ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับในผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการผ่าตัดในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม / นงลักษณ์ ทัศเกตุ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
982 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ = Nursing care quality as perceived by Hospitalized Patients in Fak Tha Hospital, Uttaradit Province / สุภาณี โสทัน / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
983 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ / โสพิศ ปุจ้อย / / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
984 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน / พิสมัย บั้งเงิน / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
985 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / สุธีรา สร้อยสังวรณ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- nursing
986 คุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Nursing care quality as perceived by Hospitalized Patients in Medical, Uttaradit Hospital ม.ล. สุมนมาลย์ แสงซื่อ / สุมนมาลย์ แสงซื่อ, ม.ล. / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
987 คุณภาพการสีของข้าวภายใต้การจัดการสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ ในวิธีการปลูกแบบนาหว่านน้ำตมและนาดำ = Rice milling quality under potassium iodide management in broadcasting and transplanting methods / สุมาลี จิตรคำ / 2550 /Full Text
Subject
ข้าว
การทำนา
988 คุณภาพการให้บริการด้านการรับแจ้งความร้องทุกข์คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service quality of Amphoe Mueang Chiang Mai police station in filing the complaints of criminal case / สุพจน์ ฉลาด / 2550 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่
ตำรวจ
คดีอาญา
การร้องทุกข์
989 คุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูดำเนินงาน = Earning quality of the listed companies in the REHABCO sector of the stock exchange of Thailand ; Earning quality of the listed companies in the REHABCO sector of the stock exchange of Thailand / วชโรบล ต่อจากหมื่น / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำไร
บริษัท
990 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ = Quality of working life of the judiciary officials in Chiang Mai Provincial Courts ปวันรัตน ตนานนท์ / ปวันรัตน์ ตนานนท์ / 2550 /Full Text
Subject
ศาล -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
991 คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Quality of working life of the inventory personnel of Chiang Mai University / ลำจวน โล่ห์เพ็ชร / 2550 /Full Text
Subject
พัสดุ
คุณภาพชีวิต
การทำงาน
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
992 คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน = Quality of life of informal-sector workers in Rimping subdistrict, Mueang Lamphun District / ธวัชชัย กันทะวันนา / 2550 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- ลำพูน. ตำบลริมปิง
แรงงาน -- ลำพูน. ตำบลริมปิง
993 คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการบริการ ของพนักงานโรงแรม ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Quality of work lift, organizational commitment and service behavior of Hotel Employees in Amphoe Mueang Chiang Mai / สุลาวัณย์ ศิริคำฟู / 2550 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่
994 คุณภาพซากและเนื้อของไก่พันธุ์โรดไอแลนด์เรด ไก่คอล่อน และไก่แม่ฮ่องสอนที่เลี้ยงด้วยอาหารไก่ไข่ = Carcass and meat quality of Rhode Island Red, Naked-neck and Maehongson chicken fed with laying hen diet / ชวลิต แต้ภักดี / 2550 /Full Text
Subject
เนื้อไก่ -- คุณภาพ
ไก่ -- พันธุ์โรคไอแลนด์เรด
ไก่ -- พันธุ์พื้นเมือง
995 คุณภาพทางกายภาพเคมีและการเก็บรักษาของเยลลีลำไย = Physico-chemical and shelf-life qualities of longan jelly / ศศิธร ลออเลิศลักขณา / 2550 /Full Text
Subject
เยลลี่ -- การเก็บและรักษา
ลำไย -- การแปรรูป
996 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของเครื่องดื่มบัวบกผงที่เตรียมโดยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง = Physicochemical qualities of instant freeze-dried pennywort powder / ธัญญรัตน์ ทวีนุต / 2550 /Full Text
Subject
บัวบกผง
การอบแห้ง
997 คุณภาพเนื้อเพื่อการบริโภคของไก่กระดูกดำ และไก่เบรสที่เลี้ยงด้วยอาหารไก่ไข่ = Eating quality of black-boned and bresse chickens fed with laying hen diet / ศุภศิษฏ์ บุญนวล / 2550 /Full Text
Subject
ไก่เนื้อ -- การเลี้ยง
เนื้อไก่
998 คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกะหล่ำปลีที่ผลิตโดยระบบอินทรีย์ = Postharvest quality of cabbage produced by organic system ; Postharvest quality of cabbage produced by organic system / นีรนุช มิ่งเมือง / 2550 /Full Text
Subject
กะหล่ำปลี -- การปลูก
กะหล่ำปลี -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เกษตรอินทรีย์
999 คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คลีฟที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ = Postarvest quality of hydroponic lettuce cv. Green Oak leaf ;Postarvest quality of hydroponic lettuce cv. Green Oak leaf / วารินทร์ ใจวิเสน / 2550 /Full Text
Subject
ผักกาดหอม
ผักกาดหอม -- การเก็บเกี่ยว
การปลูกพืชในน้ำยา
1000 คุณลักษณะความเป็นพี่เลี้ยง สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความตั้งใจพัฒนาบุคคลอื่นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Mentoring characteristics, interpersonal relationship and intention to develop others of personnels in a Private University, Chiang Mai Province สมปราถนา ประกัตฐโกมล / สมปรารถนา ประกัตฐโกมล / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- เชียงใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การพัฒนาบุคลากร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86