ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1281 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้สถานบันเทิง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The service marketing mix factors affecting consumer selection towards entertainment venues in Mueang District, Chiang Mai province ;The service marketing mix factors affecting consumer selection towards entertainment venues in Mueang District, Chiang Mai province / ดนุ สถิตเมธากุล / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
สถานเริงรมย์ -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1282 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในการใช้บัตรออมสินวีซ่าเดบิต ธนาคารออมสิน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mixed factors affecting customers' use of the GSB visa debit card of the government savings banks in mueang district, Chiang Mai Province ์ / อุษณีย์ สวัสดิ์ประดิษฐ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
บัตรเดบิต -- เชียงใหม่
การตลาด
1283 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลในการเลือกใช้บริการสินเชื่อของลูกค้ากับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ศุนย์ธุรกิจปราจีนบุรี = Services marketing mixed factors affecting the use of credit services of customers of small and medium enterprise development bank of Thailand, Prachin Buri Business Center / ประพาส ชนันชนะ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
สินเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลาง -- ปราจีนบุรี
ธุรกิจขนาดย่อม -- ปราจีนบุรี
1284 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษงวดที่ 31 ของผู้บริโภค = Marketing mix factors affecting consumers' buying decision of Premium savings certificate 31 / วิชิต ชอบพานิช / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
สลากออมสิน
ผู้บริโภค
1285 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting the purchase of frozen ready-to-eat meals from moderm retailers in Bangkok metropolitan / นาฏยา พันธเสน / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
อาหารแช่แข็ง
ร้านค้าปลีก -- กรุงเทพฯ
1286 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโครงการธนาคารประชาชน ในจังหวัดสมุทรสาคร = Service marketing mix factors affecting consumer decision on using the services of the People bank project in Samut Sakhon Province / ศิริพร ชีวินไกรสร / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
โครงการธนาคารประชาชน
1287 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง = Marketing mix factors affecting motorcycle purchasing decisions of workers in workers in Rojand industrial park, Rayong Province / นิคร อินต๊ะกอก / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
รถจักรยานยนต์ -- การจัดซื้อ
สวนอุตสากรรมโรจนะ
1288 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer purchasing decision of bakery products in Mueang district, Chiang Mai ;Marketing mix factors affecting consumer purchasing decision of bakery products in Mueang district, Chiang Ma / น่ารัก ตันเสนีย์ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1289 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภคในโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting the consumer's decision to purcase a house in a housing estate in Chiang Mai Province / จักรพันธ์ ศิริจันทรพงค์ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร
1290 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินเชื่อบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการในจังหวัดเชียงใหม่: กรณี บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) = Marketing mix factors influencing consumers' selection of credit cards in Chiang Mai province : the case of AEON ThanaSinsap (Thailand) public company limited / อติชาติ เอกสัมพันธ์ทิพย์ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
บัตรเครดิต
1291 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการซื้อเครื่องประดับเงินชาวเขาของลูกค้าของกลุ่มบริษัทเชียงใหม่ ดีไซน์ จำกัด = Marketing mix factors influencing buying decision of Chiang Mai design company group customers towards purchasing hill tribe silver / สิรินทิพย์ ลีลามานิตย์ / 2550 /Full Text
Subject
กลุ่มธุรกิจบริษัทเชียงใหม่ดีไซน์
การตลาด
เครื่องประดับเงิน
ชาวเขา
1292 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการใช้บริการ ร้านฝ้าย เบเกอรี่ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting consumers's selection of Fai Bakery in Mueang district, Chiang Mai province ;Service marketing mix factors affecting consumers's selection of Fai Bakery in Mueang district, Chiang Mai province / ปริตรา จิรกิตยางกูร / 2550 /Full Text
Subject
ร้านเบเกอรี่ -- เชียงใหม่
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1293 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Services marketing mix factors affecying consumers on selecting glod ornament shops in Mueang district, Lamphun province ; Services marketing mix factors affecying consumers on selecting glod ornament shops in Mueang district, Lamphun province / นพรินทร์ สิริวัฒนาวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- ลำพูน
ทอง
ร้านทอง
1294 ปัญหาการค้าชายแดนของจังหวัดตาก = Border trade problems in Tak Province / รณรงค์ เส็งเอี่ยม / 2550 /Full Text
Subject
ตาก -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
1295 ปัญหาการค้าชายแดนไทย-พม่า ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Problem of Thailand - Myanmar border trade in Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / เรืองศักดิ์ ไชยอุดม / 2550 /Full Text
Subject
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- พม่า
พม่า -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน) -- การค้า
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
1296 ปัญหาการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems in pre-primary school management of Tambon Suthep Administrative Organization, Muang District, Chiang Mai Province / ธีวรากานต์ ฐานะวุฒิพงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เชียงใหม่
1297 ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Procurement problems of local administration organization in Chiang Mai Province / ธวัช ชัยแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดซื้อ -- เชียงใหม่
1298 ปัญหาการจัดทำบัญชีตามระบบ GFMIS ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย = Problems of accounting practices following the GFMIS of the Chiang Rai Government Office / ยุวดี กันทะ / 2550 /Full Text
Subject
การคลัง -- การบัญชี
ส่วนราชการ -- เชียงราย
1299 ปัญหาการทับซ้อนของอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of overlapping authorities in providing public services in Tambon Suthep Administrative Organization, Chiangmai Province / การุณย์ คล้ายคลึง / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ
บริการสาธารณะ
1300 ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of management of the government counter service (GCS) at Chiang Mai Central Airport Plaza Office, Chiang Mai Province / สกุลเพชร พิกุลประเสริฐ / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86