ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1201 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the revenue collection efficiency of Nong Harn Sub-district Administrative Organization, San Sai District, Chiang Mai Province / ธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์ / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- สันทราย (เชียงใหม่)
องค์การบริหารส่วนตำบล -- รายได้
รายได้
1202 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้สารสกัดหางไหลในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผักของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Factors affecting farmers'adoption of derris spp. extraction application for vegetable insect pest control, Mueang District, Lampang Province / วิทยา อินถานัน / 2550 /Full Text
Subject
หางไหล
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
สารสกัดจากพืช
ยากำจัดศัตรูพืช
เกษตรกร -- ลำปาง
1203 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers'adoption of good agricultural practice at Nong Hoi Royal Project Development Center, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ประไพพรรณ สุอ้าย / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
เกษตรกรรม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี
1204 ปัจจัยที่มีผลต่อการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the visit to homes of chronic obstructive pulmonary disease patients by public health personnels working in Primary Care Unit, Chiang Mai Province / ณัฐพงษ์ ยอดทองเลิศ / 2550 /Full Text
Subject
การพยาบาลในเคหสถาน
การเยี่ยมบ้าน
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข -- เชียงใหม่
ปอด -- โรค
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
1205 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ทางการเมืองของตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting political perception of the non commissioned police in Chom Thong District Police Station, Chiang Mai Province / สมยศ พงศ์จีรทีปต์ / 2550 /Full Text
Subject
ตำรวจชั้นประทวน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การเมือง
1206 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the investment in the retirement mutual funds and the long-term equity funds of clients of the Siam Commercial Bank Public Company Limited, Thaphae Branch, Mueang District, Chiang Mai Province / ปัทมรัฎ ธรรมธิ / 2550 /Full Text
Subject
การลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
1207 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช่าซื้อของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the selection of hire-purchase service of a company in Chiang Mai Province / เมธา ฬ่อสุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
เช่าทรัพย์ -- เชียงใหม่
1208 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจแลกเปลี่ยนและเงินโอนต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the currency exchange and foreign remittance with one commercial bank in Mueang District, Chiang Mai Province ;Factors influencing the currency exchange and foreign remittance with one commercial bank in Mueang District, Chiang Mai Province / ภัทรวัฒน์ พรมมาเหล็ก / 2550 /Full Text
Subject
การแลกเปลี่ยน
เงินตรา
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
1209 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the investors' choice of using securities companies in Chiang Mai Province / วัชรินทร์ เบ้าคำ / 2550 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
การลงทุน -- เชียงใหม่
1210 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อของธุรกิจขนาดเล็กจากธนาคารกรุงเทพ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of credit services of small business firms from Bongkok Bank, Mueang District, Chiang Mai Province / วัชโรทัย เจริญผล / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
1211 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ของลูกค้า ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers' choice in using business loans of a commercial bank in Chiang Mai Province ;Factors affecting customers' choice in using business loans of a commercial bank in Chiang Mai Province / อภิรดี หยอมวิไล / 2550 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
1212 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of using welfare loan service of the Government Savings Bank, Chiang Mai branch, Chiang Mai Province ;Factors affecting the choice of using welfare loan service of the Government Savings Bank, Chiang Mai branch, Chiang Mai Province / น้ำฝน วรินทร์ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
1213 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ของผู้บริโภคหมู่บ้านม้า อำเภอเมืองลำพูน = Factors affecting the customers' choice of wooden furniture / ธวัชชัย ฝากมิตร / 2550 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ลำพูน
เครื่องเรือนไม้
1214 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริษัทขนส่งสินค้าทางเรือของผู้ส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็งไปยังท่าเรือเมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา = Factors affecting frozen seafood exporters towards selecting shipping companies transporting to the port of Los Angeles, USA / สุรีย์ กิจวรเกียรติ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทขนส่ง
การขนส่งทางน้ำ
อาหารทะเลแช่แข็ง
1215 ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของเกษตรกรในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting forest resource conservation of farmers in Mae Ai district, Chiang Mai province ;Factors affecting forest resource conservation of farmers in Mae Ai district, Chiang Mai province / รัฐธวิทย์ พะมุลิลา / เชียงใหหม่ 2550 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- แม่อาย (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
เกษตรกร -- แม่อาย (เชียงใหม่)
1216 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังมาตรการประหยัดพลังงาน = Factors affecting the demand of fuel in the Faculty of Veterinary Meicine's Personnel, Chiang Mai University after introducing fuel saving measure / นพรัตน์ ศรีพวก / 2550 /Full Text
Subject
น้ำมันเชื้อเพลิง
การอนุรักษ์พลังงาน -- เชียงใหม่
1217 ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors affecting the willingness of people to pay sewage treatment fees in Chiang Mai Municipal Area / บุญส่ง เลาะวิถี / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
น้ำเสีย -- การบำบัด -- ค่าธรรมเนียม
1218 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อกิจกรรม ถนนคนเดิน ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting foreign tourists' satisfaction toward walking street activities at Tha-Phae Road, Chiang Mai Province / วารินทร์ เหล่าสงคราม / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ถนนคนเดิน (เชียงใหม่)
ถนน-เชียงใหม่
ถนนราชดำเนิน (เชียงใหม่)
1219 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influeneig people's satisfcation in delivering of the Local Registration Office, Chiang Dao Municipality, Chiang Mai Province / สรรเสริญ พงษ์พิพัฒน์ / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว
ความพอใจ
งานทะเบียนราษฎร
1220 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดลำพูน = Factors affecting quality of work life of health personnel in primary care unit, lamphun province / ดาลัด จันทรเสนา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Personal management
Quality of work life
Job satisfaction
คุณภาพชีวิตการทำงาน
Dissertation,academic -- public health


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86