ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การจัดการแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียนโป่งสา จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Learning resources management of Pongsa School Cluster, Mae Hong Son Province / ภัครภรณ์ มานิตย์ / 2550 /Full Text
Subject
กลุ่มโรงเรียนโป่งสา
แหล่งสารนิเทศ
82 การจัดการอาชีพปลูกดอกเบญจมาศในชุมชนบ้านโป่ง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสีนทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Management of chrysanthemum farming career of Ban Pong Community Parpai Sub-District, San Sai District, Chiang Mai Province / ธนานุช สีลาเม / 2550 /Full Text
Subject
ชุมชนบ้านโป่ง
ดอกเบญจมาศ
การศึกษาทางอาชีพ -- สันทราย (เชียงใหม่). ตำบลป่าไผ่
83 การจัดกำหนดการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เหมาะที่สุดสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล = Optimal electricity generation scheduling for Bhumibol hydropower plant / สุบิน เนตรสว่าง / 2550 /Full Text
Subject
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้าพลังน้ำ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
เขื่อนภูมิพล (ตาก)
84 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการประกอบอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ = Provision of learning activities in cooking vegetarian food for health / ปพิชญานันท์ รัตนหงษ์ทอง / 2550 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
การปรุงอาหาร
อาหารมังสวิรัติ
85 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง การถนอมอาหารผักพื้นบ้าน โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Management of project work learning activity on preserving local vegetables, maetang school, Mace Taeng district, Chiang mai province ;Management of project work learning activity on preserving local vegetables, maetang school, Mace Taeng district, Chiang mai province / รัชนิภา ธาตุอินจันทร์ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่แตง
การสอนแบบโครงงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาหาร -- การเก็บและรักษา
โรงเรียน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
86 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนร่างที่ได้รับการผ่าตัดหลัง = Participatory learning activity provision for self-care among low back pain patients receiving back-operation / สิริหญิง ศรีสุพรรณ / 2550 /Full Text
Subject
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย
การดูแลตนเอง
87 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Activities provision for learner development based on basic education institution curriculum at Montfort college, Chiang Mai Province / มณี ครไชยศรี / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
88 การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Organizing boyscout activities in elementary schools, Mae Suai district, Chiang rai province / รัชดา รักษาศิลป์ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่สรวย (เชียงราย)
ลูกเสือ
89 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสามารถด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 = Activities provision to enhance science communication ability for grade level 3 students / ชนัตว์ ชามทอง / 2550 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
90 การจัดจำแนกเชื้อราแป้งบางชนิด โดยอาศัยลักษณะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศภายใต้กล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด = Identification and classification of some powdery mildew anamorphs using light and scanning electron microscopes / นุชจารี วนาศิริ / 2550 /Full Text
Subject
เชื้อราแป้ง -- การจำแนก
โรคเกิดจากราในพืช
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ -- อิเล็กตรอนแบบสแกน
91 การจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า = Job scheduling in garment manufacturing industry ;Job scheduling in garment manufacturing industry / เกศณา ลาดปะละ / 2550 /Full Text
Subject
การกำหนดงานการผลิต
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า -- ต้นทุนการผลิต
92 การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Strategic planning formation of Schools in Sop Moei Wittayakom educational quality development network, Mae Hong Son Province / ธวัชชัย บำรุงยศ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
ประกันคุณภาพการศึกษา
93 การจัดโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดมดลูก = Learning program provision for preventin complication in post of hysterectomy patients / อังคณา ฉัตรวิไลลักษณ์ / 2550 /Full Text
Subject
การดูแลหลังศัลยกรรม
มดลูก -- ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล
94 การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Managing information system for internal quality assurance of small educational institutions, Chiang Mai educational service area 3 ; Managing information system for internal quality assurance of small educational institutions, Chiang Mai educational service area 3 / วรรณา เอกตะ / 2550 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา
สารสนเทศ
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษาเขต 3
95 การจัดส่วนการลงทุนส่วนบุคคล = Personal investment portfolio ;Personal investment portfolio / มนตรี สุคนธมาน / 2550 /Full Text
Subject
การลงทุน
96 การจ่ายไฟฟ้าอย่างประหยัดของโรงไฟฟ้าโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม = Economic dispatch of electrical power plants using artificial neural network / สาคร ปันตา / 2550 /Full Text
Subject
การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า
นิวรัล เน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
97 การจำลองการไหลแบบธรรมชาติของอากาศภายในปล่องลมแดดที่ฟลักซ์ความร้อนสม่ำเสมอ = Natura flow simulation of air in solar chimney with uniform heat flux ;Natura flow simulation of air in solar chimney with uniform heat flux / ณัฐพงศ์ ณ น่าน / 2550 /Full Text
Subject
การไหลของอากาศ -- แบบจำลอง
ปล่องลม
98 การจำลองเชิงตัวเลขของการเกิดน้ำแข็งสำหรับระบบสะสมพลังงานในรูปน้ำแข็ง = Numerical simulation ice formation for ice energy storage system / สมรรถพร อุนจะนำ / 2550 /Full Text
Subject
การสะสมพลังงาน
การปรับอากาศ
การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น
แบบจำลองเชิงตัวเลข
99 การจำลองเชิงพื้นที่ของระดับการสั่นไหวของอาคารในเมืองเชียงใหม่ในสถานการณ์แผ่นดินไหว = Spatial modeling on vibration levels of buildings in Chiang Mai City inthe event of earthquakes / อุทัย ใจสักเสริญ / 2550 /Full Text
Subject
อาคาร -- ผลกระทบจากแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว -- เชียงใหม่
อาคาร -- การสั่นสะเทือน
100 การจำลองแบบผลกระทบของแรงดันน้ำใต้ดินที่มีต่อการทำเหมืองระดับลึกที่เหมืองแม่เมาะ = Modelling of groundwater pressure effect on deep pit mining at Mae Moh Mine / พรชัย พงศ์พันธุ์ลาภ / 2550 /Full Text
Subject
เหมืองถ่านหิน
น้ำใต้ดิน
แรงดันน้ำ
การไหลของน้ำ -- แบบจำลอง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86