ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในโรงพยาบาลสุโขทัย / เกศกนก เข็มคง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academics -- Nursing
842 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกอดสุรา โรงพยาบาลพะเยา = Health belief and alcohol abstinence behaviors among patients receiving services at the alcohol abstinence Clinic, Phayao Hospital / ณัฐธิดา นิมิตรดี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
843 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน = Health belief and exercise behavior among chronic obstructive pulmonary disease patients in Songkwae Hospital, Nan Province / ระวีวรรณ กัณทะกาลัง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
844 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Health belief and health behaviors among persons with diabetes mellitus, Hod Hospital, Chiang Mai Province / อโณทัย เหล่าเที่ยง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
845 ความซับซ้อนในอัตลักษณ์ของ แรงงานนอกระบบ : กรณีคนงานหญิงผลิตผ้าฝ้ายทอมือในจังหวัดลำพูน = Complexity of identities of informal workers : a case study of female workers in cotton hand-weaving production in Lamphun province ;Complexity of identities of informal workers : a case study of female workers in cotton hand-weaving production in Lamphun province / ธัญลักษณ์ ศรีสง่า / 2550 /Full Text
Subject
แรงงานนอกระบบ
แรงงานสตรี -- ลำพูน
ผ้าฝ้าย
คนงานสตรีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
846 ความตระหนักในปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย = People's awareness of environmental health problems in Chiang Rai Municipality / สหัทยา สุวัฒนานันท์ / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงราย
สิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม
847 ความตระหนักและการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น = Awareness and assertiveness of sexual among young adult women ;Awareness and assertiveness of sexual among young adult women / สิริยาภรณ์ เจนสาริกา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
สตรีสูงอายุ
การแสดงออก (จิตวิทยา)
เพศ
848 ความต้องการการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังขณะมีอาการหายใจลำบากในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Needs of social support among patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease During Dyspnea in Pua Crown Prince Hospital, Nan Province / ดุษฎี อาจผดุงกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
849 ความต้องการของชุมชนบ้านกองลอยเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม = Needs of Ban Kongloy community for curriculum provision in social studies, religions, and cultures strand สกาวววรรณ ณ เชียงใหม่ / สกาววรรณ ณ เชียงใหม่ / 2550 /Full Text
Subject
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หลักสูตร
850 ความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Students' need for master's degree program in vocational education, faculty of education, Chiang mai university ;Students' need for master's degree program in vocational education, faculty of education, Chiang mai university / วัชรินทร์ สีสด / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
นักศึกษา -- การศึกษาต่อ
การศึกษาทางอาชีพ
851 ความต้องการของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะในเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Needs of people on public service in Wang Nuea Municipality, Wang Nuea District, Lampang Province / ชูศักดิ์ เสโลห์ / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลวังเหนือ
บริการสาธารณะ -- วังเหนือ (ลำปาง)
852 ความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนเชียงใหม่ = Users' needs of Chiang mai public library services ;Users' needs of Chiang mai public library services / วชิรา กันธิยะ / 2550 /Full Text
Subject
ห้องสมุดประชาชน -- เชียงใหม่
ห้องสมุดกับผู้อ่าน
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
853 ความต้องการของผู้บริโภคต่อการฝึกอบรมการถักนิตติ้งในอำเภอเมือง เชียงใหม่ = Consumers demand for knitting training in Mueang Chiang Mai district / เมธินี คงประเสริฐกิจ / มหาวิทาลัย 2550 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การถักนิตติ้ง
854 ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผักรวมอบแห้งกึ่งสำเร็จรูปในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer needs for instant dehydrated-mixed vegetable products in Mueang District, Chiang Mai Province / ธิติวัฒน์ สิริพันธุกุล / 2550 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผักอบแห้ง
855 ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนที่มีโครงการเรียนร่วม อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Parents'needs for special education provision in schools with inclusive learning project, Mueang Chiang Mai District / ชิดดาว แสวงศิริผล / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
โครงการเรียนร่วม
โรงเรียน -- เชียงใหม่
856 ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการเรียนภาษาอังกฤษที่สอนโดยเจ้าของภาษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย = Parents' needs ofr english program taught by native speakers, Dara Academy / พิไลพรรณ มหานิล / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โครงการการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ผู้ปกครอง
857 ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรีนอนุบาลจิตโรภาส อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' needs for educational management of chitropas kindergarten school, Mae Rim district, Chiang mai province / ปาริฉัตร ปัญญานะ / 2550 /Full Text
Subject
ผู้ปกครอง -- เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
การศึกษา -- การบริหาร
858 ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุมาลี อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' needs for educational management of Sumalee Kindergarten school, Doi Saket district, Chiang Mai Province / สุมาลี สุกันธา / 2550 /Full Text
Subject
ผู้ปกครอง
โรงเรียนอนุบาล -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
859 ความต้องการของผู้เสียภาษีต่อการใช้ประสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Need of taxpayers for using the personal income tax benefits in Amphoe Mueang Chiang Mai / นภาลัย เทพซาว / 2550 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- เชียงใหม่
ผู้เสียภาษี -- เชียงใหม่
860 ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจด้านกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Demand for using accounting information for decision making on marketing activity aspect of real estate in Amphoe Mueang Chiang Mai / เพ็ญนภา อินทเสน / 2550 /Full Text
Subject
การตลาด
การบัญชี
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86