ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1708 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อฝึกทักษะการฟังจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Construction of computer-assisted instruction lesson for practicing skill in listening for main idea for Mathayom Suksa students / เกียรติสุดา บุญส่ง / 2550 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การฟัง
742 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานภาษาไทย สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่= Construction of e-Learning courseware for perparing fundamental of thai language to foreign students studying at Chiang Mai University พุศุทธาภา ยุวนิช / พิศุทธาภา ยุวนิช / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
สถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาต่างชาติ -- ไทย
บทเรียนสำเร็จรูป
743 การสร้างแบบจำลองและการลดต้นทุนคุณภาพในโรงงานผลิตเครื่องประดับ = Modeling and reduction of cost of quality in gem and jewelry factory / ธำมรงค์ ปาระมีแจ้ / 2550 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ -- การควบคุมต้นทุนการผลิต
เครื่องประดับ -- ต้นทุนการผลิต
744 การสร้างแบบฝึกการอ่านด้วยภาพเพื่อพัฒนาความคงทนในการจำคำสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับพอเรียนได้ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of reading with pictures exercises to develop word retention in an educable mentally retarded student, Bann Huey Pai school, Chai Prakan district, Chiang mai province / เขมิกา หอปลาด / 2550 /Full Text
Subject
ภาพ -- การอ่าน
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
745 การสร้างแบบฝึกทักษะการคูณโดยใช้การวิเคราะห์งาน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน = Construction of multiplication exercises based on task analysis for students with learning disabilities at Suksasongkroh Mae Hong Son School / อัมพา ปัญญาคำ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
การคูณ
เด็กพิเศษ
746 การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สาขาสารภี = Construction of a science process skill test for students of vocational education certificate level, Chiang mai Polytechnic college, Saraphi campus ;Construction of a science process skill test for students of vocational education certificate level, Chiang mai Polytechnic college, Saraphi campus / ชมนาด พรมมิจิตร / 2550 /Full Text
Subject
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
747 การสร้างโปรแกรมทักษะการเขียนแบบผสมผสานสำหรับนักเรียนสมองพิการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ = Construction of integrated writing skill program for Prathom Suksa 4 students with cerebral palsy, Srisangwal Chiang Mai School / ธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่ / 2550 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
เด็กพิการทางสมอง -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
748 การสร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of emotion quotient developing program for Pratomsuksa 6 Pupils / พัชรมณฑ์ เจียมศักดิ์ / 2550 /Full Text
Subject
ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนประถมศึกษา
749 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of learning plans on making Bai Sri for prathom suksa 6 students / วันทนี ไชยวัณณ์ / 2550 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
บายศรีสู่ขวัญ
750 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 = Construction of integrated learning plans on science strand for first grade level students / จันทร์ฉาย อินต๊ะผัด / 2550 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แผนการสอน
751 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ จากวัสดุธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of learning plans on making flowers from natural materials for Prathom Suksa 6 students / วัลลภ รัตนยุวัน / 2550 /Full Text
Subject
การประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ
ดอกไม้
นักเรียนประถมศึกษา
752 การสร้างสื่อการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กอนุบาล = Creation of cartoon animation for developing emotional intelligence skill for kindergarteners / จิณภัค รามสูต / 2550 /Full Text
Subject
การ์ตูน
ความฉลาดทางอารมณ์
นักเรียนอนุบาล
753 การสร้างหนังสือภาพคำกลอนจากนิทานธรรม เรื่อง ก่ำกาดำ = Construction of a pictorial poetry book based on the Dhamma tale entitled Kam Ka Dam / ลำดวน แก้วอินไชย / 2550 /Full Text
Subject
หนังสือภาพ
กลอน
นิทานคติธรรม
พระพุทธศาสนากับการศึกษา
754 การสร้างหนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำ : กรณีศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ช้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Construction of a big book to develop word-reading skill : a case study of an educable mentally retarded prathom suksa 2 student, Wat Suandok school, Mueang Chiang mai district / สุภิต มูลเมือง / 2550 /Full Text
Subject
เด็กที่มีปัญหาในการเรียน -- เชียงใหม่
การอ่าน
755 การสร้างหนังสือเสริมการอ่านเรื่อง บ้านโป่งแยงใน : บ้านของเรา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 = Construction of supplementary reading books titling Ban Pong Yang Nai : Our home for grade level 1 students ;Construction of supplementary reading books titling Ban Pong Yang Nai : Our home for grade level 1 students / ประกายแก้ว จันทรัตน์ / 2550 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
บ้านโป่งแยงใน
756 การสร้างหนังสือิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หนูอยากให้คนอื่นได้รับรู้ เพื่อพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง = Construction of electronic book entitled I need everyone to know to develop self-esteem of students with hearing impairments, Chit Aree Welfare School, Lampang province ; Construction of electronic book entitled I need everyone to know to develop self-esteem of students with hearing impairments, Chit Aree Welfare School, Lampang province / กฤษฎา มณีเชษฐา / 2550 /Full Text
Subject
ความนับถือตนเอง
คนหูหนวก -- ลำปาง
757 การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับต้น = Environmental content-based instruction to promote English reading and writing abilities and conservation awareness of beginner level students / มาลี เทวกุล ณ อยุธยา / 2550 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
สิ่งแวดล้อม
758 การสะสมโอเมก้า-3 ในเนื้อสุกรระยะขุนเลี้ยงด้วยอาหารน้ำมันปลาทูน่าที่น้ำหนักฆ่าต่างกัน = Omega-3 accumulation in pork of finishing swine fed with tuna oil diet of different slaughter weights / อัศวิน สุนทรเนตร / 2550 /Full Text
Subject
กรดไขมันโอเมกา 3
กรดไขมันไม่อิ่มตัว
สุกร -- อาหาร
วิตามินในโภชนาการสัตว์
759 การสังเคราะห์ การหาลักษณะเฉพาะและผลิตกรรมของ พอลิเอสเทอร์ทางชีวการแพทย์เพื่อใช้เป็นท่อ นำเส้นประสาทที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ = Synthesis, characterization and fabrication of a biomedical polymer for use as a biodegradable nerve guide / พจมาน สมสมัคร / 2550 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์ในการแพทย์
วัสดุทางการแพทย์
ท่อน้ำเส้นประสาท
760 การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนซิงก์ไทเทเนตเพื่อใช้เป็นเซนเซอร์เอทานอล = Synthesis of Zine Titanate Nanostructures for ethanol sensor / สุรัตน์ เศษโพธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
ซิงก์ไทเทเนต -- โครงสร้างนาโน
ซิงก์ไทเทเนต -- การสังเคราะห์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86