัญติ / 2550 /Full Text
Subject
การเล่านิทาน -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
127 การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อเสริมสร้างการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Using storytelling activities to enhance moral reasoning of prathom suksa 5 students a Ban Muen Kaow school, Mae Tha district, Lamphun province ;Using storytelling activities to enhance moral reasoning of prathom suksa 5 students a Ban Muen Kaow school, Mae Tha district, Lamphun province / อำพร สุทธวานิช / 2550 /Full Text
Subject
การเล่านิทาน
จริยธรรม
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ทา (ลำพูน)
128 การใช้กิจกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง พูดภาษาอังกฤษ และปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนของนักเรียนชาวไทยภูเขา = Using communticaties to promote english listening-speaking abilities and classroom interaction of hill tribe students / วิลาวัณย์ บุญชุ่ม / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ชาวเขา
129 การใช้กิจกรรมต่อชิ้นส่วนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน การพูดภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Using jigsaw activity to promote english reading comprehension, speaking ability and social skills of expanding level students / กนิษฐา จีถม / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
130 การใช้กิจกรรมตามทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Using activity basing on reality theory to enhance assertive behavior of Mathayom Suksa 2 Students / วิมพ์วิภา ถาสกุล / 2550 /Full Text
Subject
ความกล้าแสดงออก (จิตวิทยา)
นักเรียนมัธยมศึกษา
131 การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง = Using guidance activities to edhance emotional quotients of mathayom suksa 3 students, Assumption College lampang / กาญจนา สุพรรณคง / 2550 /Full Text
Subject
การแนะแนว
ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
132 การใช้กิจกรรมเพลงเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและความรู้ด้านคำศัพท์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 = Using song activities to promote English speaking ability and vocabulary knowledge of grade level 1 students / เกวรินทร์ สุขเกตุ / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
เพลง
133 การใช้กิจกรรมเล่านิทานเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม การพูดความจริง ในเด็กอนุบาล = The use of story-telling activities to enhance telling-the-truth behavior among kindergarten children / ปาณิสรา ปาลาศ / 2550 /Full Text
Subject
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
การเล่านิทาน
134 การใช้กิจกรรมศิลปะวาดภาพเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล = Using drawing activities to enhance kindergarten Children's creativity / วลิญา ปรีชากุล / 2550 /Full Text
Subject
ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก
นักเรียนอนุบาล
ศิลปะ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
135 การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนในระดับกำลังพัฒนา = Use of simulation activities to promote English listening speaking abilities and motivation of developing level students / เอกอนงค์ ปวง / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
แรงจูงใจ
136 การใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน = Using educational games to develop social behaviors of preschool children in Chiang Mai Christian School / มัลลิกา พวกพล / 2550 /Full Text
Subject
เกม
การพัฒนาสังคม
นักเรียน -- เชียงใหม่
137 การใช้เกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Use of games to develop mathematics achievement of students with learning disabilities / เพ็ญพร เสระทอง / 2550 /Full Text
Subject
เกม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
138 การใช้ข้อมูลจากกระดานสนทนาออนไลน์เว็บไซต์ไทยดีโฟโต้ดอทคอมในกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องดิจิตอลเอสแอลอาร์ และอุปกรณ์ = The Internet forum data (www.thaidphoto.com) towards consumer purchasing decision of digital SLR cameras and accessories / ปิยไชย เอื่ยมศิริรักษ์ / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
เว็บไซต์
กล้องถ่ายรูปดิจิตอลเอสแอลอาร์
139 การใช้คำสั่งเสียงเพื่อสร้างรายงานจากฐานข้อมูล นอร์ธวิน = Usage of voice command to generate report from Northwind Database / ธีรไนย ผดุงมาตรวรกุล / 2550 /Full Text
Subject
การประมวลเสียงคอมพิวเตอร์
เสียง -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
140 การใช้โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร = Using project work titled local wisdom to develop ability to use language for communication / สมบัติ ราษี / 2550 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การสื่อสารทางภาษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86