ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 ความคิดเห็นของผู้โดยสารที่มีต่อการออกแบบเว็บไซต์จำหน่ายบัตรโดยสารของสารการบินต้นทุนต่ำในประเทศ = Passengers' opinions towards web site design for budget domestic airlines / ศุภลักษณ์ ควรสนอง / 2550 /Full Text
Subject
ผู้โดยสาร
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
สายการบิน
822 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Parents' opinions on provision of music instruction in schools under the office of Chiang Mai educational service area 1 / จรัญ ไชยชนะ / 2550 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ดนตรี -- การศึกษาและการสอน
โรงเรียน -- เชียงใหม่
823 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ให้กับการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Opinion of entrepreneurs on taxprivileges for investment in Nortern Region Industrial Estate, Lamphun Province / กิตยาภรณ์ หาญมงคล / 2550 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
ภาษี
การลงทุน -- ลำพูน
824 ความคิดเห็นของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากร = The opinions of exporters in Chiang Mai province to be good exporters and registered exporeters of the revenue department ;The opinions of exporters in Chiang Mai province to be good exporters and registered exporeters of the revenue department / สุกัญญา กระต่ายทอง / 2550 /Full Text
Subject
กรมสรรพากร
การส่งออก
ผู้ประกอบการ
825 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนำระบบ ISO 9001 : 2000มาใช้ในงานห้องเย็นของบริษัทเอ็น พี บี อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด = The Opinion of staff towards using ISO 9001 : 2000 system in cold storage of NPB Interfoods Co.,Ltd. / ดวงเดือน เตชะวงค์ / 2550 /Full Text
Subject
ไอเอสโอ 9001 : 2000
การควบคุมคุณภาพ
ห้องเย็น
826 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการนำระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารมาประยุกต์ใช้ของบริษัทสันติภาพเทรดดิ้ง จำกัด = Employees opnion toward implementation of hazard analysis and critacal control point system in food production of Santiphab Trading Company Limited / พิษณุ สุวรรณ์ / 2550 /Full Text
Subject
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
อาหาร
827 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ต่อระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน = Employee's opinions towards performance management system at headquarter of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives / ชุติมา วรงค์สุรัติ / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- พนักงาน
พนักงานธนาคาร
การประเมินผลงาน
828 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขตภาคกลาง ต่อระบบการบริหารผลการปฏบัติงาน = Employee's opinions towards performance management system at the bank for agriculture and cooperatives middle region นิยิวิทย์ ต๊ะเสี้ยว / นิติวิทย์ ต๊ะเสี้ยว / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พนักงานธนาคาร
การประเมินผลงาน -- ไทย (ภาคกลาง)
829 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขตภาคใต้ ต่อระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน = Employee's Opinion of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative - Southern Region towards using the Performance Management System / ณัฐชยา จันทะวัน / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- พนักงาน
พนักงานธนาคาร -- ไทย (ภาคใต้)
การประเมินผลงาน
830 ความคิดเห็นต่อการเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD) ในกรุงเทพมหานคร = The Opinions of professional accountants towards continuing professional development (CPD) in Bangkok / บุศรา เหรียญเลิศเจษฎา / 2550 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- กรุงเทพฯ
บัญชี
831 ความคิดเห็นที่มีต่อการตรวจสอบภายในของพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) = The Opinions for internal auditing of the Head Office staff of The Siam City Bank public company limited / จิรวรา ตันมงคลกาญจน / 2550 /Full Text
Subject
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
การตรวจสอบภายใน
832 ความคิดเห็นและการปฏิบัติตามการควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน = Opinion and compliance with nursing and midwifery regulation among professional nurses in Community Hospital สุชาดา บุญแก้ว / อมรรัตน์ ปังอุทา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
833 ความคิดเห็นและการปฏิบัติตามการควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย = Opinion and compliance with nursing and midwifery regulation among professional nurses in University Hospital / สุชาดา บุญแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
834 ความคุ้มค่าจากการจำนำข้าวเปลือกของชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่ ในปีการผลิต 254849 = Value gained from paddy pledging of rice farmers in Chiang Mai Province in 200506 / ธัญญรัตน์ พรมภิชัย / 2550 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
ข้าวเปลือก -- ราคา
ชาวนา -- เชียงใหม่
835 ความเครียดและกระบวนการจัดการความเครียดอย่างมีส่วนร่วมของพนักงานในโรงงานอินทราเซรามิค = Sress and participatory stress management process of staff in Indra Ceramic factory, Lampang province / ดรุณี สินสุริยศักดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
โรงงานอินทราเซรามิค
ความเครียด
พนักงานบริษัท -- ลำปาง
836 ความเครียดและการจัดการความเครียด ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีผลการเรียนแตกต่างกัน = Tension and tension coping of grade level 3 students with different achievement / สุทธิดา สายสุตา / 2550 /Full Text
Subject
ความเครียด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
837 ความฉลาดทางอารมณ์ของตัวละครในนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) = Emotional quotient of the characters in Sea-Write Novels วันจุฬา ศรลัมพ์ / วันจุฬา ศรลัมพ์ / 2550 /Full Text
Subject
นวนิยายไทย -- ประวัติและวิจารณ์
ตัวละครและลักษณะนิสัย
ความฉลาดทางอารมณ์
รางวัลซีไรท์
838 ความชุกของการตรวจพบเซลล์เยื่อบุปากมดลูกผิดปกติ ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Prevalence of abnormal cervical squamous cell among HIV infected women in San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai Province / จันทร์ฉาย คืนมาเมือง / 2550 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
เซลล์เยื่อบุมดลูก
839 ความชุกของอาการข้อเข่าเสื่อมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการข้อเข่าเสื่อมในหญิงอายุระหว่าง 50-60 ปี ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Prevalence of knee osteoarthritis and factors correlated with severity of knee osteoarthritis in women age 50-60 years at Rim Tai Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province / นิภาพร ทองหลอม / 2550 /Full Text
Subject
Knee joint
840 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมโรคของผู้ที่มีภ่วะความดันโลหิตสูงในศูนย์สุขภาพชุมชน เครือข่ายโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน 2550 / รัตนา เรือนอินทร์ / บัณฑิติวทยาลัย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86