ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 ความต้องการใช้บริการรับฝากส่งสินค้ารูปแบบพิเศษกับที่ทำการไปรษณีย์หางดง ของศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Demands in special postal delivery services at Hang Dong Post Office of Ban Tawai Handicraft Center, Hang Dong District, Chiang Mai Province / บุญธรรม ประสงค์วรากิจ / 2550 /Full Text
Subject
ที่ทำการไปษรณีย์หางดง
ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย
ไปรษณีย์เชียงใหม่
862 ความต้องการใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ของผู้จัดงานแสดงสินค้า = Demand of professional exhibition organizers towards Chiang Mai International convention and exhibition center / ปัทมนันท์ นิทัศน์สันติคุณ / 2550 /Full Text
Subject
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
งานแสดงสินค้า -- เชียงใหม่
863 ความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน = Entrepreneur of small and medium enterprise training needs in business administration courses, Chiang Mai and Lamphun Provinces / ธิติ ภู่ประเสริฐ / 2550 /Full Text
Subject
บริหารธุรกิจ -- หลักสูตร
วิสาหกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
วิสาหกิจขนาดกลาง -- ลำพูน
วิสาหกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
วิสาหกิจขนาดย่อม -- ลำพูน
864 ความต้องการในการจัดการศึกาาระดับชั้นอนุบาลของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง = Parents' needs for educational management in kindergarten level of Arunothai School, Lampang Province / ดอกอ้อ คำบัวสัก / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล -- ลำปาง
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ลำปาง
865 ความต้องการฝึกอบรมของวิศวกรเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ กระทรวงสาธารณสุข = The training needs of mining engineer at the department of Primary Industries and Mines, Ministy of Industry ;The training needs of mining engineer at the department of Primary Industries and Mines, Ministy of Industry / ปณิธาน เจริญเกตุ / 2550 /Full Text
Subject
วิศวกรเหมืองแร่ -- การอบรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
866 ความต้องการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Self-Development needs of teachers at Paikeaw Kindergarten School, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / ทัศนีย์ กงจักร์ / 2550 /Full Text
Subject
คูร -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
โรงเรียนอนุบาล
การพัฒนาตนเอง
867 ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการแหล่งอารยธรรมเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = People's needs in participation in managing the archaeological sites in Weang Kum Kam, Saraphi District, Chiang Mai Province / นพพร บุญเป็ง / 2550 /Full Text
Subject
ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
เมืองโบราณ -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลท่าวังตาล
เวียงกุมกาม (เชียงใหม่)
868 ความต้องการเรียนวิชาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Needs for taking vocational courses of mathayom suksa 3 students at Maetang school, Mae Taeng district, Chiang Mai province ;Needs for taking vocational courses of mathayom suksa 3 students at Maetang school, Mae Taeng district, Chiang Mai province / วรพงษ์ เรือนแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่แตง
การศึกษาทางอาชีพ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
869 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้องเฉียบพลัน โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / อินทิรา อินทนันท์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
870 ความแตกต่างทางพันธุกรรมของกรดอะมิโนจำเป็นในข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง = Genotypic variation of essential amino acids in local upland rice ;Genotypic variation of essential amino acids in local upland rice / อุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัย / 2550 /Full Text
Subject
กรดอมิโน
ข้าวไร่
ข้าว -- พันธุ์พื้นเมือง
871 ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ข้าวไทยในการปรับตัวต่อสภาพดินไม่ขังน้ำ = Genotypic variation in adaptation to aerated soil of Thai rice / สุวรรณี แลน้อย / 2550 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- การเจริญเติบโต
872 ความบกพร่องทางเพศและการจัดการในสตรีที่เป็นมะเร็งทางนรีเวชหลังได้รับการรักษา = Sexual dysfunction and management in women with gynecological cancer after receiving treatment / ประวีดา คำแดง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
873 ความเป็นไปได้ในการปรับสภาพฟาร์มไก่ไข่ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการป้องกันโรคไข้หวัดนก = Adaptation feasibility of layer farms in Chiang Mai Province to biosecurity measures against Avian influenza / ชินกร สุนะ / 2550 /Full Text
Subject
ฟาร์มไก่ -- มาตรฐาน
ฟาร์มไก่ -- เชียงใหม่
ไก่ไข่ -- การเลี้ยง
การจัดการฟาร์ม
874 ความเป็นพลวัตของประชาคมน่านกับการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำขุนสมุน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน = Dynamics of Nan civil society on water conflict management : A Case study of Khun Samun reservoir project, Mueang Nan District, Nan Province / พิมลพรรณ สกิดรัมย์ / 2550 /Full Text
Subject
โครงการอ่างเก็บน้ำขุนสมุน
น้ำ
ความขัดแย้ง
875 ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MC4R ต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่พื้นเมือง = Genetic polymorphism of MC4R gene on performance traits in indigenous chicken / พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล / 2550 /Full Text
Subject
ไก่ -- พันธุ์พื้นเมือง
ไก่ -- พันธุศาสตร์
ไก่ -- เซลล์พันธุศาสตร์
876 ความผันแปรทางพันธุกรรมระหว่างเชื้อ Trichoderma spp. จากบริเวณรากพืชและสารชีวภัณฑ์ ในการควบคุมโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมของพริก = Genetic variations among isolates of Trichoderma spp. from rhizosphere and biofungicide to control chilli fusarium wilt disease ;Genetic variations among isolates of Trichoderma spp. from rhizosphere and biofungicide to control chilli fusarium wilt disease / นฤมล แววคล้ายหงษ์ / 2550 /Full Text
Subject
โรคเหี่ยว
พริก -- โรคและศัตรูพืช
ความผันแปร (ชีววิทยา)
877 ความผิดพลาดและการใช้กลวิธีในงานเขียนของผู้เรียน = Errors and strategies used in learners' written works / ณัฐวดี สุดเสนาะ / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
878 ความผิดหวังในความรักกับจุดเปลี่ยนทางชีวิต: กรณีสาวไซด์ไลน์ = Love disappointment and turning point in life: The Case study of a sideline girl / ชุติมา หลีพันธ์ / 2550 /Full Text
Subject
ความรัก
การค้าประเวณี
879 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = Employee commitment to The Organization of Cabin Crew Attendants at Thai airways International public company limited ;Employee commitment to The Organization of Cabin Crew Attendants at Thai airways International public company limited / สุทธิวรรณ ศรีสุพรรณ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัท การบินไทย
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
880 ความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีระดับแรงจูงใจในการทำงานแตกต่างกัน = Organizational commitment and quality of work life amonge officers with different levels of work motivation in the registration office, Chiang Mai University / ชุลีพร ชัยมา / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักทะเบียนและประมวลผล -- บุคลากร
ความผูกพันต่อองค์การ
แรงจูงใจในการทำงาน
คุณภาพชีวิต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86