ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1161 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการปลูกสตรอเบอรี่ ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors relating to success of strawberry growing in Bor Keaw Sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province / เอกนรินทร์ ปินทะนา / 2550 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การปลูก
เกษตรกร -- สะเมิง (เชียงใหม่)
1162 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าของพยาบาลสตรี = Factors related to fatigue among female nurses / รัตนาภรณ์ บุญมา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1163 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวาน ที่หน่วยบริการปฐมภูมิในเขต อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Factors related to glycemic control behaviors among persons with diabetes mellitus at primary care unit, Sop Prap District, Lampang Province / มุทิตา ชมภูศรี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1164 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรคที่มารับการรักษาวัณโรค ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to self-care behavior of tuberculosis patients receiving theatment at Doisaket Hospital, Chiang Mai Province / รุ่งทิพย์ สุจริตธรรม / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1165 ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Factors affecting consumers buying decision toward life insurance in Bangkok Metropolitan / กรกนก มีประเสริฐวาจา / 2550 /Full Text
Subject
ประกันชีวิต
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1166 ปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจที่จะชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ต = Factors pediction intention to pay personal income tax via the internet / พิเชษฐ์พล ไทยประสงค์ / 2550 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
อินเตอร์เน็ต
1167 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดฟันผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 6 ปี ของอำเภอไกสอนพมวิหาน จังหวัดสะหวันนะเขด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Factors affecting dental caries in the6 Year old school children in Kaisone Phomvihanh District Savannakheth Province, Lao PDR / สุขสมพร บุญญาฤทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dental caries -- children -- Lao -- research
Dental care for children -- Lao -- research
Pediatric dentistry -- Lao -- research
1168 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความวิตกกังวลในการใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือ = Factors related to anxiety levels in computer use of agricultural extension officials in Northern region / อัญชลี วิวัฒนเจริญ / 2550 /Full Text
Subject
ความวิตกกังวล
คอมพิวเตอร์
1169 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Factors associated with quality of life of chronic obstructive pulmonary disease patients in Chiang Dao Distric, Chiang Mai Province / ทัศวรรณ กันทาทอง / 2550 /Full Text
Subject
ปอด -- โรค
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
คุณภาพชีวิต
1170 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจรับเหมาในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting contractor business in Chiang Mai Province / สัมพันธ์ โยธกุลสิริ / 2550 /Full Text
Subject
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
1171 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนต่ำ โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting academic achievement of mathayom suksa 5 student with low grade point average in maetang schoo, mae Taeng district, Chiang mai province / พรศรี พุทธานนท์ / 2550 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
1172 ปัจจัยที่มีผลต่อการกู้ยืมเงินของครัวเรือนในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting money borrowing of households in Sanpatong District, Chiang Mai Province / สุพรรษา ยาวีระ / 2550 /Full Text
Subject
การกู้ยืม -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
ครัวเรือน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
1173 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะไขมันกระจายตัวผิดปกติในผู้ติดเชื้อ HIVAIDS ที่ได้รับการรักษาด้วยยา GPO-VIR ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting lipodystrophy occurrence in people living with HIVAIDS receiving GPO-VIR treatment at Nakornping Hospital, Ching Mai Province / พชรพร ยิ่งยง / 2550 /Full Text
Subject
HIV infections -- Chiang Mai
AIDS (Disease)
HIV-positive persons
1174 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน เขตเชียงใหม่ 2 = Factors contributing to non-performing housing loans of Government Saving Bank, Chiang Mai 2 zone ;Factors contributing to non-performing housing loans of Government Saving Bank, Chiang Mai 2 zone / วนิดา จันทวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
สินเชื่อที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
1175 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมค่าการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยนอกที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Factors affecting anticoagulation control in outpatients trealed with Warfarin at Maharaj Nakorn Chiang mai Hospital / มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์ / 2550 /Full Text
Subject
Warfarin (Drugs)
Anticoagulants (Medicine) -- Chiang Mai
Blood -- Coagulation
1176 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมอัตราการเกิดของผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบในเขตอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors affecting birth rate control of the displaced persons in Sob Moei District, Mae Hong Son Province / วิพรรณ คาลอย / 2550 /Full Text
Subject
การวางแผนครอบครัว
การเกิด -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
ผู้ลี้ภัย -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
1177 ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระคืนสินเชื่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่งจำกัด จังหวัดลำพูน = Factors affecting credit repayment of members of banhong agricultural cooperatives limited, Lamphun Province / สุทธิพงษ์ ก้อนสิน / 2550 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
เกษตรกร -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
เกษตรกร -- การเงินส่วนบุคคล
1178 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธีของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผล ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting good pesticide practices of vegetable and fruit growers in Mae Ka sub-district, San Pa Tong district, Chiang Mai province ;Factors affecting good pesticide practices of vegetable and fruit growers in Mae Ka sub-district, San Pa Tong district, Chiang Mai province / นันท์นภัส ทะเลน้อย / 2550 /Full Text
Subject
ยากำจัดศัตรูพืช
ยากำจัดวัชพืช
ยาฆ่าแมลง
เกษตรกร -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
1179 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อไข่ไก่ของคนกลางในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting egg purchasing of middlemen in Chiang Mai province พชรพล รื่นภิรมย / พชรพล รื่นภิรมย์ / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ไข่ไก่
1180 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับรองแหล่งผลิตเกษตรดีที่เหมาะสมขิงเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting certified good agricultural pratice of mango growers, Phrao district, Chiang Mai province ;Factors affecting certified good agricultural pratice of mango growers, Phrao district, Chiang Mai province / จาตุรนต์ สุวรรณพินท์ / 2550 /Full Text
Subject
เกษตรกร
มะม่วง -- การปลูก -- พร้าว (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86