ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1321 ปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนอและการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในคดีปกครอง = Problems and obstacles in conducting and pursuing for facts and evidences in administrative case / ทยา พาหุสัจจะลักษณ์ / 2550 /Full Text
Subject
คดีปกครอง
พยานหลักฐาน
1322 โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอล อายุ 10-14 ปี โรงเรียนบ้านเปียงหลวง จังหวัดเชียงใหม่ = Speed and agility development training program 10-14 years Banpiangluang School futsal playcrs, Chiang Mai Province / นิวัฒน์ เรือนอินทร์ / 2550 /Full Text
Subject
ฟุตบอล -- การฝึก
นักกีฬาฟุตบอล -- เชียงใหม่
การฝึกกีฬา
1323 ผลกระทบของการใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนที่มีต่อตันทุนการอบแห้งในการผลิตสาหร่ายเกลียวทอง = Impact of Solar thermal energy utilization on cost of drying in the production of spirulina / ชาญ อิ่นแก้วปวงคำ / 2550 /Full Text
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์
การอบแห้ง
สาหร่ายเกลียวทอง
1324 ผลกระทบของการใช้ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร = The Impact of computer - controlled traffic signals on the performance of traffic police / อุทัย อินต๊ะ / 2550 /Full Text
Subject
ตำรวจจราจร
ไฟสัญญาณจราจร
คอมพิวเตอร์
1325 ผลกระทบของการแตกหุ้นต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Effect of stock split towards the selling price of listed company's stocks on the stock exchange of Thailand / สุทธนุช พันธ์บรูณานนท์ / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
หุ้นและการเล่นหุ้น
1326 ผลกระทบของการปราบปรามชนกลุ่มน้อยโดยรัฐบาลพม่าต่อความมั่นคงของชายแดนไทย = Impact of ethnic minorities suppression by Burmese Government on Thai borderline security / ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ / 2550 /Full Text
Subject
ชนกลุ่มน้อย
ความมั่นคง
ชายแดน
รัฐบาล -- พม่า
1327 ผลกระทบของการเพิ่มใบพัดที่มีผลต่อสมรรถนะการยกตัวของโรเตอร์เพลาเดียว ในสภาวะออโตไจโร = Effect of increasing blade numbers on lift performance of single rotor autogyro / สมาน ดาวเวียงกัน / 2550 /Full Text
Subject
ออโตไจโร
โรเตอร์
ใบพัด
1328 ผลกระทบของการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศลาว : กรณีศึกษาในนครหลวงเวียงจันทน์ = Impact of immigration permission of foreign migrant workers in Lao PDR: a case study of Vientiane Capital / อุดร สิงห์ดารา / 2550 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- ลาว
1329 ผลกระทบของความไม่เป็นอุดมคติของตัวแปลงอิมพีแดนซ์ค่าลบที่มีต่อวงจรกรองแบบการจำลองแอลซี = Effects of non-idealities of negative impedance converter on LC simulation filters ;Effects of non-idealities of negative impedance converter on LC simulation filters / จุฑามาศ สุริยะแสงฉาย / 2550 /Full Text
Subject
คอนเวอร์เตอร์
อิมพีแดนซ์
วงจรกรอง
1330 ผลกระทบของความไม่เป็นอุดมคติของวงจรสายพานกระแสรุ่นที่สองที่มีต่อความเหนี่ยวนำจำลอง = Effects of no-idealities of second generation current conveyors on simulated inductances ; Effects of no-idealities of second generation current conveyors on simulated inductances / ศรีสวัสดิ์ เถื่อนทอง / 2550 /Full Text
Subject
สายพานลำเลียง
สายพานและเครื่องสายพาน
เครื่องลำเลียง
การเหนียวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
1331 ผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวต่อภาวะหนี้สินของชาวนาในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = The Impact of the rice production promotion on farmers' debt in Mae Rim District, Chiang Mai Province / สมบูรณ์ ถากว้าง / 2550 /Full Text
Subject
ชาว -- การผลิต
ชาวนา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
หนี้สิน
1332 ผลกระทบของมาตราการว่าด้วยการควบคุมยาสูบที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่ยาสูบในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of tobacco regulation on tobacco farmers in Chiang Mai Province / เกศรา กันทาปัน / 2550 /Full Text
Subject
ยาสูบ -- การควบคุม
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1333 ผลกระทบของระยะเวลาในการฉายรังสีเทคนิคชั้นสูงต่อ การรอดชีวิตของเซลล์และความเสียหายของดีเอ็นเอ = The Impact of prolonged fraction delivery time in advanced radiotherapy techniques on cell survival and DNA damage / ศุภลักษณ์ ขจรคำ / 2550 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยรังสี
มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
เซลล์มะเร็ง
ดีเอ็นเอ
Dissertations, academic -- Medical Physics
1334 ผลกระทบของแรงงานคืนถิ่นต่อชุมชนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ = Impacts of returned labour on The Pga K'nyau communities พรชัย พรประทีปกุล / พรชัย พรประทีปกุล / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
แรงงาน
ปกาเกอะญอ
1335 ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Impact of Burmese migrant labour on community's economic and social development in Tambon Tha Sop Sao, Amphoe Mae Tha, Changwat Lamphun / พวงผกา อาชา / 2550 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- แม่ทา (ลำพูน)
แรงงานต่างด้าวชาวพม่า -- แม่ทา (ลำพูน)
การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาสังคม
1336 ผลกระทบของวิธีการควบคุมอุณหภูมิและเงื่อนไขการอบแห้งที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน = Effects of temperature control methods and drying conditions on heat pump dryer performance / เมธาวุฒิ โชติสวัสดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน
การควบคุมอุณหภูมิ
การอบแห้ง
1337 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อมูลค่าสินค้าส่งออกที่แท้จริงของประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา = The Impacts of exchange rate on Thai real export value to the United State / ชาลินี แสนนรินทร์ / 2550 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
สินค้าออก
1338 ผลกระทบจากการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างเชียงรุ้งกับเชียงแสนต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไทย = Impacts of commercial navigation between Chiang Rung and Chiang Saen on the Thai Economy and Environment / มานพ เอื้อเกิดอารีย์ / 2550 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
เรือพาณิชย์
การเดินเรือ -- เชียงรุ้ง
การเดินเรือ -- เชียงแสน (เชียงราย)
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
1339 ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Impacts of tourism development on local community : a case study of Tambon Wiang Tai, Amphoe Pai, Changwat Mae Hong Son ;Impacts of tourism development on local community : a case study of Tambon Wiang Tai, Amphoe Pai, Changwat Mae Hong Son / ธวัชชัย มานิตย์ / 2550 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
ปาย (แม่ฮ่องสอน). ตำบลเวียงใต้ -- ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
1340 ผลกระทบจากการเพิ่มชื่อทางทะเบียนราษฎรให้แก่ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of the addition of names in the house registration records of Karen people in Omkoi District, Chiang Mai Province / วิทวัส บุตรต๊ะ / 2550 /Full Text
Subject
ทะเบียนราษฎร์ -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86