ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา = Desirable characteristics of Mae Sariang School Boribhatsuksa administrator / อนุพงศ์ ศรีวงศ์คำ / 2550 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
1002 คุณลักษณะสภาพงาน สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความเครียด ระหว่างพนักงานกลุ่มปฏิบัติการกับพนักงานกลุ่มสำนักงาน = Work characteristics, interpersonal relationship and stress between line operators and automated officials ยุทธศาสตร์ เย็นทรวง / ยุทธศาสตร์เย็นทรวง / 2550 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความเครียด
พนักงานบริษัท
1003 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้นำชุมชน : การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Desirable characteristies of community leaders : A comparative study of different ethnic groups in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / วัชรพงษ์ คำบุญเรือง / 2550 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
กลุ่มชาติพันธุ์
1004 คุณสมบัติในการรับแรงกระแทกและการกดทับของผลลำไยพันธุ์ดอ = Impact and compression properties of Longan fruit cv. Daw / นวลฉวี ปงรังษี / 2550 /Full Text
Subject
ลำไย -- พันธุ์ดอ
ลำไย -- เทคโนโลยีหลังการเก็ยเกี่ยว
ลำไย -- การเก็บและรักษา
1005 เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Natural resource and environmental management network of the Mae Tum Watershed in Soem Ngam District, Lampang Province / ชานรินทร์ ศรีบุญเรือง / 2550 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เสริมงาม (ลำปาง)
สิ่งแวดล้อม
ลุ่มน้ำแม่ต๋ำ
1006 เครือข่ายทางสังคมและแรงสนับสนุนทาสังคมของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Social network and social support among persons with chronic obstructive pulmonary disease in Soem Klang subdistrict, Soem Ngam distric, Lampang province / ชนิสรา ปัญญาเริง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1007 เครื่องประมวลผลเกมภาษาจาวาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ =Java mobile phone game engine / เจษฎา ฤกษ์ลัดดาพรรณ / 2550 /Full Text
Subject
เกม
ภาษาจาวา (ภาษาคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
1008 เครื่องมือช่วยเขียนข้อกำหนดสำหรับตัวแบบการคำนวณของเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องแบบวิชวล = Specification tool for visual discrete event calculus model ;Specification tool for visual discrete event calculus model / คงเดช ไหมทอง / 2550 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ระบบ
ระบบเวลาเต็มหน่วย
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
1009 เครื่องมือช่วยสร้างเว็บส่วนบุคคล = Personal web building tool ;Personal web building too / พีรวัส ทองตีฆา / 2550 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
1010 โครงสร้างการจัดการสื่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Structure of media management in the stock exchange of Thailand / รัฐพล พรหมมาศ / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สื่อ
1011 โครงสร้างทางกายภาพของระบบดาวคู่แบบแตะกัน อี อาร์ โอโรโอนิส = Physical structure of a contact binary system ER Ori / กรกมล ศรีบุญเรือง / 2550 /Full Text
Subject
ดาวคู่
ดาวคู่แบบแตะกัน
1012 โครงสร้างและสมบัติของวาริสเตอร์ที่มีทินออกไซด์เป็นหลัก = Structures and properties of tin oxide based varistors / นภัสวรรณ สุขวุฒิไชย / 2550 /Full Text
Subject
วาริสเตอร์
ทินออกไซด์
1013 จุลกายภาคของเหงือกและไตปลานิล (Oreochromis niloticus L.) ที่ได้รับสารกำจัดแมลงชีวภาพจากหนอนตายหยาก (Stemona curtisii Hook.F.) และ สารภี (Mammea siamensis Miq. T.) เปรียบเทียบกับแลนเนท = Microscopic anatomy of gill and kidney of nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) treated with bioinsecticide from Stemona curtisii Hook.F. and Mammea siamensis Miq. T. in Comparison to Lannate / ไพบูลย์ ปะนาเส / 2550 /Full Text
Subject
ปลานิล -- กายวิภาค
สารสกัดจากพืช
หนอนตายหยาก (พืช)
สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช
สารภี
1014 เจตคติต่อการคงอยู่ในงาน บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรุ้การควบคุม การคงอยู่ในงาน และความตั้งใจคงอยู่ในงานของ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิเขตภาคเหนือ = Attitude toward retention, subjective Norm, perceived retention control and intention to stay among professional nurses in Tertiary hospitals, Northern region / จาริณี ศรีประเสริฐ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1015 เจตคติต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ในการพยากรณ์พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ จากกรณีศึกษาของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด = Attitudes toward knowledge sharing and perception of organization support in preducting the knowledge sharing behavior : a case study of the Siam Cement (Lampang) Co., Ltd. / โชคชัย ปั้นเทศ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
การแลกเปลี่ยน
1016 เจตคติต่อการส่งเสริมสิทธิเด็กของครูในโรงเรียนสันมหาพนวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Teachers'attitude on the promotion of children's rights in Sanmahapon Wittaya School, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / สุวณี บุณยนฤธี / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
ครู -- แม่แตง (เชียงใหม่)
สิทธิเด็ก -- แม่แตง (เชียงใหม่)
1017 ชีวประวัติและสัณฐานวิทยาของริ้นดำบางชนิด ที่บ้านแม่แอบใน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Life history and morphology of some black flies species at Mae Aeb Nai Village, Ban Laung Subdistrict, Chom Thong District, Chiang Mai Province / วิชัย ศรีสุขา / 2550 /Full Text
Subject
ริ้นดำ -- สัณฐานวิทยา
ริ้นดำ
1018 ชุมชนแออัดในเขตเมืองเก่าลำปาง : พัฒนาการ ความขัดแย้ง และการจัดการ = Slums in the ancient city of Lampang : Development, conflicts and management / วีระ อภัยสุวรรณ / 2550 /Full Text
Subject
ชุมชนแออัด -- ลำปาง
1019 ซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมสำหรับการประยุกต์ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม = Aluminium doped zinc oaide for dye-sensitized solar cell application / สุทธิพจน์ สุทธนะ / 2550 /Full Text
Subject
ออกไซด์
อะลูมิเนียม
เซลล์แสงอาทิตย์
1020 เซนเซอร์เอทานอลที่มีโครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์เจือด้วยทองคำเป็นฐาน = Ethanol sensor based on gold-doped Zine Oxide Nanostructures / อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ / 2550 /Full Text
Subject
สังกะสีออกไซด์ -- โครงสร้างนาโน
สังกะสีออกไซด์ -- การสังเคราะห์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86