ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 ความพึงพอใจของร้านค้าปลีกในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของสินค้าถ่านไฟฉายยี่ห้อพานาโซนิค = Satisfaction of retailers in Mueang District, Chiang Mai Province towards the marketing mix factors of batteries / ระพีร์พร เลิศธนะโภค / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
ถ่านไฟฉาย
902 ความพึงพอใจของลุกค้าที่มีต่อร้านสะดวกซื้อสายชลมินิมาร์ท อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer's stisfaction twards the sichon minimart convenience store, Mae Taeng district, Chiang Mai Province / ศุลีพร บุญปราการ / 2550 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ร้านสะดวกซื้อ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
903 ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารออมสินสาขาดอยเต่า (ธนาคารชุมชน) จังหวัดเชียงใหม่ = Deposit customers' satisfaction towards services maketing mix factors of the Goverment Savings Bank, Doi Tao branch, (Community Bank), Chiang Mai Province / ปัทมากร ระเบ็ง / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
เงินฝาก
904 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสมุทรสาคร = Customers' satisfaction towards the use of automatic deposit machine services of Bank of Ayudhya Public Company Limited in Samut Sakhon Province / นำพร ธีรนันทราพร / 2550 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
เงินฝากธนาคาร
905 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการรถเคลื่อนที่ของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร = Customer satisfaction toward mobile vehicle services of the Goverment Saving Bank in Bangkok / จุฬารักษ์ มีสุนทร / มหาวิทาลัย 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- กรุงเทพฯ
906 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการอินเตอร์เน็ตเคเบิลโมเด็มของบริษัททรูอินเตอร์เน็ต จำกัดในจังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards the cable modem internet services provided by Ture internet company limit in Chiang Mai province / พงศกร พินิจชอบ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัททรูอินเตอร์เน็ต จำกัด
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
907 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers satisfaction towards the services of Krung Thai bank public company limited, Sanpatong Branch, Sanpatong district, Chiang Mai province / ศุภลักษณ์ ไชยมงคล / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
ธนาคารและการธนาคาร -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
908 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' satisfaction towards services of Siam city bank public company limited, Central Airport plaza sub-branch, Chiang Mai province / วิทิตย์ โตทอง / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารนครหลวงไทย
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
909 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของร้านกาแฟแฮปปี้ฮัท = Customers satisfaction towards service of Happy Hut coffee shop / จเด็จ แสงสร้อย / 2550 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
ร้านกาแฟ
910 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards loan services for automobile leasing of Thanachart Bank Public Company Limited, Chiang Mai Province / กนกวรรณ ปรีชาชาญ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
สินเชื่อ
รถยนต์
911 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการด้านสินเชื่อของทีมลูกค้าผู้ประกอบการสี่แยกสนามบิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards credit services of the corporate banking team of Si-Yack-Sanambin, Kasikornbank public conpany limed, Chiang Mai province / สุทธินันท์ นุชอนงค์ / 2550 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
สินเชื่อ
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
912 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง จำกัด = Customer's satisfaction towards the services marketing mix of Chiangmai Viangping Karnyang Co.,Ltd. ;Customer's satisfaction towards the services marketing mix of Chiangmai Viangping Karnyang Co.,Ltd. / ลัดดาวัลย์ ศานติพันธ์ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด
913 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัทเพาเวอร์ บาย จำกัด สาขากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' satisfaction towards services marketing mix of power buy company limited, Kadsuankaew branch, Chiang Mai province / กันณิกาณ์ ธนะวัฒน์ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทเพาเวอร์ บาย จำกัด
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด
914 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการขนส่งสินค้าด่วนของบริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด = Customer satisfaction towards the express transport services of Nim See Seng 1988 transport company limited / ประภาศรี จับใจนาย / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การขนส่ง
สินค้า
915 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการหอพัก เซ็นทรัล ฮิลล์ เพลส จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction toward the dormitory services of Central Hill Place, Chiang Mai Province / ธิติภรณ์ อินมุตโต / 2550 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
หอพัก -- เชียงใหม่
916 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัทกรีนไดมอนด์จำกัด ในจังหวัดเชียงใหม่ = Members satisfaction toward the marketing mix of Green Diamond Co.,Ltd. in Chiang Mai Province / พิมพ์ใจ ฐิตะปุระ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทกรีนไดมอนด์
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
917 ความพึงพอใจต่อระบบลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสมุทรสาคร = Credit finance customers' satisfaction towards customers relations system of Kasikornbank inSamutSakhon province / สิทธิชัย แจ้งพลอย / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สมุทรสาคร
สินเชื้อ
918 ความพึงพอใจในการใช้บริการช่างประปาของวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร = Factory engineer's satisfaction towards plumbing services in Samut Sakhon Province / เสริมวิทย์ บุญจ้อย / 2550 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สมุทรสาคร
ประปา
วิศวกร
โรงงาน -- สมุทรสาคร
919 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Job satisfaction of employees in vegetable and fruit canning industries in Mueang District, Lampang Province / สุพรรณี พงษ์ตระกูล / 2550 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน -- ลำปาง
อุตสาหกรรมแปรรูปผักผลไม้
ผลไม้กระป๋อง
920 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว = Officers'job satisfaction in Faculty of Education, National University of Laos / สีวอน หอมปิ่นแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
ความพอใจในการทำงาน
บุคลากรทางการศึกษา -- ลาว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86