ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1121 ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Mother-problem infant feeding interaction and related factors / สุวลีย์ พยุงกิจสมบัติ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1122 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนบวกหาดกับชุมชนพระเจ้าเม็งราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Interaction between communities and local politics : a case study of Buak Hard community and Phajao Meng Rai Community, Mueang District, Chiang Mai Province / จุฬารัตน์ ไชยทอง / 2550 /Full Text
Subject
การเมือง
ชุมชน
ชุมชนบวกหาด
ชุมชนพระเจ้าเม็งราย
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
1123 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of education management of Mae Hong Son Municipality School, Mae Hong Son Province / มะลิวัลย์ จิตร์อารุณ / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
การบริหารการศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
1124 ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of annual budget allocation for local development, Mae Hon Son Provincial Administrative Organization / อารีย์ แสนสม / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน -- งบประมาณ
งบประมาณ -- แม่ฮ่องสอน
1125 ประสิทธิผลและบทบาทของเภสัชกรในทีมสหสาขวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ณ หอผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว = Effectiveness and pharmacist's role in health profession team for Type 2 diabetic patients care at a Ward, Pua Crown Prince Hospital / กรรณิกา ปัญญาภู / 2550 /Full Text
Subject
Non-insulin-dependent diabetes
Pharmacist and patient
Diabetes
1126 ประสิทธิภาพการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย = Efficiency of recyclable waste bank management in schools in Mueang Chiang Rai Municipal Area / เกริกศักดิ์ คนชม / 2550 /Full Text
Subject
ขยะ
โรงเรียน -- เชียงราย
1127 ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสต์ติกส์ธุรกิจส่งออกยางพาราไปยังจีนตอนใต้ผ่านทางท่าเรือเชียงแสน = Efficiency of logistics management in rubber export to Southern China via Chiang Saen Port / องอาจ เลี้ยงพันธุ์สกุล / 2550 /Full Text
Subject
สินค้า -- การขนส่ง
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์
ยางพารา -- การส่งออก
1128 ประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนและการสังเคราะห์ไอเอเอของเอนโดไฟท์แบคทีเรียในปทุมมา = Nitrogen fixation and IAA synthetic efficiency of endophytic bacterria in curcuma alismatifolia gagnep / นิภาวัลย์ แหมไธสง / 2550 /Full Text
Subject
ไนโตรเจน
ปทุมมา
1129 ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Administrative efficiency of local government in the promotion of life quality of ageing : a case study of Yang Noeng Municipality, Saraphi District, Chiang Mai Province / กิติพงษ์ เร่งถนอมทรัพย์ / 2550 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สูงอายุ
คุณภาพชีวิต
1130 ประสิทธิภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = The Ecclesiastical party's efficiency in the administration in Pa Sang District, Lamphun Province พระมหากมล โปร่งใจ / กมล โปร่งใจ, พระมหา / 2550 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- ป่าซาง (ลำพูน)
การบริหาร
1131 ประสิทธิภาพของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงในการควบคุม แมลงวันหนอนชอนใบ สกุล liriomyza = Efficiency of entomopathogenic fungi for controlling liriomyza leafminers / จินตนา ไชยวงค์ / 2550 /Full Text
Subject
เชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลง
หนอนชอนใบ
เชื้อราก่อโรค
ผัก -- โรคและศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุมโดยชีววิทยา
1132 ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตอ้อย ในจังหวัดสุโขทัย = Technical efficiency of sugarcane production in Sukhothai Province / ปรัชญา นกพึ่ง / 2550 /Full Text
Subject
อ้อย -- การผลิต
ผลิตภาพ
1133 ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมันฝรั่งในระบบสัญญาผูกพันในภาคเหนือ ประเทศไทย = Technical efficiency of potato production under contract farming in Northern Thailand / วรลักษณ์ วงศ์วิวัฒน์ / 2550 /Full Text
Subject
มันฝรั่ง -- การผลิต
มันฝรั่ง -- การตลาด
เกษตรกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
1134 ประสิทธิภาพทางเทคนิคและประสิทธิภาพด้านราคาของการผลิตลำไยโดยใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตของเกษตรกรในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Technical and allocative efficiency of longan production using potassium chlorate in Saraphi District, Chiang Mai Province / ภัทรพงศ์ อนันทวัธน์ / 2550 /Full Text
Subject
ลำไย -- ราคา
โพแทสเซียมคลอเรต
เกษตรกร -- สารภี (เชียงใหม่)
1135 ประสิทธิภาพในการสกัดซาโปนินจากเจียวกู้หลานโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟและเทคนิคความดันสูงยิ่ง = Saponin extraction efficiency from jiaogulan (Gynostemma pentaphylum) using microwave and ultra high pressure techniques ณัฎฐวี สิทธิไกรพงษ์ / ณัฏฐวี สิทธิไกรพงษ์ / 2550 /Full Text
Subject
เจียวกู้หลาน (พืช)
ไมโครเวฟ
ความดันโลหิตสูง
1136 ประสิทธิภาพในการให้บริการผู้พิการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง = Efficiency in rendcring services to the disabled of the social Development and Human Security office, Lampang Province / วิลาสินี พุฒคำ / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลำปาง
คนพิการ -- ลำปาง
1137 ประสิทธิภาพราคาในตลาดน้ำมันปาล์มของประเทศไทย = Price efficiency in plan oil markets of Thailand ; Price efficiency in plan oil markets of Thailand / รหัท รวมพรรณพงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
น้ำมันปาล์ม -- ราคา
น้ำมันปาล์ม -- การตลาด
น้ำมันปาล์ม -- แง่เศรษฐกิจ
1138 ประสิทธฺผลของการใช้หลักสูตรอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำปิงสำหรับเยาวชนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of using the curriculum of the Ping River watershed conservation and restoration for youths from schools in the education service area, Chiang Mai Province / ชนิดา ไชยชนะ / 2550 /Full Text
Subject
หลักสูตร
โรงเรียน -- เชียงใหม่
ลุ่มน้ำปิง
1139 ปริมาณเบต้าแคโรทีนและคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของผักสดและผักที่ทำให้สุก = Beta carotene contents and sensory qualities of fresh and cooked vegetables / ลลิตา โรจนานุยุตต์ / 2550 /Full Text
Subject
แคโรทีน -- การสังเคราะห์
ผัก
1140 ปัจจัยเกี่ยวของกับอาการกำเริบในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Factors associated with acute exacerbation among chronic obstructive pulmonary disease patients in Lee Hospital, Lamphun Province / สังวาลย์ ชุมภูเทพ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86