ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1261 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำปลาแท้ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร = Marketing mix factors affecting consumers buying decision of genuine fish sauce in Samut Sakhon Province / มติ รัตนเสรีวงษ์ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
น้ำปลา
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1262 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Marketing mix factors affecting farmer's decision on purchasing organic fertilizer in Sop Prap District, Lampang Province / โกมล นาคสิงห์ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ปุ๋ยอินทรีย์
เกษตรกร -- สบปราบ (ลำปาง)
1263 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาของผู้บริโภคในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี = Marketing mix factors affecting consumers purchasing of fish sausage in Photharam district, Ratchaburi province / พรรษมณฑ์ ตันประเสริฐ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
กุนเชียงปลา
ผู้บริโภค -- โพธาราม (ราชบุรี)
1264 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคไอศกรีมของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers on consuming icecream in Mueang district, Chiang Mai province ;Marketing mix factors affecting consumers on consuming icecream in Mueang district, Chiang Mai province / ศรัณยา อินทวงค์ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ไอศกรีม
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1265 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Marketing mix factors influencing small consumer retailers selection of consumer product suppliers in Mueang District, Chiang Mai Province / วรานนท์ ไชยวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
สินค้าอุปโภคบริโภค
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
1266 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = The Marketing mix factors affecting consumer's selection of motorcycle dealership in wianghaeng district, Chiang Mai / ปิยธิดา บุญเปลี่ยน / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
รถจักรยานยนต์ -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
ผู้บริโภค -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
1267 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราดอยคำ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on comsumers' decision in purchasing Doi Kham products in Mueang District, Chiang Mai Province / ปรีชา มีนาค / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โครงการหลวง
1268 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting comsumers decision on purchasing bakery in Mueang District, Chiang Mai Province / ตุลเกตุ บุญถนอม / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เบเกอรี
1269 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโยเกิร์ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting yoghurt purchasing of undergraduate students in Chiang Mai University ; Marketing mix factors affecting yoghurt purchasing of undergraduate students in Chiang Mai University / ชานุวัฒน์ ตาวินโน / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
โยเกิร์ต
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1270 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ของลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) = Marketing mix factors affecting customer selection towards home loan services of Bangkok Bank public company limited in Bangkok Metropolitan / นิธินันท์ พิบูลย์ศักดิ์โสภณ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย -- กรุงเทพฯ
1271 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพานิชยืในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม = Service marketing mix factors affecting decision on using personal Loan Service of Non-banks in Mueang District, Nakhon Pathom Province / สุภาพ โชคปมิตต์กานนท์ / 2550 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- การตลาด
การจัดการตลาด
สถาบันการเงิน -- นครปฐม
1272 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตของพนักงานในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Services marketing mix factors influencing employees buying decision of life insurance in Mueang Samut Sakhon district / วิกานดา เสรีสมนึก / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ประกันชีวิต
1273 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Services marketing mix factors affecting consumers selection of Japanese restaurants at shopping centers in Bangkok Metropolitan / นพดล เจริญวิริยะธรรม / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ร้านอาหารญี่ปุ่น
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1274 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันที่ตั้งอยู่ริมถนนพระรามสอง จังหวัดสมุทรสาคร = Services marketing mix factors affecting consumers selection of gasoline station on Rama II Road, Samut Sakhon province / วรรัตน์ ภาณุภาส / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
สถานีบริการน้ำมัน -- สมุทรสาคร
ถนนพระรามสอง
1275 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีตรายี่ห้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Service marketing mix factors affecting consumers buying decisions of Brand Name computers in Bangkok metropolitan / มณีรัตน์ ก่อเกียรติตระกูล / มหาวิทาลัย 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
คอมพิวเตอร์
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1276 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรักษาสิวฝ้า จากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง ของนักศึกษาปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Service marketing mix factors affecting the acne and blemish treatment Selection of skin medical clinic of undergraduate students in Chiang Mai Province / ธีรนันท์ ชูวีระ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
คลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง
สิว
1277 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตในกลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Service marketing mix factors affecting employees in the food industry on the selection of credit cards from non banks in Mueang District, Chiang Mai Province / พรปวีณ์ กองแพง / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
บัตรเครดิต
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
1278 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภค ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Services Marketing Mix Factors Affecting the Consumer's Selection of Mobile Telephone Network Providers in Vientiane Municipality Lao People Democratic Republic ;Services Marketing Mix Factors Affecting the Consumer's Selection of Mobile Telephone Network Providers in Vientiane Municipality Lao People Democratic Republic / ทะนงเดือน ตุริหงส์ / 2550 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ -- ลาว
การตลาด
1279 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับธนาคารแห่งประเทศไทยของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Services marketing mix factors influencing customers in the selection of personal loans from non-banking financial institutions in Mueang district, Chiang Mai Province / สมพล วิสมิตะนันทน์ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
สินเชื่อ
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
1280 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านจำหน่ายอุปกรณ์และซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Services marketing mix factors affecting consumer selection of motorcycle maintenance and parts shops in Mueang Samut Sakhon District / เชิดชัย หุยากรณ์ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
รถจักรยานยนต์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86