ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1361 ผลการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาตามแนว Satir Model ต่อความวิตกกังวล และความซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อ HIV = Effects of satir model based counseling on anxiety and depression in HIV-infected persons ;Effects of satir model based counseling on anxiety and depression in HIV-infected persons / สุนันทา ปราโมกข์ชน / 2550 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้า
การให้คำปรึกษา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
1362 ผลการอ่านเชิงวิเคระาห์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนโดยการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการอ่าน = Results of analytical reading of third grade level students learning through printed materials promoting reading / จุฑารัตน์ ปัญญา / 2550 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการอ่าน
1363 ผลของกรดอินทรีย์บางชนิดต่อการควบคุมการเกิดสีน้ำตาลของเปลือกผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยแช่แข็ง = Effect of some organic acids on browning control of frozen 'Hong Huay' Litchi Pericarp / อติณัฐ จรดล / 2550 /Full Text
Subject
กรดอินทรีย์
ลิ้นจี่ -- พันธุ์ฮงฮวย
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
1364 ผลของกรดแอสคอร์บิกและสารเคลือบผิวที่บริโภคได้ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของลำไยพันธุ์ดอ = Effects of ascorbic acid and edible coating agents on posthavest quality of longan cv. Daw ; Effects of ascorbic acid and edible coating agents on posthavest quality of longan cv. Daw / ศันสนีย์ กาบบัว / 2550 /Full Text
Subject
วิตามินซี
ลำไย -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ลำไย -- การเคลือบผิว
1365 ผลของกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาแบบผสมผสานแนวคิดมนุษยนิยม และปัญญานิยมต่อความคิดเชิงบวก และความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของเยาวชน = Effects of integrated humanistic-cognitive psychological group process on positive thinking and adversity quotient in youths / นิลภา สุอังคะ / 2550 /Full Text
Subject
เยาวชน
จิตวิทยา
มนุษยนิยม
1366 ผลของกระบวนการใช้ความดันสูงและการใช้ความร้อนต่อความคงตัวของแอลฟา-และเบต้า-แคโรทีนในน้ำแครอท = Effects of high pressure and pasteurization on Alpha-and Beta-carotene stability in carrot juice / ยุทธพงษ์ ปัญญาดา / 2550 /Full Text
Subject
น้ำแครอท -- การผลิต
น้ำผลไม้ -- การผลิต
1367 ผลของกระบวนการผลิตต่อปริมาณคาเทชินและโพลีฟีนอลในชาอู่หลง = Effect of processing on contents of catechins and polyphenol in Oolong Tea / ยูถิกา สร้อยระย้า / 2550 /Full Text
Subject
ชา
คาเทริน
โพลีฟีนอล
1368 ผลของกลุ่มการพัฒนาตามรูปแบบ Trotzer ที่มีต่อความยืดหยุ่นทนทาน และความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมของเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ = Effects of a self-development group according to trotzer's model on resilience and assertive behaviors of AIDS impacted children / พัชรินทร์ ปิคนวล / 2550 /Full Text
Subject
การพัฒนาตนเอง
ความกล้าแสดงออก (จิตวิทยา)
เด็ก
โรคเอดส์
1369 ผลของกากดินขาวลำปางต่อสมบัติเชิงกลของเนื้อสโตนแวร์ = Effects of Lampang white clay residue on the mechanical properties of stoneware body / รองรัตน์ ระมิงค์วงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
ดินขาว
เนื้อดิน
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
1370 ผลของกากถั่วเหลืองหมักต่อการพัฒนาของวิลไลและสมรรถภาพการผลิตในสุกรหย่านม = Effects of fermented soybean meal on villi development and productive performance in weaned pigs / ขวัญชัย เดโชสว่าง / 2550 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
สุกร -- การเจริญเติบโต
กากถั่วเหลือง -- การใช้เป็นอาหารสัตว์
1371 ผลของการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนตามหลักกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : กรณีศึกษาของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ = Correction results of the juvenile delinquency according to the restorative justice concept: a case study of the Chiang Mai juvenile and family provincial court / โสภิศ อินทสโร / 2550 /Full Text
Subject
ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่
เด็ก
เยาวชน
กระบวนการยุติธรรม
1372 ผลของการแก้ปัญหาโดยกลุ่มต่อการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลตามมาตรฐานการทำให้ ปราศจากเชื้อในเครื่องมอืผ่าตัดผ่านกล้องส่องช่องท้อ = Effect of group problem solving on practices of nursing personnel according to standard of practices in sterilization of laparoscopic instruments / ศิริกัญญา ไพศาลสุขวิทยา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1373 ผลของการโคชต่อการปฏิบัติเพื่อฟื้นสภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง = Effect of coaching on practices for recovery among patients undergoing spianl surgery / เรไร พงศ์สถาพร / บัณฑิตวิทยาลีย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1374 ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อจากการใส่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางในผุ้ป่วยหนักศัลยกรรม = Effects of coaching on knowledge and practices of nurses in prevention of central venous catheters related infections among surgical intensive care patients / นงนุช ดวงสร้อย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Infection Control
Intensive Care
1375 ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งแผลไหม้ = Effects of coaching on knowledge and practices of nurses in prevention of nosocomial bum wound infection / ณัฎฐภรณ์ ศิรินิยมชัย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Woond And Jnjuries -- prevpntion & control
Wound Infection -- prevention & control
1376 ผลของการใช้ครีเอทีนต่อความแข็งแรงและเปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกายของนักกีฬายกน้ำหนักระดับเยาวชนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี = Effects of using creatine on strength and body-fat percentage of young weightlifters of Chon Buri Sports School / สายพิณ เดชแสง / 2550 /Full Text
Subject
นักยกน้ำหนัก
ไขมัน
โรงเรียนการกีฬา
1377 ผลของการใช้คลื่นความถี่วิทยุต่อการควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 = Fffects of radio frequency heat treatment to control seed-borne fungi and seed qualities in rice seed cv. Khao Dawk Mali 105 / พัทยา จันทร์แหง / 2550 /Full Text
Subject
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
โรคเกิดจากราในพืช
คลื่นวิทยุ
เชื้อรา -- การควบคุม
1378 ผลของการใช้นิทานสังคมต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องการแบ่งปัน และพฤติกรรมแบ่งปันในเด็กอายุ 7-8 ขวบ = Effects of social stories on the cognition of sharing and sharing behavior og 7-8 year old children ;Effects of social stories on the cognition of sharing and sharing behavior og 7-8 year old children / นภาลัย ชัยมะหา / 2550 /Full Text
Subject
นิทาน
เด็ก
1379 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะสังคมแบบ ART ต่อการลดปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Effects of ART Social Skills Training Program on Emotional and Behavioral Problems of Youths in the Juvenile Observation and Protection Centre in Chiang Mai Province / เศกสรรค์ พิพัฒนติกานันท์ / 2550 /Full Text
Subject
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน -- เชียงใหม่
ทักษะทางสังคม
การปรับตัวทางสังคม
เยาวชน -- พฤติกรรม
เยาวชน -- อารมณ์
เยาวชนผู้กระทำความผิดทางอาญา
1380 ผลของการใช้โปรแกรมป้องกันความรุนแรงต่อวิธีการจัดการกับปัญหาของวัยรุ่นชาย = Effects of violence prevention program on male adolescence's coping strategies / ไปรดา วาร์นาโด / 2550 /Full Text
Subject
ปัญหา
วัยรุ่นชาย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86