ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 ไดอารีออนไลน์ในฐานะพื้นที่ระบายทางจิต = Online diaries as a psychological releasing space / อัมพิกา สุวรรณจันทร์ / 2550 /Full Text
Subject
จิต
1022 ต้นทุนและค่ารักษาทางทันตกรรมที่เหมาะสมในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกรุงเทพมหานคร = Cost and appropriate dental treatment charge under the universal coverage policy in the Bangkok Metropolis / พาคินทร์ วาทิน / 2550 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
ทันตกรรม
1023 ต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดในจังหวัดลำปาง = Cost and efficiency of pineapple production in Lampang Province / สุกัลณี เสนานุช / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
สับปะรด -- การปลูก -- ลำปาง
1024 ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตเสื้อหม้อห้อมในตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ = Cost and return on producing Mohom clothing in Tambon Tunghong, Amphoe Mueang Phrae ;Cost and return on producing Mohom clothing in Tambon Tunghong, Amphoe Mueang Phrae / สุมิตรา วีรณรงค์กร / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
เสื้อหม้อฮ่อม
เครื่องแต่งกาย -- แพร่
1025 ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจรถม้าในจังหวัดลำปาง = The Cost and return of the horse carriage business in Changwat Lampang / วราพร กลิ่นประสาท / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
อัตราผลตอบแทน
รถม้า -- ลำปาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ลำปาง
1026 ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ปลาส้ม : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา = Cost an returns on investment of preserved fish product: a case study of Kwan Phayao farmer group, Phayao Province / อรวรรณ เชื้อเมืองพาน / 2550 /Full Text
Subject
ต้นุทน
ผลตอบแทน
ผลิตภัณฑ์ประมง
อัตราผลตอบแทน
1027 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ : กรณีศึกษากลุ่มถวัลย์ไม้ไผ่จักสาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns on Bamboo wicker work production a case study of Tawan Bamboo wicker work product group in Pabong Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai province / วรรณวดี อัมรานนท์ / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
เครื่องจักสาน -- สารภี (เชียงใหม่)
กลุ่มถวัลย์ไม้ไผ่จักสาร
1028 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำเครื่องเงิน : กรณีศึกษากลุ่มทำเครื่องเงินถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return on invesment for silverware manufacturing : a case study of silverware production Grop on Wua Lai street, Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai ;Cost and return on invesment for silverware manufacturing : a case study of silverware production Grop on Wua Lai street, Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / อัญชรินทร์ เลิศประกอบใจ / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
เครื่องเงิน -- อัตราผลตอบแทน
กลุ่มทำเครื่องเงินถนนวัวลาย -- เชียงใหม่
1029 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำร่มบ่อสร้าง : กรณีศึกษากลุ่มทำร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพงและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return on investment for Borsang umbrella making : a case study of Borsang umbella product group in Amphoe San Kamphang and Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / ชมพูนุท รังษีจำรัส / 2550 /Full Text
Subject
การลงทุน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การลงทุน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ต้นทุนการผลิต
ร่ม
1030 ต้นทุนและผลตอบแทนจากระบบการปลูกพืชและการปรับตัวด้านการผลิตของเกษตรกร บริเวณลุ่มน้ำย่อยแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit of farming system and adaptation of farmers' production in Mae Suek sub-watershed, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / นงลักษณ์ แก้วโภคา / 2550 /Full Text
Subject
การปลูกพืช
ผลิตผลการเกษตร -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำย่อยแม่ศึก
1031 ต้นทุนและผลตอบแทนจากอุตสาหกรรมการผลิตกาละแมในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and returns on investment of Kalamae producing industrial in Tambon Suthep, Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / สุขเกษม ลางคุลเสน / 2550 /Full Text
Subject
ต้นุทน
ผลตอบแทน
อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมการผลิต
1032 ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนทำอิฐมอญ : กรณีศึกษาตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Cost and return on Investment of brick-making : A Case study in Tambon Prabaht, Amphoe Mueang Changwat Lampang ;Cost and return on Investment of brick-making : A Case study in Tambon Prabaht, Amphoe Mueang Changwat Lampang / นันทิดา อาษากุล / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
อิฐมอญ
การลงทุน -- ลำปาง
1033 ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Cost and returns on cotton textile product, Pa sang district, Lamphun province / ชัญญา บุญบุรี / 2550 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ผ้าฝ้าย -- ป่าซาง (ลำพูน)
1034 ตัวกำหนดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Determinants influencing decisions of entrepreneurs to submit value-added tax forms via internet in Mueang District, Lampang Province / สุธิดา ทุ่งแจ้ง / 2550 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ประกอบการ -- ลำปาง
อินเตอร์เน็ต
1035 ตัวควบคุมนิวโรฟัซซีสำหรับตัวคุมค่ากระแสและแรงดันของตัวเรียงกระแสแบบ 3 เฟส = Neuro Fuzzy controller for current and voltage regulator of 3-phase rectifier / พิทยา ลาภจิตร / 2550 /Full Text
Subject
แรงดันไฟฟ้า -- การควบคุม
ฟัสซีลอจิก
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
1036 ตัวชี้วัดคุณภาพทางการพยาบาลในการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Nursing quality indicators for setting limit among violent patients in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Provinec / ขวัญใจ ไชยสุรินทร์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1037 ทักษะการจัดการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่เรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม = Management skill of grade level 2 students learning science through group investigation / นงคราญ จิตรจง / 2550 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
1038 ทักษะชีวิตตามการรับรู้ของผู้ดูแล สนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Life skills as perceived by caregivers, social support and perceived stigma among persons with schizophrenia / อรวรรณ วรรณชาติ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1039 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อโครงการ เจ เจ มาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ = Thai tourist's attitudes towards the JJ market project, Chiang Mai Province / วิภารัตน์ โชคกอบกิจกุล / 2550 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โครงการเจ เจ มาร์เก็ต
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
1040 ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการสื่อสารการตลาดของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง = Student attitudes toward marketing communication of the Lampang Science Center for Education / อังคณา ธรรมสิทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การสื่อสารทางการตลาด -- ลำปาง
การตลาด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86