ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 บทบาทของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมจัดการขยะกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน = Role of local administration in garbage disposal in cooperation with people in Mueang Nga Tambon Administrative Organization, Lamphun Province / นิเวศน์ ต๊ะต้องใจ / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองง่า
การปกครองท้องถิ่น
ขยะ -- ลำพูน
1102 บทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้านการพัฒนามนุษย์ : กรณีศึกษาบทบาทขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษาแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = The Role of international agencies in human development : A Case study of WHO's role in health promotion in primary schools, Vientiane Province, Lao PDR / ณัฐฏิลักษณ์ ธาตุรักษ์ / 2550 /Full Text
Subject
องค์การอนามัยโลก
สุขภาพ
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลาว
1103 บทบาทของอำเภอต่อการบริหารงานท้องถิ่นในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of district office in local administration of Saraphi District, Chiang Mai Province / ภัทราพร ลายจุด / 2550 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- สารภี (เชียงใหม่)
1104 บทบาทเจ้าอาวาสด้านการปกครองและด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศึกษาเจ้าอาวาสในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of abbots in governing and dhamma preaching a case study of abbots in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province พระครูสิริอาภากร (บุญธรรม) อำภา / สิริอาภากร (บุญธรรม) อำภา, พระครู / 2550 /Full Text
Subject
เจ้าอาวาส -- เชียงใหม่
ธรรมะ
1105 บทบาทเชิงรุกของศาลในการบริหารจัดการคดีสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาศาลยุติธรรมภาค 5 และศาลอุทธรณ์ภาค 5 = Proactive role of the court in management of the environmental cases : a case study of the office of the court region 5 and the Court of Appeal Region 5 / วิโรม อินทสโร / 2550 /Full Text
Subject
ศาลยุติธรรมภาค 5
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
ศาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
สิ่งแวดล้อม
1106 บทบาททางการเมืองของหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ = The Political role of the Nakhon Si Thammarat chamber of commerce to public policy making / ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ / 2550 /Full Text
Subject
นโยบายสาธารณะ
หอการค้า -- นครศรีธรรมราช
หอการค้า -- กิจกรรมทางการเมือง
1107 บทบาทที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาในทัศนะของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน = Expected and actual roles of student advisors as viewed by the monk students of mahachulalongkornrajavidayalaya university, Chiang mai campus, Lamphun sangha college พระมหากฤษฎากานต์ น้อยหมอ / กฤษฎากานต์ น้อยหมอ, พระมหา / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ -- อาจารย์
อาจารย์ที่ปรึกษา -- พฤติกรรม
1108 บทบาทที่เป็นจริงและที่คาดหวังของอาจารย์ที่ปรึกษาในทักศนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Actual and expected role performance of student advisors as viewed by undergraduate students in faculty of business administration, Maejo university / พนิดา ประเทือง / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะบริหารธุรกิจ -- นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษา
1109 บทบาทในการพัฒนาชุมชนของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Role of people training unit in community development Ban Pae Sub-District, Chom Thong District, Chiang Mai Province พระมหาอยู่ นางจันทร์ / อยู่ นางจันทร์, พระมหา / 2550 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านแปะ
1110 บทบาทและหน้าที่ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน = Roles and duties of Government Savings Bank Trade Union / ชินวัตร รักยุติธรรม / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
สหภาพแรงงาน
1111 บทบาทสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในหมู่บ้านป่าสัก ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน / ฉัตรทอง ปัญญาปิง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1112 บทบาทหญิงชายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชนเผ่าม้งจากมุมมองของผู้ชายม้ง : กรณีศึกษาหมู่บ้านวังเฮือ เมืองทุลคม แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Gender roles in socio-economic development of the Hmong from a male Hmong perspective : A Case study of Vangheua Village, Thoulakhom District, Vientiane Province, Lao PDR / เต็งเม็ง อย่างลือชัย / 2550 /Full Text
Subject
สตรี
ม้ง
1113 บริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในหน่วยบริการปฐมภูมิสองแควใต้ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Health services for hypertensive patients at Sonkwaetai Primary Care Unit, Ko Kha District, lampang Province / เบญจวรรณ ศาสตระบุรษ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1114 แบบจำลองการเกิดและการดึงดูดการเดินทางโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดิน = Model of trip production and attraction using landuse GIS ;Model of trip production and attraction using landuse GIS / ชาคริต ชูวุฒยากร / 2550 /Full Text
Subject
การเดินทาง -- แบบจำลอง
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
การใช้ที่ดิน
1115 แบบจำลองการตัดสินใจเพื่อการลงทุนสำหรับที่อยู่อาศัยโดยใช้การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่ = Decision making model for housing project investment by cross-impact analysis : a case study of Chiang Mai City / ธีระภัทร์ แต้มดื่ม / 2550 /Full Text
Subject
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
การตัดสินใจ -- แบบจำลอง
การลงทุน -- การศึกษาความเป็นไปได้
การลงทุน -- เชียงใหม่
1116 แบบจำลองความสัมพันธ์เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ = Relationships model of the Thailand quality award ;Relationships model of the Thailand quality award / พิชญ์ ประโมจนีย์ / 2550 /Full Text
Subject
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
การบริหารคุณภาพโดยรวม
การควบคุมคุณภาพ
1117 แบบจำลองทางเลือกการเดินทางเข้าออกเมืองของชาวชนบทจังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมตัวแปรเชิงทัศนคติ = Rural-city mode choice model for Chiang Mai rural commuters by considering travelers' attitudinal variables ; Rural-city mode choice model for Chiang Mai rural commuters by considering travelers' attitudinal variables / วีระ กิจเวชเจริญ / 2550 /Full Text
Subject
การเดินทาง -- แบบจำลอง
การเดินทาง -- เชียงใหม่
1118 แบบแผนความสัมพันธ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ หลังรับยาต้านไวรัส = Relationship pattern and sexual risk-taking behavior of people living with HIVAIDS after taking antiretroviral drug / รจนา ญาณปรีชาชาญ / 2550 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
เพศสัมพันธ์
สารต้านไวรัส
Acquired immunodeficiency syndrome
Sex
Antiretroviral agents
1119 ปฏิกิริยาต่อความเครียดของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทประกันชีวิต = Reaction to stress of operational staff in an insurance company / นิเวศ แสงนวล / 2550 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
ประกันชีวิต
1120 ปฏิกิริยาออกซิเดชันของเบนซิลิกแอลกอฮอล์และอนุพันธ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และวาเนเดียมเพนทอกไซด์ = Oxidation reaction of Benzylic alcohol and its derivatives with hydrogen peroxide and vanadium pentoxide วิภานช ใบศล; Oxidation reaction of Benzylic alcohol and its derivatives with hydrogen peroxide and vanadium pentoxide / วิภานุช ใบศล / 2550 /Full Text
Subject
แอลกอฮอล์ -- ออกซิเดชัน
แอลกอฮอล์
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
วาเนเดียมเพนทอกไซด์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86