ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะนิสัยการคิดวิพากษ์กับพฤติกรรมการเผชิญปัญหา การรับรู้ความสามารถแห่งตน และพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The relationships between critical thinking disposition, coping behavior, self-efficacy and assertive behaviors of Chiang Mai University students ;The relationships between critical thinking disposition, coping behavior, self-efficacy and assertive behaviors of Chiang Mai University students / วันทนา สิริชาติ / 2550 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- เชียงใหม่
การแสดงออก (จิตวิทยา)
การแก้ปัญหา
962 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความเชื่ออำนาจการควบคุมและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Relationships among personality traits, locus of control and counterproductive work behavior of Private Company Employees in Northen Region Industrial Estate, Lamphun Province / นฤมล คล่องบำรุง / 2550 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมภาคเหนือ
บุคลิกภาพ
พนักงานบริษัท -- ลำพูน
963 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษา บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) = Relationships among personality traits, job satisfaction and organizational citizenship behavior: A Case study of Advance Info Service Public Company / สุจิตรา เกษสุวรรณ์ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บุคลิกภาพ
ความพอใจในการทำงาน
พฤติกรรมองค์การ
964 ความสามารถทางการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาระหาความรู้ โดยเน้นการใช้คำถามระดับสูง = Rational thinking ability related to science of grade level 3 students taught throught inquiry method emphasizing high level questioning ศิริญญ ทาคำถา / ศิริญญา ทาคำถา / 2550 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
ความคิดและการคิด
965 ความสามารถในการก่อให้เกิดโรคของ Metarhizium anisopliae ไอโซเลทต่าง ๆ กับหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (F.) = Virulences of Metarhizium anisopliae Isolates on common cutworm, Spodoptera litura (F.) / สุภัสสา ประคองสุข / 2550 /Full Text
Subject
เชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลง
หนอนกระทู้ผัก
ผัก -- โรคและศัตรูพืช
เชื้อราก่อโรค
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุมโดยชีววิทยา
966 ความสามารถในการคิดเชิงวิเคระาห์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมกิจกรรมกาาคิดเชิงวิเคราะห์ = Analytical thinking ability of grade level 3 students learning science through inquiry method supplemented by analytical thinking activities / บัวลอย อุ่นนันกาศ / 2550 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
967 ความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าถั่วเหลืองในประเทศไทย = Production ability for import substitution of soybean in Thailand / สุทิชา โพธาเจริญ / 2550 /Full Text
Subject
ถัวเหลือง -- การผลิต
ถั่วเหลือง -- การนำเข้า
968 ความสามารถในการพยากรณ์ ของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีต่อทักษะชีวิตของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาแบบบังคับบำบัดในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่ = Predictability of parenting styles on the life skills of drug addicts in the compulsory therapeutic system at Chiang Mai Drug dependence treatment center / เกษฎาวัลย์ ตันริยงค์ / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่
คนติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
ยาเสพติด -- เชียงใหม่
969 ความสามารถในการพยากรณ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวและอัตมโนทัศน์ กับพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง = The predictability of family functioning and self-concept on moral behaviors of Mathayom Suksa 5 students in Lampamg Kanlayanee school, Lampang province ;The predictability of family functioning and self-concept on moral behaviors of Mathayom Suksa 5 students in Lampamg Kanlayanee school, Lampang province / รัตติ ทองดี / 2550 /Full Text
Subject
ครอบครัว
จริยธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
970 ความสามารถในการพยากรณ์ของการเอาชนะอุปสรรค และปัจจัยส่วนบุคคล ต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของนักเรียนนายเรืออากาศ = The predictability of adversity quotient and personal factors on coping behavior of air cadets ภูขนิษฎฐ์ หน่อสวรรค์;The predictability of adversity quotient and personal factors on coping behavior of air cadets / ภูขนิฎฐ์ หน่อสวรรค์ / 2550 /Full Text
Subject
ปัญหา
นักเรียนนายเรืออากาศ
971 ความสามารถในการพยากรณ์ของทัศนคติต่อการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น = Predictability of attitude towards smoking-avoidance and emotional quotient on smoiykong-avoidance behaviors of secondary school students / พรพัชร ศิริอินทราทร / 2550 /Full Text
Subject
การสูบบุหรี่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
ความฉลาดทางอารมณ์
972 ความสำเร็จในการนำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ไปพัฒนาสำนักงานยาสูบเชียงใหม่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง = Achievement in implementing of the Quality Standard System ISO 9001:2000 for Developing Government Institutions in Chiang Mai Tobacco Office , Thailand Tobacco Monopoly, Ministry of Finance / พรรณศิษฏ์ เจริญภักดี / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
ไอเอสโอ 9001-200
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
973 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย : กรณีศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Loss of economics and health from motorcycle riders without helmets : a case study in Mueang Chiang Mai District / ปิยะพงค์ ปัญจบุรี / 2550 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุทางถนน
หมวกนิรภัย
สุขภาพ
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ -- เชียงใหม่
974 ความเสมอภาคตามเนื้อหาของคู่สมรสในสิทธิการเลือกใช้ชื่อสกุลหลังสมรสตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 = The Substantive equality of the conjugal right to choose a family name according to the personal names act (No.3) B.E.2548 / ทองรักษ์ ใจการ / 2550 /Full Text
Subject
นามสกุล
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
975 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของกล้วยไม้ดินบางชนิดในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Bioduversity and ecology of some terrestrial orchids in deciduous dipterocarp and mixed deciduous forests of Chiang Mai and Lumphun Provinces / พรวิวรรณ โพธาสินธุ์ / 2550 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ดิน -- นิเวศวิทยา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ป่าเต็งรัง -- เชียงใหม่
ป่าเต็งรัง -- ลำพูน
976 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของคุณภาพเมล็ดในข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมือง = Genotypic diversity of grain quality in purple glutinous rice local genotypes / จักรกฤษณ์ ขันทอง / มหาวิทยาลัยเชียงมใหม่ 2550 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียว -- เมล็ดพันธุ์ -- คุณภาพ
ข้าวเหนียว -- พันธุ์พื้นเมือง
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
977 ความหลากหลายและการใช้สาหร่ายขนาดใหญ่และไดอะตอมพื้นท้องน้ำเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของแม่น้ำปิงปี 2547-2548 = Diversity and usage of macroalgae and benthic diatoms to monitor water quality of ping river, year 2004-2005 / พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร / 2550 /Full Text
Subject
สาหร่าย
ดินเผา
คุณภาพน้ำ -- การวิเคราะห์
แม่น้ำปิง
978 ความหวังและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความหวังในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน = Hope and hope related factors among acute Leukemic patients / ธนพัฒน์ ไชยป้อ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
979 คุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์หมักสำหรับโค = Nutritive values and utilization of Napier grass silage for cattle. / อุดมศักดิ์ ริยะสาร / 2550 /Full Text
Subject
โค -- อาหาร
อาหารหมัก
หญ้าเนเปียร์
อาหารสัตว์
980 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลลำปาง / กนกทิพย์ ลาสุทธิ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86