ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 ความพร้อมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนของเขตเศรษฐกิจชายแดน : กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = The community's readiness to manage the overlapping border economic zone : A case study of Chiang Khong District, Chiang Rai Province / ชลธิชา จานเก่า / 2550 /Full Text
Subject
ชายแดน
เขตเศรษฐกิจ
882 ความพร้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการให้บริการนักศึกษาต่างชาติ = Readiness of Chiang Mai University in rendering services to foreign students / สุรชัย ตั้งธีระบัณฑิตกุล / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหาร
นักศึกษาต่างชาติ -- เชียงใหม่
883 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง = Readiness of Banklang Tambon administrative organization, Mueang Lamphun district, Lamphun province in upgrading to municipality / รัตนา ปรีชานุกูล / 2550 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลเมือง
884 ความพึงพอใจของของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของบริษัท ที-แอคเคาท์ จำกัด = Customer satisfaction towards services marketing mix of T-account Company Limited ;Customer satisfaction towards services marketing mix of T-account Company Limited / ยงยุทธ พลอยทับทิม / 2550 /Full Text
Subject
บริษัท ที-แอคเคาท์
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
885 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อสถานที่พักในจังหวัดสระบุรี = Thai tourists satisfaction towards accommodations in Saraburi province / ชัชฎาภรณ์ ศิริรัตนวุฒิ / 2550 /Full Text
Subject
ความพอใจ
นักท่องเที่ยว
ที่พักนักท่องเที่ยว -- สระบุรี
886 ความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในกรุงเทพมหานคร = Satisfaction of secondary level students to service marketing mix factors of Rachada academic center tutorial school, Bangkok / จิตรา สูงแข็ง / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยา
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- กรุงเทพฯ
887 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Students' satisfaction with campus environment management of San Kamphaeng Technical College, Chiang Mai Province / ศราวุฒิ ยิ่งโยชน์ / 2550 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิค -- เชียงใหม่
สภาพแวดล้อม
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
888 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยเขตพระราชวังสนามจันทร์ ต่อการให้บริการหอพักของสถาบัน = Students satisfaction towards dormitory services at Sanamchan-palace campus in Silpakorn University / สุกัญญา ประยูรศร / 2550 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- นครปฐม
หอพัก
889 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในสถานีตำรวจในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 = Citizen's Satisfaction Towards Police Station Service at the Metropolitan Police Division 9 / ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ / 2550 /Full Text
Subject
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9
สถานีตำรวจ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
890 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของที่ทำการปกครองอำเภอ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงหม่ = Citizen's satisfaction towards services of the San PA Tong district administration office, Chiang Mai / ปิยะพงษ์ สวัสดี / 2550 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
ที่ทำการปกครองอำเภอ
891 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ = Customer satisfaction towards air conditioned bus services of Bangkok Mass Transit Authority วะนชัย บัวกิตติ / วันชัย บัวกิตติ / 2550 /Full Text
Subject
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
รถโดยสาร -- กรุงเทพฯ
892 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพของบริษัทลำปางรักษ์สมุนไพร จังหวัดลำปาง = Customer satisfaction towards the healthy Spa services of Lampang Herb Conservation Company, Lampang Province / ธนิตศักดิ์ ประโลมรันย์ / 2550 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำปาง
ธุรกิจสปา
บริษัทลำปางรักษ์สมุนไพร
893 ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of specific business users in Mueang District, Chaing Mai Province toward service of the Chiang Mai peovincial electricity authority / อัจฉรี พวงแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
ความพอใจผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ไฟฟ้า
894 ความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินไทยเส้นทางการบินระหว่างประเทศต่ดการบริการอาหารบนเครื่องบิน = International flight customers satisfaction towards in flight food service of Thai airways international / เด่นนภา กัณฑาซาว / 2550 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค
อาหาร
การบินไทย
895 ความพึงพอใจของผู้แทนจำหน่ายในเขตภาคเหนือต่อการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด = The Satisfaction of sales agents in Northern region toward e-ordering system of the Siam Cement (Lampang) Company Limited / ภาสกร หัตถกรรม / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง)
ความพอใจ
คอมพิวเตอร์
สินค้า -- การจัดซื้อ
896 ความพึงพอใจของผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการใส่เครื่องดึงถ่วงกระดูกชนิดติดผิวหนังต่อบริการพยาบาลที่ได้รับในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ / ณิชชาภัทร อาโน / 2550 /Full Text
Subject
Dissertaions, Academic -- Nursing
897 ความพึงพอใจของผู้ป่วยบาดเจ็บต่อการพยาบาลที่ได้รับในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วาสนา คงคา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
898 ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในเขตพื้นที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ต่อคุณภาพการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ต = Tax payer's satisfaction in Chiang Mai revenue office, area 2, towards service quality for submitting tax forms and paying personal income tax via the internet / ธีรชาติ กระต่ายทอง / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ภาษี -- เชียงใหม่
ผู้เสียภาษี -- เชียงใหม่
899 ความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานของบริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด = Employees satisfaction towards motivation factors at Lumphun shindengen Co., Ltd. / พัชยา เพียรจริง / 2550 /Full Text
Subject
บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น
ความพอใจในการทำงาน -- ลำพูน
พนักงานบริษัท -- ลำพูน
900 ความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ = Employee satisfaction towards motivation factors at total access communication public company Northern branch, Chiang Mai province / ลลนา เรืองพร / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
แรงจูงใจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86