ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1341 ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนจากโครงการสวนสัตว์กลางคืน จังหวัดเชียงใหม่ = Social and environment impacts on communities from Chiang Mai Night Safari Project / ก้องไพร ตันสุชาติ / 2550 /Full Text
Subject
โครงการสวนสัตว์กลางคืน จังหวัดเชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
1342 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักการเรียนรู้ เรื่องโรคภัยใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Effects of learning activity provision using the 4 MAT system on the topic of diseases for prathom suksa 4 students / ชญาน์นันท์ แสงจันทร์ / 2550 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
โรค
1343 ผลการใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน / ชูชีพ โพชะจา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- nursing
1344 ผลการใช้นิทานเป็นตัวแบบเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนสมองพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ = Effect of using tales as models to decrease aggressive behavior of a student with cerebral palsy at Srisangwal Chiang Mai School / รจนา รินคำ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
นิทาน
การเล่านิทาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กพิการทางสมอง
เด็กพิเศษ -- พฤติกรรม
ความก้าวร้าวในเด็ก
1345 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้โปรแกรมการโต้ตอบด้วยเสียงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น = Effect of using computer- assisted instruction with user interface program to improve achievement in science subject on the topic of water for students with visual impairments / พัทยา ใจแช่ม / 2550 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
บทเรียนสำเร็จรูป
วิทยาศาสาตร์ -- การศึกษาและการสอน
ความบกพร่องทางการได้ยิน
1346 ผลการใช้บทเรียนบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง กบฎเงี้ยวเมืองแพร่ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ = Results of using web-based instruction Entitled Kniew Mueang Phrae rebels of grade level 3 students, Rongkwanganusorn school, Phrae province / จุฬารัตน์ ด่านผาทอง / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กบฎเงี้ยว เมืองแพร่
1347 ผลการใช้เบี้ยเศรษฐกิจในการลดพฤติกรรมการลุกจากที่นั่งขณะนั่งเรียนของเด็กออทิสติก = Results of token using to decrease the behavior of getting up from the seat while learning of a child with autism / รัศมี ปิ่นแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก
1348 ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาในจังหวัดเชียงใหม่ = Results of the implementation in protecting for the victims and the accused of crime Changwat Chiang Mai / วัฑฒพงศ์ ศรีสุขใส / 2550 /Full Text
Subject
นักโทษ -- เชียงใหม่
คดีอาญา
1349 ผลการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Resalt of the eco industrial estate project management at the Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / มลิวรรณ บรรณจักร์ / 2550 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ
1350 ผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ = Performance result of Juvenile Training Ceter Area 7, Chiang Mai Province / พรทิพย์ สัจจาลักษณ์ / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
เด็ก -- เชียงใหม่
เยาวชน -- เชียงใหม่
1351 ผลการดำเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ในโรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Results of Drug Abuse Resisiance Education Program (D.A.R.E. Thailand Program) in Banrimtai School, Mae Rim District, Chiang Mai Province / วราวัลย์ ธรรมเขตต์ / 2550 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- แม่ริม (เชียงใหม่)
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
โรงเรียน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
1352 ผลการดำเนินงานตามโครงการประกันการว่างงานในจังหวัดเชียงใหม่ = Results of the implementation of the unemployment insurance program in Chiang Mai Province / กัลยา อภัยสุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
โครงการประกันการว่างงาน
การว่างงาน -- เชียงใหม่
1353 ผลการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือหญิงและเด็กที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ภายใต้ข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ = Results of the performance of the multi-disciplinary team in combating human trafficking under the MOU for cooperation in 9 Northern Provinces / สุริยา เกษมสิริสวัสดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
ปัญหาสังคม -- ไทย (ภาคเหนือ)
การค้าประเวณี
เด็ก -- ไทย (ภาคเหนือ)
สตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)
1354 ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อความวิตกกังวลทางสังคมและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนด้อยโอกาส = Effects of group reality therapy on social anxiety and self-esteem of disadvantaged youths / พึงพิศ จักรเกษตร / 2550 /Full Text
Subject
ความวิตกกังวลในวัยรุ่น
ความรู้สึก
1355 ผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูฟุตบอล ณ จุดเตะโทษ ของนักกีฬาอายุระหว่าง 10-12 ปี = Effect of leg muscle strength training on accuracy in goal shooting at the penalty spot of 10-12 years football players / บริคณฑ์ มายวัน / 2550 /Full Text
Subject
Leg
Muscles
นักกีฬา
1356 ผลการฝึกความแข็งแรงของลำตัวโดย Swiss Ball ที่มีต่อความเร็วของการพายเรือของนักกีฬาเรือคยัค สโมสรแคนู-คยัค นครพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Effect of Swiss Ball core strength training on the speed of Kayak Paddle of Canoe-Kayak Athlete Nakornping Club, Mueang District Chiang Mai Province / ศิริพร หาดคำ / 2550 /Full Text
Subject
เรือ
การฝึกกีฬา
นักกีฬา -- การทดสอบความสามารถ
1357 ผลการฝึกความคล่องตัวที่มีต่อเทคนิทการเข้าท่า Ippon-seoi-nage ของนักกีฬายูโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effect of agility training on the ippon-seoi-nage techniques of Ching Mai University Judo athletes / กฤษณะ บุญประสิทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
ยูโด
นักกีฬา -- เชียงใหม่
การเคลื่อนไหว
1358 ผลการฝึกสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอล อายุระหว่าง 10-12 ปี = Effect of physical fitness training of 10-12 years football players / ปานิก ประเทือง / 2550 /Full Text
Subject
สมรรถภาพทางกาย -- ฟุตบอล
นักกีฬาฟุตบอล -- เชียงใหม่
1359 ผลการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Effects of developing electronic lesson on the topic of force and motion for grade level 4 students / ศินุพล พิมพ์พก / 2550 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
1360 ผลการให้คำปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกำลังกายต่อการลดน้ำหนักของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน = Effect of counseling regarding food-based dietary guidelines for Thai and exercise on weight loss among obese students / ยุวดี ถิ่นถาวร / 2550 /Full Text
Subject
โภชนาการ
การออกกำลังกาย
โรคอ้วน
การลดน้ำหนัก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86