ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1221 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของหัตถอุตสาหกรรมไทย = Factors influencing the logistics cost of Thai industrial handicrafts / ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ / 2550 /Full Text
Subject
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์
การบริหารงานโลจิสติกส์
ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมหัตถกรรม
1222 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สถานีอนามัยบ้านป่าลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting blood pressure levels of hypertensive patients at Palan Health Station, Samoeng District, Chiang Mai Province / ครรชิต ชนะทิพย์ / 2550 /Full Text
Subject
Blood pressure
Hypertension -- Patients -- Samoeng, ChiangMai
1223 ปัจจัยที่มีผลต่อลุกค้าในการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ = Factors affecting comsumers desisions on using Islamic Bank of Thailand Services at the Head Offoce / วาณี มะลิวัลย์ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ลูกค้า
1224 ปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจซื้อกระจกโฟลต จากห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติค้าวัสดุภัณฑ์ (1992) จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumer decision to buy flot glass from kittikarwassadupun limited partnership Chiang Mai Province (1992) / ธัญวรัตส์ ไตรทิพย์พสุ / 2550 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิตติค้าวัสดุภัณฑ์ (1992)
กระจกโฟลต -- การจัดซื้อ
1225 ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the use of Taxi Meter Services in Mueang District, Chiang Mai Province / กฤษดาพร พรหมสอน / 2550 /Full Text
Subject
รถแท็กซี่มิเตอร์ -- เชียงใหม่
1226 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Factors effectiveness the determination of benefits in local government organizations / สไบพรรณ์ เทพวรรณ์ / 2550 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- เชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น
1227 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the non-performing loans of the bank for agriculture and aricultural cooperatives, Doi Lor Branch, Chiang Mai Province / หัสดิน อัครพงษ์สวัสดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หนี้ -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
1228 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกให้บุตรเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง = Factors influencing parent's choice for admission of their children to grade 7, Assumption College Lampang ;Factors influencing parent's choice for admission of their children to grade 7, Assumption College Lampang / จุฬารัตน์ เปี้ยเหมย / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
นักเรียน -- การศึกษาต่อ
การศึกษาขั้นมัธยม -- ลำปาง
1229 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Factors affecting consumers' purchasing decision for personal computer in Muaeng District, Lampang Province / พจนพร วงศ์วรรณ์ / 2550 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ลำปาง -- การตัดสินใจ
คอมพิวเตอร์ -- การจัดซื้อ
1230 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกอุปกรณ์สวิทซ์เกียร์เพื่อใช้ในระบบไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลางของวิศวกรไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร = Factor influencing the decision to select switchear equipments for medium voltage of the electrical engineers in Bangkok metropolitan / วรากร ดำไทร / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
ไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
1231 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing coffee consumption of consumers in Mueang District, Chiang Mai Province / ฐิติชญาณ์ ไทยสวัสดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
กาแฟ
1232 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้เกษียณอายุในกรุงเทพมหานคร = Factors Influencing the Investment in the Stock Exchange of Thailand of Retired People in Bangkok Metropolitan / ชยาภรณ์ เทพพิทักษ์ / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน
การเกษียณอายุ
1233 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเงินสดดิจิตอล สมาร์ทเพิร์ส ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' choice of Smart Purse digital cash-card in Chiang Mai municipality ;Factors affecting consumers' choice of Smart Purse digital cash-card in Chiang Mai municipality / ปฏิมากร ไชยตา / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
บัตรเดบิต -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1234 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' choice of instant noodles in Chiang Mai Province / วีราวรรณ ชาญประพันธ์ / 2550 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
บะหมี่สำเร็จรูป
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1235 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของครัวเรือนในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting households' saving in Sansai District, Chiang Mai Province / ขวัญชนก อินทะกูล / 2550 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม -- สันทราย (เชียงใหม่)
ครัวเรือน -- สันทราย (เชียงใหม่)
1236 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี = Factors affecting foreign tourists' satisfaction of Chiang Mai Night Safari / สุชาวดี มากปรางค์ / 2550 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
ความพอใจ
1237 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Factors affecting the customers' satisfaction in services of Krung Thai Bank Public Company Limited, Wang Nau branch, Lampang Province ;Factors affecting the customers' satisfaction in services of Krung Thai Bank Public Company Limited, Wang Nau branch, Lampang Province / นรีศรี จักรอิศราพงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารและการธนาคาร -- วังเหนือ (ลำปาง)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- วังเหนือ (ลำปาง)
1238 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช = Factors influencing job burnout among profassional nurses in Maharajnakornsrithammarat hospital ; Factors influencing job burnout among profassional nurses in Maharajnakornsrithammarat hospital / บุญธิดา เทือกสุบรรณ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1239 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ = Factors influencing the market for alternative investment index / ศิริรัตน์ ใจสมิง / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
หลักทรัพย์
1240 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการสถานออกกำลังกายของเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting demand for sport club service in Amphur Mueang Chiang Mai Province / ดลสิริ ปุณยลิขิต / 2550 /Full Text
Subject
อุปสงค์
สถานออกกำลังกาย -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86