ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1141 ปัจจัยคัดสรรกับความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Selected factors and turnover intention among professional nurses of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ธัญพร กฤษณา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1142 ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในฝ่ายผลิตของบริษัทเอสใเอ็ม.วี (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดลำพูน = Motivating factors affecting working of operation staff in production department of S.M.V. (Thailand) C0., Ltd., Lamphun province / ณัฐนันท์ สังขนันท์ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทเอสใเอ็ม.วี (ไทยแลนด์)
การพอใจในการทำงาน -- ลำพูน
พนักงาน
1143 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Job Motivating Factors of Pharmaceutical Representatives of Multinational Companies in Bangkok and Vicinity / นวรัตน์ ชูเวทย์ / 2550 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน
ยา
1144 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท ที.ที.ทีแคนเดิล จำกัด = Motivation factors influencing the staff of T.T.T. Candle Co.,Ltd / ดาวชัย ปาลี / 2550 /Full Text
Subject
บริษัท ที.ที.ทีแคนเดิล
ความพอใจในการทำงาน
1145 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Employee motivation factors toward working at Krung Thai bank PCL branches in Mueang Chiang Mai district พรทอพย์ สุติยะ / พรทิพย์ สุติยะ / 2550 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
1146 ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเดย์สปาของคนไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing foctors affecting decision to select Day Spa Services of Thai customers in Mueang Chiang Mai district ; Marketing foctors affecting decision to select Day Spa Services of Thai customers in Mueang Chiang Mai district / พีรญา คุปตรัตน์ / 2550 /Full Text
Subject
ธุรกิจสปา
การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1147 ปัจจัยด้านจิตสังคมและความเครียดจากการทำงานของตำรวจจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ = Psychosocial factors and work related stress among traffic policemen in Chiang Mai Province / ชนิดาภา ปราศราคี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1148 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดด้านการบริการที่มีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกใช้บริการศุนย์ฝึกยิมนาสติกและการเต้นจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affectics parents in selecting services of the Gymnastics and dancer center Chiang Mai / ฆราวัฒน์ สืบไกรสร / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์ฝึกยิมนาสติกและการเต้นจังหวัดเชียงใหม่
การตลาด
ผู้ปกครอง -- เชียงใหม่
1149 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทางเส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพมหานคร ของผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่2 = Marketing Factors Affecting (Chiang Mai) Passenger's Selection of Bus Service to Bangkok from Chiang Mai Bus Station Two (Chiang Mai Arcade Station) / ชาลินี โพธิ์ศิริ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
รถโดยสาร
1150 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อหินและทรายขาวของโรงงายคอนกรีตผสมเสร็จ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing factors influencing ready mixed concrete factories selection of coarse aggregate and fine aggregate in Chiang Mai Province / ศรัณย์ ทองจำรูญ / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
หิน
ทราย
คอนกรีตผสมเสร็จ
1151 ปัจจัยทางการเมืองที่มีผลต่อนักลงทุนรายย่อยในการตัดสินใจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Political factors affecting an investment decision of the individual in The Stock Exchange of Thailand / กฤตกร อุตตโม / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักลงทุน
1152 ปัจจัยทางจิตสังคมในการทำนายพฤติกรรมการดูแลเด็กของมารดาที่มีบุตรออทิสติก = Psychosocial factors predicting child care behaviors in autistic children's mothers / จิรวัฒน์ ธนนราพงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก
เด็กออทิสติก -- การดูแล
มารดาและบุตร -- พฤติกรรม
1153 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Economic factors influencing of Banking sector index in the stock exchange of Thailand / จุฑาภรณ์ ยาชะวะนา / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- ราคา
กลุ่มธนาคารพาณิชย์
1154 ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ = Social factor affecting self-esteem of Mathayom Suksa 3 students, Horpra School, Chiang Mai province / ศรัณย์ ฟูงาม / 2550 /Full Text
Subject
การนับถือตนเอง -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1155 ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่ = Predicting factors of hearing protection devices use among worker in a large lumber mill c / สุริสา ตันชุมพร / บัณฑิตวิทยาลีย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1156 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยรุ่นธาลัสซีเมีย = Predicting factors of health promoting behaviors among adolescencts with thalassemia / จุฑามาศ ผลมาก / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health
Adolescent
Thalassemia
สุขภาพ
วัยรุ่น
การส่งเสริมสุขภาพ
ธาลัสซีเมีย
1157 ปัจจัยที่กำหนดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors determining the expense of foreign tourists in Chiang Mai Province / รุจิรา คุณเลิศ / 2550 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
ค่าใช้จ่าย
1158 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ที่เป็นเบาหวานที่ควบคุมโรคไม่ได้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน = Factors associated with glycemic control among persons with uncontrolled diabetes mellitus in Maetha Hospital Lamphun Province / ชนากานต์ แสนสิงห์ชัย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1159 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกอาชีพด้านสิ่งทอของนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ = Factors related to decision making on textile career of students in textle design department, Rajamangala Lanna university of technology, Northern campus / รติรส บุญญะฤทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ. สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ -- นักศึกษา
อาชีพ
สิ่งทอ
1160 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ = Factors related to decision making on entering to certificate in vocational education program of Lanna Commercial College Chiang Mai / สุธาสินี เรืองฉาย / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
นักเรียน -- การศึกษาต่อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86