ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Group counseling for developing self-esteem of Mathayom Suksa 2 Students with conduct disorders / สมจิต ตุ่นแยง / 2550 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
การนับถือตนเอง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พฤติกรรม
782 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ = Providing group counseling to enhance self-esteem of students with undesirable behaviors in a Northern Private Vocational School ตรงรัตน์ รองกลัด / ตวงรัตน์ รองกลัด / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ
การให้คำปรึกษา
ความนับถือตนเอง
783 การอบแห้งลำไยแบบไม่ต่อเนื่องโดยวิธีเป่าด้วยอากาศแวดล้อม = Intermitten drying of longan by using ambient aeration / ฤภพ ยิ้มพงษ์ / 2550 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
การอบแห้งผลไม้
784 การอบแห้งลำไยแผ่นโดยใช้เทคนิคผสมระหว่างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ กับเตาอบลมร้อนและเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์กับเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ = Drying of Longan leather by combined solar with hot air and solar with microwave vacuum driers / กอบพัชรกุล เป็นบุญ / 2550 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
เตาอบ
785 การอบแห้งเส้นอุด้งญี่ปุ่นโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบไอน้ำร้อนยวดยิ่ง = Drying of Japanese udon using superheated steam dryer / ศรัณย์ ฉายากุล / 2550 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้งผลิตผลเกษตร
เส้นอุด้ง -- การอบแห้ง
การอบแห้ง
786 การออกแบบกราฟิกในแบบฉบับเอกลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่สำหรับบรรจุภัณฑ์ส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Graphic design in Chiang Mai local identity for a package of Tangerine Fruit cv. Sai Nam Phueng / ปลูกเกษม ชูตระกูล / 2550 /Full Text
Subject
การออกแบบกราฟิก
เอกลักษณ์
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
787 การออกแบบโฆษณาสินค้าสุขภาพทางนิตยสารสำหรับผู้สูงอายุ = Print advertising design of health product for elderly people / เกวรีย์ จินะวงค์ / 2550 /Full Text
Subject
นิตยสาร
ผู้สูงอายุ
การโฆษณา
สุขภาพ
788 การออกแบบตัวอักษาตัวพิมพ์ที่เป็นแบบอักษรไทยล้านนา = Typographic design in Thai Lanna font style / ศิตพันธุ์ คันธา / 2550 /Full Text
Subject
อักษรธรรมล้านนา
ตัวอักษร
ตัวพิมพ์
789 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวและการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและการออกแบบการทดลอง = Product design and process development of rice product by quality function deployment and design of experiment / นฤชยา สาตแฟง / 2550 /Full Text
Subject
อาหารว่าง
ผลิตภัณฑ์ข้าว
การออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมอาหารว่าง
790 การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางภายในบ้านในสไตล์หญิงรักร่วมเพศ = Designing common area in the house in lesbian style / อุสุมา พันไพศาล / 2550 /Full Text
Subject
บ้าน -- การออกแบบ
รักร่วมเพศหญิง
791 การออกแบบภาพสำเร็จรูปแนววัฒนธรรมล้านนา = Clip art design in Lanna culture / อภิสิทธิ์ ชวนไชยสิทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมไทย (ล้านนา) -- ภาพ
ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
792 การออกแบบระบบการจัดการความร้อนในเซลล์เชื้อเพลิงแบบสแต็กชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Design of thermal management system in proton exchange membrane fule cell stack ; Design of thermal management system in proton exchange membrane fule cell stack / วาสนา คำโอภาส / 2550 /Full Text
Subject
เซลล์เชื้อเพลิง
การออกแบบระบบ
793 การออกแบบและพัฒนาห้องจำลองกลุ่มดาวและสื่อสารสนเทศด้านดาราศาสตร์ = Design and development of constellations classroom and constellations information media / ณัฏฐพงษ์ สายพิณ / 2550 /Full Text
Subject
ดาว
ดาราศาสตร์
794 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์วัดความโค้งของเลนส์เพื่อลดความแปรปรวนในกระบวนการผลิต = Design and development of lens curve measuring instrument to reduce variation in manufacturing process / ณัฐพล ศิริรักษ์ / 2550 /Full Text
Subject
เลนส์ -- การออกแบบและการสร้าง
เลนส์ -- การผลิต
อุตสาหกรรมเลนส์
795 การออกแบบและสร้างยานยนต์ภาคพื้นดินแบบออโตโนมัสควบคุม โดยเครือข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่กลับ = Design and construction of autonomous land vehicle controlled by back-propagation artificial neural network / คงศักดิ์ เดชคุณมาก / 2550 /Full Text
Subject
ยานยนต์ -- การออกแบบและการสร้าง
โครงข่ายประสาทเทียม
796 การออกแบบและสร้างวงแหวนปรับเทียบบนพื้นฐานทฤษฎีความยืดหยุ่น = Design and construction of proving rings based on elasticity theory / ภาคภูมิ เอมทรัพย์ / 2550 /Full Text
Subject
วงแหวน
ความยืดหยุ่น
797 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการขายธุรกิจสปาของธาราบุรีรีสอร์ท & สปา = Print media design for promoting sales in spa business of Taraburi Resort & Spa / สุชลา จันทร์แจ่ม / 2550 /Full Text
Subject
ธุรกิจสปา
สื่อ
สิ่งพิมพ์
798 การออกแบบหลังคารับรังสีอาทิตย์สำหรับลดภาระความเย็นของอาคาร = Design of roof solar collector for reduction of building cooling load / ชนกกร เหมือนรอดดี / 2550 /Full Text
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์
หลังคา -- การออกแบบและการสร้าง
หลังคา -- การระบายอากาศ
การปรับอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
799 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบ เอส ที เอ ดี ในการเรียนการสอนวิชาดอกไม้ประดิษฐ์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง = STAD Cooperative learning activity in teaching artificial flower making course, Chaehom Wittaya school, Lampang province / ผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ / 2550 /Full Text
Subject
ดอกไม้ประดิษฐ์
กิจกรรมการเรียนการสอน
โรงเรียน -- ลำปาง
800 กิจกรรมการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า = Social support activities for self-care among diabetic patients with food ulcers / วารุณี สุวรรณศิริกุล / 2550 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
บาดแผลและบาดเจ็บ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86