ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การจัดการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Management of small size hotels business in Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / ภัทรา อภิชัยรักษ์ / 2550 /Full Text
Subject
การจัดการโรงแรม -- เชียงใหม่
โรงแรม -- เชียงใหม่
62 การจัดการธุรกิจโฮมสเตย์ของชุมชนชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่ = Home stay management of hill tribe communities in Chiang Mai Province / ณิชากร ณัฐิเจริญลาภ / 2550 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ -- เชียงใหม่
ชาวเขา
63 การจัดการประกวดเครื่องเสียงกลางแจ้งในจังหวัดราชบุรี = Management of outdoor stereo system contest in Ratchaburi Province / ไพโรจน์ มูลยิ่ง / 2550 /Full Text
Subject
เครื่องเสียง -- การประกวด
64 การจัดการป่าชุมชนของชุมชนในชนบท = Community forestry management of rural communities / จิรานุช กองเงิน / 2550 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ป่าชุมชน
ชนบท
65 การจัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 5 เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Developing Educational Institution Curriculums Management in Scriptural Schools at General Education Department Group 5, Chiang Mai Educational Service Area 4 พระมหา ศิริสิทธื์ วรโงน / ศิริสิทธื์ วรโงน, พระมหา / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
หลักสูตร
66 การจัดการพื้นที่สาธารณะโดยชุมชนบริเวณลำน้ำแม่ลา จังหวัดสิงห์บุรี = Management of public area by Mae La River Community, Sing Buri Province / นุกูล โปรยเงิน / 2550 /Full Text
Subject
พื้นที่สาธารณะ
ลำน้ำแม่ลา
67 การจัดการมลทัศน์จากป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Large advertise scaffolding visual pollution management for Chiang Mai municipality / ศิชน สุขสมบูรณ์ / 2550 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
ภูมิทัศน์ -- เชียงใหม่
ป้ายโฆษณา
68 การจัดการมลพิษทางอากาศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Air pollution management of stakeholders in Mueang district, Chiang Mai province / รสสุคนธ์ วงค์แสนคำ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชากร -- วิจัย
มลพิษทางอากาศ -- วิจัย
69 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Management of information technology system of Hedpittayakom school, Chiang Mai province / เศรณี มรกตคันโธ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนฮอดพิทยาคม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
70 การจัดการเรียนการสอนแบบรวมระดับชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ขาดแคลนบุคลากรผู้สอน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Multi-Graded instructional organization in the elementary schools facing with teacher shortage in Ko Kha district, Lampang province ยุทธการ ดวงใย; Multi-Graded instructional organization in the elementary schools facing with teacher shortage in Ko Kha district, Lampang province / ยุทธคาร ดวงใย / 2550 /Full Text
Subject
การสอน
โรงเรียนประถมศึกษา
ครู -- เกาะคา (ลำปาง)
71 การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการจัดการแบบ พี ดี ซี เอ วิชาโครงงานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Learning management based on PDCA skill management model in teaching handicraft project work course for matayom suksa 3 students at Maetang school, Mae Taeng district, Chiang Mai Province นัยน์ปพร ดวงแก้ว / นัยน์ปพร ดวงแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
โครงงานประดิษฐ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
72 การจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Life skill learning provision in preventing sexual harassment for grade level 3 students, Ban Rong Nam School, San Pa Tong District, Chiang Mai Provincez / จุฑานันท์ ก้อนแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
การคุกคามทางเพศ
นักเรียน
73 การจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Learning provision to promote health behavior of grade level 3 students, Ban Mae Suek School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / เฉิดฉันท์ กองทอง / 2550 /Full Text
Subject
สุขภาพ
การเรียนรู้
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
74 การจัดการเรือประมงอวนลากในเขตทะเลอาราฟูร่าประเทศอินโดนีเซียในสภาวะการผันผวนของราคาน้ำมันของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม = Management of trawlers in the Arafura Sea of Indonesia under the fluctuation of oil price by entrepreneurs in Samut Prakan, Samut Sakhon amd Samut Songkhram Povinces / กาญจนา จงอานนท์ / 2550 /Full Text
Subject
การจัดการ
เรือประมง -- สมุทรปราการ
เรือประมง -- สมุทรสาคร
เรือประมง -- สมุทรสงคราม
75 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ = Educational management of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang mai Campus สุบิน หินแปง / สุบิน หินแปง / 2550 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
การศึกษา -- การบริหาร
76 การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตามโครงการเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ = Environmental management of community's conforming to Chiang Mai Healthy City Project / ศุภลักษณ์ ล้อมลาย / 2550 /Full Text
Subject
โครงการเชียงใหม่เมืองน่าอยู่
สิ่งแวดล้อม
เมือง -- เชียงใหม่
77 การจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนเขตชานเมือง : กรณีศึกษา ชุมชนแม่เตาไห ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Environmental management of the people in the suburban area : a case study of Mae Tao Hai Community, Nong Han Subdistrict, San Sai District, Chiang Mai Province / ไตรภพ ชัยศิลปิน / 2550 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
ชานเมือง -- สันทราย (เชียงใหม่). ตำบลหนองหาร
78 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของกลุ่มไตรภาคีในชุมชนกะรนจังหวัดภูเก็ต = Community environmental management of a trilateral group in Kqron community, Phuket Province / กษิรา กาเยาว์ / 2550 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
ชุมชนกะรน
79 การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านปัญหาฝุ่นละอองของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = The envirnoment management of dust problem by people and public sectors in Chiang Mai municipality area / แคทราย ชีพธรรม / 2550 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
ฝุ่น -- เชียงใหม่
80 การจัดการสินค้าคงเหลือของบริษัทเชียงใหม่ดิจิตอล โฟโต้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Inventory management of the Chiang Mai Digital Photo Co., Ltd., Chiang Mai province / ณัฐชรัตน์ ชนะพิศ / 2550 /Full Text
Subject
บริษัทเชียงใหม่ดิจิตอล โฟโต้
การศึกษาทางอาชีพ
สินค้าคงคลัง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86