ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1241 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การทำประกันภัยรถยนตร์ภาคสมัครใจในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting demand for voluntary motor insurance in Chiang Mai Province / กนกอร รัตนชมภู / 2550 /Full Text
Subject
ประกันภัย -- เชียงใหม่
รถยนต์
1242 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ในการถือกรมธรรม์ประกันชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting demand for life insurance in Chiang Mai Province / กิตติพงษ์ ปาลี / 2550 /Full Text
Subject
ประกันชีวิต -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์
อุปสงค์
1243 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการประมูลซื้อบ้านจากการขายทอดตลาดของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing house bidding in the auction of commercial banks in Mueang District, Chiang Mai Province / ธนินทร์ อินทรวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
การขายทอดตลาด -- เชียงใหม่
บ้าน
1244 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั่งที่ 34 = Factors impacting the team preparation of Chiang Mai University athletes participating in the 34th University Game / วรานนท์ วิลาชาญ / 2550 /Full Text
Subject
นักกีฬา
กีฬา
1245 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 = Factors impacting the team preparation of Naresuan University Athletes participating in the 34 th University Game / เกรียงไกร แถบคำ / 2550 /Full Text
Subject
นักกีฬา
กีฬามหาวิทยาลัย
1246 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญ บริษัท ปิโตเลียมสำรวจและผลิตปิโตเลี่ยม จำกัด (มหาชน) ของประเทศไทย = Factors affecting the stock price of petroleum authority of Thailand Exploration and Production Company Limited / พงศ์สวัสดิ์ ภูสมศรี / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทปิโตเลียมสำรวจและผลิตปิโตเลี่ยม
หุ้นสามัญ -- ราคา
หุ้นสามัญ
1247 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ = Factors affecting ethical characteristics of students in institutes of physical education, Chiang Mai campus / โชคชัย ปัญญาคำ / 2550 /Full Text
Subject
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ -- นักศึกษา
จริยธรรม
1248 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Retailing mix factors affecting consumers buying decision of furniture in Bangkok metropolitan / ศิริ วงศ์ภาติกะเสรี / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ร้านค้าปลีก
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
เครื่องเรือน
1249 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Marketing mix factors affecting consumers on buying decision towards electronic products in Mueang district, Lamphun province นฤมล แก่นหอมจันทร์ / นฤมล หอมแก่นจันทร์ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด -- ลำพูน
ผู้บริโภค -- ลำพูน
เครื่องใช้ไฟฟ้า -- ลำพูน
1250 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ถั่วแปจี ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Marketing mix factors affecting comsumers on purchasing paejee bean products in Mae Sod District, Tak Province / นาฏนัดดา สมประสงค์ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- แม่สอด (ตาก)
ถั่วแปจี
ถั่วแปบ
1251 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปในจังหวัดลำพูน = Marketing mix factors affecting on purchasong og processed dog foods in Lamphun provincce ;Marketing mix factors affecting on purchasong og processed dog foods in Lamphun provincce / ฐายินี เอี๊ยบทอง / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
อาหารสุนัข
1252 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด = Marketing mix factors affecting agicultural products selling decision of Maechaem agricultural co-operatives Ltd. members ; Marketing mix factors affecting agicultural products selling decision of Maechaem agricultural co-operatives Ltd. members / ประยุทธ เป็นมูล / 2550 /Full Text
Subject
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม
การตลาด
ผลิตผลเกษตร
1253 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมปังโฮลวีทของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting comsumers'decision on purchasing whole wheat bread in Mueang District, Chiang Mai Province / ยุพาพิศ อินทร์เฉลียว / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ขนมปัง
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1254 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซีเมนต์บล็อกขนาด 7 เซนติเมตร เพื่อสร้างโรงงานและหอพัก ในจังหวัดสมุทรสาคร = Marketing mix factors affecting buying decision of 7 cm. cement block for plant and dormitory construction in Samutsakhorn province ;Marketing mix factors affecting buying decision of 7 cm. cement block for plant and dormitory construction in Samutsakhorn province / ยุทธนา หล่าวเจริญ / 2550 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ปูนซีเมนต์ -- การจัดซื้อ
โรงงาน -- สมุทรสาคร
หอพัก -- สมุทรสาคร
1255 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันหล่อลื่นจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ของกิจการเรือประมงในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม = Marketing mix factors affecting the decision to purchase lubricants from PTT public company limited of fishing ship corporations in the province of Samut Prakan, Samut Sakhon and Samut Songkhran ;Marketing mix factors affecting the decision to purchase lubricants from PTT public company limited of fishing ship corporations in the province of Samut Prakan, Samut Sakhon and Samut Songkhran / ณภาภัช เจริญพฤกษาชาติ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
น้ำมันหล่อลื่น
เรือประมง
1256 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อลูกชิ้นหมูของผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors influencing purchasing decisions for pork meat balls of flat rice noodle entrepreneurs in Mueang Chiang Mai district / ฐิติวัฒน์ ตุวพลางกูร / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ลูกชิ้นหมู
1257 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของผู้บริโภคในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Marketing mix factors affecting the consumer buying decision of construction materials and equipment in Thoen District, Lampang Province / วิชชุตา จอมดวง / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
อุปกรณ์ก่อสร้าง
ผู้บริโภค -- เถิน (ลำปาง)
1258 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ผลไม้ของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on customers'buying decision for fruit wine in Mueang Chiang Mai District / กิตติสุข ดำรงศรี / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ไวน์ผลไม้
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1259 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumers buying decision of frozen Ready-to-eat meals in Bangkok / อุทัย สายนิยม / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
อาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็ง
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1260 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมธนคารกสิกรไทยของผู้ประกอบการขนาดย่อม ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Marketing mix factors affecting entrepreneurs' decision in selecting Kasikornbank's credit services for SMEs in Mueang Samut Sakhon district / เอนก กุลชุติสิน / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
สินเชื่อ
ผู้ประกอบการ -- สมุทรสาคร
ธุรกิจขนาดย่อม -- สมุทรสาคร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86