ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 ความสัมพันธ์ของความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานกับอาการปวดหลังในนักกีฬายกน้ำหนัก = The Relationship between lumbopelvic stability and low back pain in weightliftres / ปวีณา ทองสุก / 2550 /Full Text
Subject
ปวดหลัง
นักกีฬายกน้ำหนัก
กระดูกสันหลัง
เชิงกราน
942 ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดเชียงใหม่ = The relationship of organization culture and quality of working life of the department of Provincial Administration Officials in Chiang Mai Province / อมรรัตน์ พงษ์ปวน / 2550 /Full Text
Subject
กรมการปกครอง -- ข้าราชการ
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
วัฒนธรรมองค์การ -- เชียงใหม่
943 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Power relations of community and local goverment in natural resource management in Ban Sop Win Village, Tambon Mae Win, Amphoe Mae Wang, Changwat Chiang Mai / โชติมา เพชรเอม / 2550 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
944 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงใจ การยอมรับ และความสอดคล้องในตนเองของคู่สมรสกับความสุข = The Relationships between empathy, regard, self-congruence of married couples and happiness / ณัฏฐิกา ตันตราสืบ / 2550 /Full Text
Subject
ความสุข
การยอมรับ
คู่สมรส
945 ความสัมพันธ์ระหว่างการผสมติดของโคนมกับระดับอิสตราไดออลในน้ำนมในวันผสมเทียมวัดโดยวิธีอีไลซ่าที่เตรียมจากโมโนโคลนอลแอนติบอดี = Relationship between conception od dairy cows and milk estradiol on day of insemination measured by ELISA prepared from monoclonal antibody / รัชนีวรรณ เขจรวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
โคนม -- การผสมเทียม
การผสมเทียม
ฮอร์โมน
โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
946 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความเชื่ออำนาจ การควบคุมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน = Relationships among perceived organizational justic, locus of control and organizational citizenship behavior of professional nurses in Community Hospitals in Lampang Province / พจณีย์ ไหลพนิชถาวร / 2550 /Full Text
Subject
ความยุติธรรม
ความเชื่อ
พยาบาลวิชาชีพ -- ลำปาง
947 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การ ผลการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานปฏิบัติการ แผนกสินเชื่อ ใจจังหวัดเชียงใหม่ = Relationships between organizational climate perception, job performancs and organizational commitment of credit assessors of financial companies in Chiang Mai Province / ปทุมทิพย์ ทิพย์โสภา / 2550 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ
สินเชื่อ
พนักงานบริษัท -- เชียงใหม่
948 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนและการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับความตั้งใจในการที่จะลาออก ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = The Relationships among self-efficacy, perceived organizational justice and turnover intention of Employees in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / กรพินธุ์ จิระพงษ์ / 2550 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ความยุติธรรม
การลาออก
พนักงานบริษัท -- ลำพูน
949 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจการควบคุม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น = Relationships among locus of control, perception of organizational justice and counterproductive work behavior of Local Government Officers / วรรณธิดา พวยพุ้ง / 2550 /Full Text
Subject
ความเชื่อ
ความยุติธรรม
950 ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนย้ายทุนของประเทศในเอเชีย = The Relationship between the exchange rate volatility and capital flows of Asian Countries / ณพล หงสกุลวสุ / 2550 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน
ทุน (เศรษฐศาสตร์)
951 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Relationships among job satisfaction, perceived organizational justice and counterproductive work behavior of private company employees in Northern Resion Industrial Estate, Lamphun Province / จิตรียา บุญชัย / 2550 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ความพอใจในการทำงาน
ความยุติธรรม
พนักงานบริษัท -- ลำพูน
952 ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงานและบทบาทการบังคับบัญชาของหัวหน้ากับพฤติกรรมการทำงาน กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง = Relationships between work values and supervisor's roles and work behavior: a case study of a government organization / จารุมา ชูช่วง / 2550 /Full Text
Subject
ค่านิยม
การทำงาน
953 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน และความผูกพันธ์ต่อองค์กรกับอายุการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : กรณีศึกษาบริษัท เอส.เอ็ม.วี. (ไทยแลนด์) จำกัด = The Relationship between quality of work life, organizational commitment and working years of operational workers in the gems and jewelry industry : case study of S.M.V.(Thailand) Co.,Ltd. / ดำรงฤทธิ์ จันทมงคล / 2550 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต
การทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
อุตสาหกรรมอัญมณี
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
954 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงาน ความผูกพันต่อองค์การ ความเชื่อในปัจจัยควบคุม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ = The Relationships among job characteristics, organizational commitment, locus of control and organizational citizenship behavior / สิริรัตน์ พงษ์สงวน / 2550 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ
การจัดองค์การ
955 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของเซรามิกคอมโพสิตเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต-บิสมัทแลนทานัมไทเทเนต = Structure-property relationship of lead zirconate Titanate-Bismuth Lanthanum Titanate Composite Ceramics / นววรรณ ทองมี / 2550 /Full Text
Subject
เลดเซอร์โคเนตติตาเนต
วัสดุเซรามิก
956 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ = The Relationship between energy securities index of the stock exchange of Thailand and foreign stock exchange indexs / ปัทมาภรณ์ ด้วงบุญมา / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หลักทรัพย์ -- ราคา
กลุ่มพลังงาน
957 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญของโลก = The relationship between the stock exchange of Thailand index and the major indexes of the world ;The relationship between the stock exchange of Thailand index and the major indexes of the world / ไตร เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ราคา
ตลาดหลักทรัพย์
958 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหลักทรัพย์ล่วงหน้าของตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยกับตลาดอนุพันธ์ต่างประเทศ = The Relationship between future index 0f Thai derivatives market and oversea derivativer markets / กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล / 2550 /Full Text
Subject
บรรณานุกรม: แผ่น 54-56
หลักทรัพย์
อนุพันธ์ทางการเงิน
ตลาด อนุพันธ์ทางการเงิน
959 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเงินปันผลกับราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The relationship between dividend policy and stock price of company on the stock exchange of Thailand ; The relationship between dividend policy and stock price of company on the stock exchange of Thailand / ศาสฏย์ บุญเฉลียว / 2550 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น
เงินปันผล
หุ้นสามัญ -- ราคา
960 ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับองค์ประกอบผลผลิตของพันธุ์ถั่วอะซูกิที่มีขนาดเมล็ดแตกต่างกัน = Relationship between yield and yield components in different seed of azuki bean varieties / พิกุล ซุนพุ่ม / 2550 /Full Text
Subject
ถั่วอะซูกิ -- พันธุ์
ถั่วอะซูกิ -- การปรับปรุงพันธุ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86