ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1041 ทัศนคติของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ = The Attitudes of security analysis toward the services of investor relations officers / นิตยา ภาณุภาส / 2550 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
1042 ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่ออาหารดัดแปรพันธุกรรม = Attitude of students in Chiang Mai University towards genetically modified foods / รินรดา ชุมภูเรือน / 2550 /Full Text
Subject
อาหารดัดแปรพันธุกรรม
1043 ทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ต่อระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล = The attiude of the Changpuek Hospital Staff, Chiang Mai Province Towards the Hospital Accreditation System / กรลักษณ์ พันธ์เกษมสุข / 2550 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลช้างเผือก
ประกันสังคม
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
1044 ทัศนคติของประชาชนต่อการสร้างเขื่อนในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = People's attitude towards Dam Construction in Kuedchang Sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / พันธกานต์ อินต๊ะ / 2550 /Full Text
Subject
การใช้น้ำ -- ลุ่มน้ำปิง
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
เขื่อน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
1045 ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ต่อการใช้แก๊สธรรมชาติสำหรับยานพาหนะ (เอ็นจีวี) ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Attitudes of car users towards the use of natural gas for vehicles (NGV) in Muang district, Lampang province / คงศักดิ์ คำภิระวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
รถยนต์
ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์
1046 ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) = Attitude of car users in Bangkok metropolitan towards NGV usage / สรารัฒณ์ ตรงเจริญเกียรติ / 2550 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- กรุงเทพฯ
ก๊าซธรรมชาติ
1047 ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ = The Attitudes towards Gasohol of private vehicle users in Mueang District, Chiang Mai Province / บรรจง สมฤทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์
แกสโซฮอล
1048 ทัศนคติของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อการใช้ก๊าซแอลพีจี = The Attitudes of private vehicle users in Chiang Mai Province towards using liquid petroleum gas / ภูมิเผ่า สำราญคง / 2550 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- เชียงใหม่
ก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว
1049 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อสารให้ความหวานพลังงานต่ำในกรุงเทพมหานคร = Consumers attitudes towards low calorie sweeters in Bangkok metropolitan / อรพิน บุญโชคชัย / 2550 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค
สารให้ความหวาน
1050 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์พร้อมดื่มในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The attitude of customers towards alcoholic ready to drink in Mueang district, Chiang Mai province ณัฐพร จ่าหมื่นไวย / ณัฐพร จ่าหมื่นไวย์ / 2550 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1051 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าประเภทของฝากที่ระลึกจากจังหวัดราชบุรี = Consumer attitudes towards gifts and souvenir products form Ratchaburi Province / สุทธิพา หมอทรัพย์ / 2550 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ราชบุรี -- ทัศนคติ
ของที่ระลึก
1052 ทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 = Attitude of accounting professionals in Chiang Mai province toward the act of accountancy 2547 B.E. ;Attitude of accounting professionals in Chiang Mai province toward the act of accountancy 2547 B.E. / อังคณา จีรัง / 2550 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- เชียงใหม่
การบัญชี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
1053 ทัศนคติด้านความปลอดภัยในกระบวนการทำงานของพนักงานบริษัทยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด = Employees' attitudes towards working safety procedures at the Union Frozen product Co.,Ltd. / ธัญชนก เลศักดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
มาตรการความปลอดภัย
การทำงาน
1054 ทัศนคติต่อการจัดทำบัญขีของผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The attitude of handicraft entrepreneurs towards recording accounting data in Hang Dong district, Chiang Mai province ;The attitude of handicraft entrepreneurs towards recording accounting data in Hang Dong district, Chiang Mai province / ทิพย์วรรณ์ ทนันไชย / 2550 /Full Text
Subject
การบัญชี
หัตถกรรม -- หางดง (เชียงใหม่)
ผู้ประกอบการ
1055 ทัศนคติต่อการบริโภคน้ำตาลทรายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Consumers' attitude towards consuming processed sugar in Bangkok / สุทินา สุวรรณนามัย / 2550 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
น้ำตาลทราย
1056 ทัศนคติต่อนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Attitude towards the policy of central university admissions system of mathayom suksa 5 student / ศุภกิจ แก้วกันทะ / 2550 /Full Text
Subject
สถาบันอุดมศึกษา -- การศึกษาต่อ
นักเรียนมัธยมศึกษา
1057 ทัศนคติที่มีต่อการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทในเขตส่งออก จังหวัดลำพูนของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Attitudes of companies in the export zone of The Northern industrial region estate, Lamphun Province towards the selection of voice over internet protocol / รณิต เชื้อพูล / 2550 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
โทรศัพท์
บริษัท -- ลำพูน
การใช้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต -- ลำพูน
1058 ทัศนคติที่มีต่ออาหารดัดแปลงพันธุกรรมในนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Consumer's attitudes toward genetically modified foods of Ready To Drink soya milk in Bangkok metropolitan ;Consumer's attitudes toward genetically modified foods of Ready To Drink soya milk in Bangkok metropolitan / ใกล้รุ่ง ปัญญาคม / 2550 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
นมถั่วเหลือง
อาหารดัดแปลงพันธุกรรม
1059 ทัศนคติและปัญหาของผู้ประกอบการค้าอาหารต่อการจัดการให้อาหารสะอาดในร้านอาหารอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Attitudes and problems of food vendors on management of clean food in food shops, Hang Chat distric, Lampang province / ไชยวัฒน์ อินญาวิเลิศ / 2550 /Full Text
Subject
ร้านอาหาร -- ลำปาง -- วิจัย
ผู้ประกอบการ -- ลำปาง -- วิจัย
ร้านอาหาร -- สุขาภิบาล -- ลำปาง -- วิจัย
1060 ทัศนคติและพฤติกรรมผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ไก่สดตามร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในกรุงเทพมหานครหลังเกิดโรคระบาดไข้หวัดนก = Consumers attitudes and behavior towards buying fresh chicken meat from modern traders after the bird flu epidemic in Bangkok metropolitan / วันชัย แตงสุวรรณานนท์ / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
ไก่
ร้านค้าปลีก
ไข้หวัดนก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86