ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1301 ปัญหาการปฏิบัติงาน Exccel Loader ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)กรณีศึกษา ส่วนราชการภายในจังหวัดเชียงใหม่ = Problem of using Excel Loader in the government fiscal management information system (GFMIS) : A case study of Chiang Mai government units / วิทยา เตชะติ / 2550 /Full Text
Subject
การคลัง -- การบัญชี
1302 ปัญหาการประยุกต์ใช้มาตรฐานไอเอสโอ 9000 ในองค์กรก่อสร้างขนาดกลาง กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in applying ISO 9000 standard to medium scale construction organization : case studies of Chiang Mai province / คมสัน ตันทรงเจริญ / 2550 /Full Text
Subject
ไอเอสโอ 9000
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
ประกันคุณภาพ
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
1303 ปัญหาการพัฒนาองค์การของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 = Organization development problems of the Office of Court of Justice, Region 5 / ณัฐสิมา บุญเรือง / 2550 /Full Text
Subject
สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5
ศาล -- เชียงใหม่
การพัฒนาองค์การ
1304 ปัญหาการออกโฉนดที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in the issuing of land title deeds in Chiang Mai Province / ลานนา จันทราพยอม / 2550 /Full Text
Subject
โฉนด -- เชียงใหม่
1305 ปัญหาของผู้ผลิตหน่อไม้ปิ๊บในอำเภอเมืองลำปาง = Problems of canned bamboo shoot producers in Mueang Lampang district / สุชีวา ศิริ / 2550 /Full Text
Subject
หน่อไม้ปี๊บ
1306 ปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ที่เคยเป็นโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อคลอทริเดียมโบทูลินัม โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน = Mental health problems among persons survived after food poisoning from clostridium botulinum infection Banluang Hospital Nan Province / ลิขิต ขาววงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1307 ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems affecting in quality of National Identification card service of local registration office of Chiang Mai Municipality / พุฒิกุล ชลสิทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่. สำนักทะเบียนท้องถิ่น
บริการงานทะเบียนราษฎร์
บัตรประชาชน -- เชียงใหม่
1308 ปัญหาในการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาตำบลสามปีของเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Problems in budget allocation in the three years sub-district development plan of Boon Reung Sub-district Municipality, Chiag Kong District, Chiang Rai Province / สมหวัง ไชยเขียว / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาล -- เชียงของ (เชียงราย). ตำบลบุญเรือง
เทศบาล -- งบประมาณ
แผนพัฒนาตำบลสามปี
1309 ปัญหาในการบริหารจัดการท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Problems of local management in Pai District, Mae Hong Son Province / สุทัศน์ วงศ์สุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
การบริหารรัฐกิจ -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
1310 ปัญหาในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้เป็นปัจจุบัน = Problem in updating the tax map and property record registration of Chiang Mai Municipality / พรหม สิริลักษณ์มงคล / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ภาษี -- เชียงใหม่
ทรัพย์สิน
1311 ปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = Tax relating to exports problem of Entrepreneurs in Chiang Mai Revenue area 1 ;Tax relating to exports problem of Entrepreneurs in Chiang Mai Revenue area 1 / ธิติมา ศุภศิริภิญโญ / เชีบงใหม่ 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรเชียงใหม่
ภาษี
การส่งออก
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
1312 ปัญหาภาษีอากรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Tax problem of construction business in Mae Hong Son province ;Tax problem of construction business in Mae Hong Son province / สุวิมล เขื่อนศิลป์ / 2550 /Full Text
Subject
ภาษี
อากร
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- แม่ฮ่องสอน
1313 ปัญหาภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการยางรถยนต์ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Tax problems related to tire service center in Amphoe Mueang Chiang Mai ;Tax problems related to tire service center in Amphoe Mueang Chiang Mai / ศิริกุล สุขขะนิวาสน์ / 2550 /Full Text
Subject
ธุรกิจ -- ภาษี
อากร
ศูนย์บริการยางรถยนต์ -- เชียงใหม่
1314 ปัญหาและความต้องการในการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเยาวชนในสถาบันการศึกษาเอกชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Problems and needs of students'learning development activities for youth in private educational institutions, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai educational service / จันทรา ธนะกูลบริภัณฑ์ / 2550 /Full Text
Subject
การเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
1315 ปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and factors affecting revenue-expense account submission of local assembly assembly and administrative candidates' campaign in Ton Pao Municipality, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / ปกรณ์กฤษณ์ ใหญ่โต / 2550 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลต้นเปา
สมาชิกท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น
1316 ปัญหาและอุปสรรคของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่) ในการให้บริการสนับสนุนสถานบริการสุขภาพเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล = Problems and obstacles of The 6th Medical Engineering Center (Chiang Mai) in delivering supplementary service to public hospitals to meet the HA standards / ถาวร ขาวแสง / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่)
สถานบริการสุขภาพ
สุขภาพ
โรงพยาบาล
ประกันคุณภาพ
1317 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ = Problems and obstacles in the management of basic education by Phrae Provincial Administrative Organization / ธีปกรณ์ งามดี / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1318 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in tax collection of Mae Wang Tambon Municpality, Mae Wang District, Chiang Mai Province / อุไรลักษณ์ เรือนสิงห์ / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลแม่วาง
ภาษีอากร
ภาษี -- แม่วาง (เชียงใหม่)
1319 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีอากรจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษาสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in property transaction taxation: a case study of Chiang Mai Provincial land Office / ธีระพงษ์ ไล้พูนทรัพย์ / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ภาษีอากร
ภาษีอสังหาริมทรัพย์
1320 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามมาตรการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in helping sufferers from fire disaster of the Chiang Mai Provincial Office of Disaster Prevention and Mitigation / ประสิทธิ์ ไชยเวช / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
อัคคีภัย -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86