ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การจำลองระบบเว็บเซอร์วีสชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ = Simulation of payment web service system via mobile phone / บัณฑิต กันธิวัง / 2550 /Full Text
Subject
โทรศัพท์มือถือ
102 การจำลองลำรังสีโฟตอนสำหรับการคำนวณปริมาณรังสีที่เปลี่ยนแปลงตามระยะลึกด้วยวิธีมอนติ คาร์โล รหัสคอมพิวเตอร์เอ็มซีเอ็นพี = Photon beam simulation for depth dose calculation using monte Carlo : MCNP method ; Photon beam simulation for depth dose calculation using monte Carlo : MCNP method / พิเชษฐ์ จันผิว / 2550 /Full Text
Subject
รังสี
Dissertations, academic -- Medical Physics
103 การจำลองสภาพอากาศเชิงตัวเลขของพายุไต้ฝุ่นช้างสารในทะเลจีนใต้ โดยแบบจำลองดับเบิลยูอาร์เอฟ = Numerical weather simulation of the Typhoon Xangsane in the South China Sea by WRF Model / ปิยะ ผ่านศึก / 2550 /Full Text
Subject
ไต้ฝุ่น
อากาศ -- แบบจำลอง
ทะเลจีนใต้
104 การฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการของสามเณร = Food consumption and nutritional status of novices / พระชัชพงศ์ เรือนอ้าย / 2550 /Full Text
Subject
สงฆ์
การสำรวจภาวะโภชนาการ
สามเณร
โภชนาการ
105 การชดเชยแรงดันสำหรับอินเวอร์เตอร์สามเฟสทำงานที่ความถี่ต่ำ = Voltage compensation fro three-phase inverter operating at low frequence / ณัฐพงษ์ โปธิ / 2550 /Full Text
Subject
อินเวอร์เตอร์
แรงดัน
106 การเชื่อมความต้านทานของโลหะผสมอะลูมิเนียมแบบรอยต่อตรง = Straight joint butt resistance welding of alumimium alloys / สุคันธกานต์ เงินบำรุง / 2550 /Full Text
Subject
โลหะผสมอะลูมิเนียม
107 การเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนบ้านแพะ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Linking local and scientific knowledge on soil and land use in Ban Phae Community, Bo Thong Sub-district, Thong Saen Khan District, Uttaradit Province / ปริญญานนท์ ทองคำ / 2550 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- แง่สังคม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่ดิน -- การใช้ประโยชน์
ที่ดิน -- ทองแสนขัน (อุตรดิตถ์)
108 การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านปง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Using group process to develop the state of learning organization of Ban Pong school, Chai Prakan district, Chiang mai province ;Using group process to develop the state of learning organization of Ban Pong school, Chai Prakan district, Chiang mai province / วราภรณ์ อนุวรรัตน์ / 2550 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
โรงเรียน -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
109 การใช้กลวิธีการคิดเชิงมโนภาพเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ = Use of mental imagery strategies to promote English reading comprehension and creative writing agility of English program students ปิยธิดา บัวประเสริฐยิ่ง / ปิยธิดา บัวประเสริฐยิ่ง / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
110 การใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวทางกายในการเล่นวอลเล่ย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา = Use of peer-assisted learning strategies to develop psychomotor skills in volleyball playing of Mathayom Suksa 1 Students at Wiang Moek Vittaya School / ประนอม ดอนแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
การเคลื่อนไหว
วอลเล่ย์บอล
111 การใช้กลวิธีการวาดภาพเพื่อขยายความคิดเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับต้น = Use of sketch to stretch strategy to promote English reading cpnprehension and creative thinking of beginner level students / พิมพ์พธู สุตานันต์ / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ความคิอดสร้างสรรค์
112 การใช้กลวิธีอภิปัญญาผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ การเขียนสรุปความและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Applying metacognitive strategies via computer-assisted language learning to enhance English reading, summary writing abilities and self-directed learning of expanding level students / ชนิดา พงศ์นภารักษ์ / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
113 การใช้การเล่านิทานเพื่อเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Use of story telling to increase mathematics skills in children with mental retardation / สุรี แซ่บู / 2550 /Full Text
Subject
การเล่านิทาน
คณิตศาสตร์
ปัญญาอ่อน
114 การใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียิงใหม่ = Using participatory action research to develop a learning organization : a case study of Ban Mae Ngam Luang School, Mae Chaem district, Chiang Mai Province วริศา ไลยศรีหา / วริศา ไชยศรีหา / 2550 /Full Text
Subject
วิจัยปฏิบัติการ
การเรียนรู้
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
115 การใช้การให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อช่วยลดความเครียดของพยาบาลใหม่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Using group counseling to reduce tension of novice nurses working in a private hospital in Chiang Mai province / รัศมี รักวงค์ / 2550 /Full Text
Subject
การทำงาน -- แง่จิตวิทยา
บุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรโรงพยาบาล
พยาบาล
พยาบาล -- เชียงใหม่
พยาบาล -- ความเครียดในการทำงาน
116 การใช้กิจกรรมกลุ่มตามแนวคิดมนุษยนิยมเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Using group activity based on humanistic approach to enhance self - esteem of mathayom suksa 2 student, Yupparaj wittayalai school, Chiang mai provice / อัญญารัตน์ ชาสุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ความนับถือตนเอง
มนุษยนิยม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
117 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจิตราวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Using group activities to develop self-efficacy of Mathayom Suksa 2 students, Jittrawittaya School, Chiang Mai Province / สุกัญญา กาวิรัตน์ / 2550 /Full Text
Subject
ความสามารถ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมของนักเรียน
118 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง = Using group activities self-esteem of the elderly at the elderly health promoting center of boromarajonani college of Nursing, Nakon Lampang / นภัสนันท์ สินสุ / 2550 /Full Text
Subject
กลุ่มสัมพันธ์
ผู้สูงอายุ -- ลำปาง
ความนับถือตนเองในผู้สูงอายุ -- ลำปาง
119 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านออนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ = Using group activities to develop emotional quotients of Prathom Suksa 2 students, Ban On Klang school, Chiang Mai province / จันทรรัศม์ พลอินตา / 2550 /Full Text
Subject
ความฉลาดทางอารมณ์
โรงเรียน -- เชียงใหม่
120 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณัลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย = Using group activities to develop desirable characteristics of third Grade Level Students at Yapparaj Wittayalai School พรพิมล ปาฐะเดชะ / พวงพยอม อุสาหะ / 2550 /Full Text
Subject
กลุ่มสัมพันธ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86